Saltar apartados
  • UA
  • Facultat de Dret
  • Informació básica per a la realització ..es a l'homologació d'estudis estrangers

Informació básica per a la realització de proves d'aptitud prèvies a l'homologació d'estudis estrangers

1- Requisitos formativos complementarios

Quan es detecten manques en la formació acreditada per a l'obtenció del títol estranger, en relació amb l'exigida per a l'obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar, l'entitat del qual no siga suficient per a denegar l'homologació, aquesta quedarà condicionada a la prèvia superació per l'interessat d'uns requisits formatius complementaris.

Aquests requisits formatius es determinaran atenent a l'informe previst en l'article 11 del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, i la seua finalitat serà l'equiparació dels continguts de formació entre les titulacions estrangera i espanyola.

 

2- Modalitat de la prova

Els requisits formatius complementaris per a l'homologació de títols estrangers, quan hagen quedat subjectes a aquesta condició per la Resolució del Ministeri, podran obtenir-se en la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant mitjançant la superació d'una prova d'aptitud.

Aquesta prova consistirà en un examen sobre els coneixements acadèmics del sol·licitant, referits als continguts formatius comuns respecte dels quals s'hagen identificat deficiències formatives.

El contingut de l'examen abastarà totes les assignatures en les quals s'organitzen els continguts formatius comuns que s'esmenten en la resolució del Ministeri que exigisca la prova, de conformitat amb el pla d'estudis de la Universitat d'Alacant, conduent a l'obtenció del títol espanyol al fet que es referisca aquesta resolució.

 

3- Formalització de la prova

a) Programes: Al començament del curs es remetran al Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica els Programes específics, a l'efecte d'aquesta prova, de cadascun dels continguts formatius susceptibles d'integrar el contingut de les proves dels Planes d'Estudis de les titulacions adscrites a la Facultat de Dret.

b) Matrícula: els/les interessats/as que desitgen concórrer a les proves hauran de presentar la sol·licitud en la Secretaria de la Facultat de Dret en el període de matrícula anunciat a aquest efecte, i abonar el pagament de les corresponents taxes, que permet concórrer a les dues convocatòries del curs acadèmic.

c) Documentació: A l'efecte del que es disposa en el paràgraf segon del punt 4, l'interessat/a aportarà juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa de cursos oficials realitzats en Universitats espanyoles, en relació amb el Dret positiu espanyol i amb alguna o algunes de les disciplines que constituïsquen la prova, així com els certificats d'altres Universitats espanyoles en les quals consten matèries ja superades mitjançant la corresponent prova d'aptitud. Resoldrà la Comissió d'Homologació de Títols Estrangers, comunicant-ho a l'interessat i al Tribunal als efectes oportuns.

d) Convocatòria: Les proves tindran lloc en dues convocatòries que es faran coincidir amb els períodes ordinaris d'exàmens de juny i febrer, sent cada any el Tribunal examinador el que fixarà les dates concretes. Amb una antelació mínima de 30 dies naturals es comunicarà als interessats la data de realització de les proves.

 

4-Tribunal examinador:

a) Composició: al començament de cada curs, les àrees designaran almenys un membre, que ha de ser funcionari de carrera dels cossos docents universitaris per a formar part de la Comissió d'Homologació d'Estudis Estrangers. D'entre els seus membres es designaran, mitjançant sorteig, aquells que formaran part del Tribunal examinador durant aqueix curs acadèmic. Aquest Tribunal estarà constituït per cinc funcionaris de carrera dels Cossos Docents Universitaris pertanyents a les àrees de coneixement a les quals es troben vinculades la matèries troncals. Cada membre del Tribunal pertanyerà a un àrea diferent, sempre que el nombre de les àrees que corresponguen a les matèries d'examen siga igual o superior a cinc. Si no s'aconsegueix aquesta xifra, podrà haver-hi, com a màxim, dos membres de la mateixa àrea en el Tribunal.

Quan es procedisca al sorteig dels membres suplents, l'ordre pel qual resulten triats serà el mateix que es tindrà en compte perquè entren a formar part del Tribunal Examinador en cas de baixa d'algun dels titulars. A aquest efecte, s'assignarà a cada suplent un nombre indicatiu de tal ordre.

b) Funcionament: el Tribunal estarà presidit pel Professor de major categoria i més antic en l'escalafó, i de ser tots els seus membres de la mateixa categoria, pel més antic. Actuarà com a Secretari el Professor/a de menor categoria i antiguitat.

c) Valoració de les proves: si entre els membres del Tribunal no hi haguera cap especialista d'alguna matèria o matèries de les quals s'examinen els candidats, el President del Tribunal podrà remetre els exàmens d'aquesta matèria o matèries, per a la seua correcció, al membre designat a l'efecte de l'apartat a) per l'àrea de coneixement corresponent o al director del departament, quan es tracte d'àrees adscrites a departaments d'altres Facultats.

Al final de cada convocatòria, el Tribunal examinador farà pública una relació nominal amb les qualificacions obtingudes pels interessats, que s'expressaran en els termes de «apte» o «no apte». Les qualificacions obtingudes es reservaran a l'interessat amb caràcter general.

 

5- Realització de l'examen

L'examen serà escrit i versarà sobre el contingut dels programes de les assignatures sobre les quals ha de fer la prova d'aptitud. El Tribunal, exigirà al candidat/als coneixements que estime oportuns de totes i cadascuna de les disciplines que constituïsquen la prova, tenint en compte el programa específic.

Si escau, el Tribunal valorarà els cursos oficials realitzats pel candidat en Universitats espanyoles, en relació amb el Dret positiu espanyol i amb alguna o algunes de les disciplines que constituïsquen la prova, així com els certificats d'altres Universitats espanyoles en els quals conste que alguna o algunes matèries ja van ser superades mitjançant la corresponent prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers.

 

6- Revisions i reclamacions

Els interessats podran formular les reclamacions que estimen oportunes, aplicant-se sobre aquest tema el procediment disposat per la Facultat per a la revisió i reclamació dels exàmens dels seus alumnes, amb les adaptacions que siguen precises a l'especificitat d'aquestes proves.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464