Saltar apartados

Preguntes i respostes freqüents per a alumnes estrangers

  1. Si encara no has accedit a la universitat en el teu país d'origen, ¿com pots estudiar en la Universitat d'Alacant?.

  2. Si tens estudis universitaris no acabats en el teu país, ¿com pots continuar-los en la Universitat d'Alacant?.

  3. Si ja tens un títol universitari estranger, ¿com pots realitzar estudis universitaris en la Universitat d'Alacant?.

  4. Si ja eres titulat universitari en el teu país, ¿com pots sol·licitar la convalidació d'estudis a Espanya?.

  5. ¿Com es tradueixen i legalitzen els documents que heu de presentar?.

  6. ¿Es pot estudiar en la Universitat d'Alacant només durant un curs o semestre i després tornar al país d'origen?.

  7. ¿Organitza la Universitat d'Alacant cursos d'Español per a alumnes estrangers?.

  8. ¿És necessari homologar el teu títol universitari estranger per a cursar estudis de doctorat en la Universitat d'Alacant?.

  9. Si ja he sol·licitat l'homologació d'estudis en el Ministeri d'Educació i Ciència i la tinc concedida a costa d'una prova d'homologació ¿En quina consisteix aquesta prova en la Facultat de Dret en la Universitat d'Alacant?

  10. ¿Com es renova la targeta d'autorització d'estada per estudis?.

  11. ¿Com es tramita el N.I.I.?

   1. Si encara no has accedit a la universitat en el teu país d'origen, ¿com pots estudiar en la Universitat d'Alacant?

   Hauràs d'homologar els teus estudis preuniversitaris pel Batxillerat espanyol. L'homologació l'hauràs de sol·licitar en elM inisterio d'Educació, Cultura i Esport.

   Una vegada homologats els teus estudis estrangers no universitaris, podràs presentar-te a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), comunament cridada Selectivitat. Podràs optar per fer la selectivitat a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), telèfon d'informació 34 913988984, o per fer-la en la Universitat d'Alacant. Quan vages a fer l'examen de selectivitat tingues en compte que hauràs de triar l'opció que estiga vinculada als estudis que posteriorment vols iniciar. També tindràs l'opció de vincular-te a una universitat, tria la Universitat d'Alacant si vols estudiar ací.

   La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) és la universitat que organitza les proves específiques per a estrangers, fins i tot tindràs la possibilitat d'examinar-te en el teu país.

   Una vegada superada la selectivitat hauràs de sol·licitar plaça a través dels sistemes de preinscripció per a obtenir plaça en els diferents estudis. Els terminis de preinscripció s'obrin a la fi de juny (Informació en Accés a la Universitat, telf. 965903455). Tindràs el mateix tractament per a sol·licitar plaça en els diferents estudis que la resta d'alumnes de la Comunitat Valenciana (totes les universitats de la Comunitat Valenciana formen un districte universitari únic) si compleixes algun dels següents requisits:

   - Si en fer la selectivitat en la UNED has triat com a primera opció qualsevol de les Universitats de la Comunitat Valenciana.

   - Si has realitzat l'examen de selectivitat en qualsevol de les Universitat de la Comunitat Valenciana

   Si eres un alumne de qualsevol dels països de la Unió Europea la teua sol·licitud de plaça s'atendrà juntament amb les de la resta d'alumnes espanyols (en l'anomenat Contingent General), si eres alumne d'altres països hauràs de sol·licitar plaça a través del Contingent d'Estrangers ( max. 3% de les places oferides).

   Recorda:

   1.- Homologar estudis no universitaris. Tlf. 34 910 837 937

   ( Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

   2.- Realitzar la prova d'accés a la universitat (selectivitat). Tlf. 34 913988984 Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)

   3.- Sol·licitar preinscripció (sol·licitar plaça). Tlf. 34 965903455

   2. Si tens estudis universitaris no acabats en el teu país ¿Com pots continuar-los en la Universitat d'Alacant?

   Has de realitzar una Convalidació parcial d'estudis estrangers i obtenir el reconeixement (convalidació) d'almenys 30 crèdits ECTS corresponents a continguts de la titulació a la qual es vol accedir.

   3. Si ja tens un títol universitari estranger ¿Com pots realitzar estudis universitaris en la Universitat d'Alacant?

   El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, regula l'homologació, declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i la convalidació parcial de títols estrangers.

   • L'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols espanyols que donen accés a l'exercici de professió regulada es podrà sol·licitar respecte d'aquells títols espanyols de Grau o Màster que donen accés a l'exercici d'alguna de les professions regulades, per exigència de títol universitari espanyol oficial, i la possessió del qual siga condició necessària per a l'accés a la mateixa, conforme a l'indicat en l'Annex I del Reial decret. En aquest cas es podran contemplar la superació de" requisits formatius complementaris" (prova d'aptitud) previs a la resolució d'homologació.

   La resolució del Ministeri haurà d'indicar de forma expressa les manques de formació observades que justifiquen l'exigència d'aquests complements de formació, així com els aspectes sobre les quals els mateixos hauran de versar.

   • Es podrà sol·licitar la declaració d'equivalència d'un títol estranger d'educació superior a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial respecte d'aquelles titulacions de Grau o de Master que no siguen requisit d'accés a l'exercici d'una professió regulada, incloses en l'Annex II del Reial decret.

   Per a iniciar aquests tràmits has de dirigir-te a el M inisterio d'Educació, Cultura i Esport.

