Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Accés amb estudis universitaris estrangers finalitzats o sense finalitzar

Accés amb estudis universitaris estrangers finalitzats o sense finalitzar

Si eres un/a estudiant amb estudis universitaris oficials estrangers finalitzats o iniciats i no finalitzats i no has obtingut l'homologació del títol i vols continuar estudis universitaris en la Universitat d'Alacant pots sol·licitar la Convalidació Parcial d'Estudis Estrangers, sempre que la Comissió de Reconeixements i Transferència et reconega almenys 30 crèdits ECTS en l'estudi de grau en el qual sol·licites l'admissió.

Termini per a sol·licitar la convalidació parcial d'estudis estrangers

El termini de sol·licitud és del 15 de març al 15 de maig de 2019.

Per a realitzar el tràmit de reconeixement de crèdits s'ha d'abonar unes taxes administratives de 143,73 %u20AC.

Documentació a aportar

Tota la documentació necessària, excepte l'imprès de sol·licitud, ha d'estar traduïda i legalitzada oficialment.
La Universitat d'Alacant disposa d'un servei de traducció oficial de documents a través del Centre Superior d'Idiomes

L'interessat/a a sol·licitar una convalidació parcial d'estudis haurà de presentar en la Secretaria administrativa la següent documentació:

a.1) Sol·licitud (per a estudis no finalitzats)

a.2) Sol·licitud (per a estudis finalitzats)

b) Original i fotocòpia del passaport, del Nombre d'Identificació d'Estrangers (NIE) o del DNI.

c) Original i fotocòpia del títol (en el cas d'estudis finalitzats)

d) Original i fotocòpia del certificat de l'expedient acadèmic dels estudis cursats emès per la universitat d'origen on conste:

%u203A la denominació dels estudis especificant si són oficials i de nivell universitari

%u203A les qualificacions de les assignatures superades

%u203A escala de qualificacions universitàries del país d'origen, indicant obligatòriament:

%u2022 la nota mínima per a aprovar l'assignatura i

%u2022 les franges numèriques en els quals es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir)

%u203A nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits, %u2026)

Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

i) Programa (contingut) de les assignatures superades de les quals demana el reconeixement. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura.

f) Declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats en l'estranger, sol·licitat en: http://www.mecd.gob.es/redirigeme/?ruta=/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

g) Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes per incapacitat o per ser membre d'una família nombrosa o monoparental has de presentar original i fotocòpia de la documentació que ho acredite.

h) Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol al ministeri amb competències en educació.

IMPORTANT:
Tant el certificat i, si escau, els documents que es presenten per a completar el que no arreplegue, com els programes, hauran d'estar expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica i s'acompanyaran de la seua corresponent traducció oficial, en cas d'estar expedits en un idioma estranger. Ací tens informació sobre aquest tema.

Resolució de les sol·licituds

Una vegada presentada en secretaria la teua sol·licitud juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu de reconeixement de crèdits.

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients.

La resolució adoptada per cada Comissió es notificarà per escrit al sol·licitant en el termini màxim de 45 dies naturals, explicats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. Amb la finalitat d'agilitar el tràmit de notificació s'enviarà un SMS al telèfon mòbil que s'haguera facilitat. S'haurà de passar per la Secretaria de la Facultat a arreplegar la resolució i el rebut de les taxes corresponents als crèdits reconeguts (25% del valor dels crèdits reconeguts).

Es comptarà amb un termini de 10 dies (explicats a partir de l'endemà d'arreplegar la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) para:

  1. Presentar reclamació a la resolució de la Comissió de Reconeixement (La reclamació de la resolució de Reconeixements de Crèdits s'haurà de realitzar a través del formulari Contacta amb nosaltres).
  2. Abonar el rebut corresponent a les taxes per reconeixement de crèdits (25% del valor dels crèdits). S'accedeix a UACloud > Pagament de Rebuts per a abonar on-line el rebut corresponent, o bé, en efectiu, imprimint el rebut, en les entitats que s'indiquen en el mateix.

En finalitzar el procés de reconeixement, es pot sol·licitar la devolució sobre la documentació presentada.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464