   Una vegada homologat el teu títol universitari o declarat equivalent a titulació i nivell acadèmic universitari oficial, podràs accedir a qualsevol dels estudis universitaris espanyols. Per a estudis amb Límit d'Admissió d'Alumnes hauràs de sol·licitar plaça a través dels sistemes de preinscripció (finals de juny-principis de juliol) pel contingent d'alumnes titulats.

   4. Si ja eres titulat universitari en el teu país, ¿com pots sol·licitar l'homologació d'estudis a Espanya?.

   El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, regula l'homologació, declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial, i la convalidació paracial de títols estrangers.

   Si vols sol·licitar l'homologació d'estudis universitaris a Espanya hauràs de sol·licitar-ho a través de el M inisterio d'Educació, Cultura i Esport.

   5. ¿Com es tradueixen i legalitzen els documents que heu de presentar?

   - Legalització

   - Traducció

   6. ¿Es pot estudiar en la Universitat d'Alacant només durant un curs o semestre i després tornar al país d'origen?.

   Podràs utilitzar l'opció de matrícula d'estudiants visitants.

   Aquesta modalitat de matrícula permet a un alumne/al fet que ja estiga estudiant en la universitat en el seu país d'origen, seleccionar assignatures de la Universitat d'Alacant per a cursar-les durant un semestre o un curs acadèmic complet al marge dels procediments normals d'accés. La realització d'estudis sota aquesta modalitat no atorga dret algun a la continuïtat dels estudis ni a l'obtenció de cap títol oficial de la UA.

   Per a açò hauràs de realitzar la sol·licitud conforme al procediment establit pel Secretariat de Mobilitat, disponible en la pàgina web: http://sri.ua.es/es/movilidad/visitantes/procedimiento-de-solicitud-y-admision.html

   7. Organitza la Universitat d'Alacant cursos d'Español per a alumnes estrangers?

   Sí, a través del Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant. El Centre Superior d'Idiomes organitza cursos de Llengua i Cultura Espanyola per a estrangers tant a l'estiu (juliol, agost o setembre) com durant el curs (1er semestre i 2º semestre).

   Els cursos inclouen diversos nivells (Inicial A1, Intermedi A2, Intermedi alt B1, Avançat B2 i Superior C1), cursos intensius de llengua i cursos complementaris de conversa, negocis, art, cinema teatre turisme i cultura i poden incloure des de 3 a 5 hores de classes setmanals. Telèfon d'Informació: 965903793.

   8. ¿És necessari homologar el teu títol universitari estranger per a cursar estudis de doctorat en la Universitat d'Alacant?

   No és necessari. Per a cursar programes de doctorat podràs fer la preinscripció, sense necessitat d'homologar el teu títol universitari estranger. Hauràs de presentar la següent documentació traduïda i legalitzada (si el títol d'accés pertany a l'EEES, no és necessària la legalització dels títols que s'aporta, però sí és necessària la traducció al castellà o valencià):

   - Títol de Llicenciat Grau, o nivell acadèmic equivalent.

   - Certificat d'estudis, en el qual consten les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes (amb hores i/o crèdits).

   - Acreditació documental del nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que aquest títol faculta per a l'accés als estudis de Doctorat en el país d'origen.

   L'accés als estudis de Doctorat mitjançant aquest sistema no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de Doctorat.

   Per a poder obtenir el Títol de Doctor amb tots els efectes que li atribueix la legislació espanyola vigent, serà necessària la prèvia homologació del Títol obtingut en Universitats o Centres estrangers d'Educació Superior.

   9. Si ja he sol·licitat l'homologació d'estudis en el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la tinc concedida a costa de superar els requisits formatius complementaris. ¿En què consisteixen aquests requisits en la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant?

   Informació bàsica

   Procediment de matrícula

   Temaris

   Calendari d'exàmens

   10. ¿Com es renova la targeta d'autorització d'estada per estudis?.

   Per a aquells estudiants internacionals la targeta dels quals siga a punt de caducar:

   Des de desembre de 2004 és obligatòria la renovació de la Targeta ABANS del seu venciment, a pesar que falte algun document, com per exemple la matrícula, haurà de sol·licitar-se la renovació abans del venciment i posteriorment afegir els documents que falten. En cas de no presentar-se abans de vèncer aquesta targeta l'Oficina d'Estrangers NO la renovarà i haurà de demanar-se un nou visat en el país d'origen.

   Aquesta renovació es pot fer a través del Centre Superior d'Idiomes de la Unviersidad d'Alacant (Edifici Torre de Control) o bé directament davant l'Oficina d'Estrangers en la C/Ebenisteria nº 6 (Polígon de Babel).

   Més informació:

   Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant

   Edifici Torre de Control

   extranjeria@csidiomas.ua.es

   11. ¿Com es tramita el N.I.I.?

   El Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant presta diversos serveis a l'estudiant estranger, entre els quals es troba el facilitar-los la tramitació del N.I.I. Per a açò s'ha d'aportar:

   1. Fotocòpia del passaport
   2. Una fotografia grandària carnet
   3. La sol·licitud que us facilitaran en el propi Centre Superior d'Idiomes

   Aquest tràmit tarda, aproximadament, unes 3 setmanes.

   Facultat de Dret


   Facultat de Dret
   Universitat d'Alacant
   Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
   03690 Sant Vicent del Raspeig
   Alacant (Spain)

   Tel: (+34) 96 590 3573

   Fax: (+34) 96 590 9896

   Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

   Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

   Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464