Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Informació sobre el treball de finalització de Grau en Criminologia

Informació sobre el treball de finalització de Grau en Criminologia

Requisits per a realitzar el TFG:

 1. Tenir superats un mínim de 168 crèdits en els títols de grau de 240 crèdits, i un mínim de 210 crèdits en els títols de grau de 300 crèdits o més (Normativa de Permanència i Continuació d'estudis de la UA)
 2. Acreditar prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau el requisit lingüístic del grau: http://slc.ua.es/es/secretaria/acreditacion-en-lenguas.html (tingues en compte que si no consta en el teu expedient que compleixes aquest requisit lingüísitco no es pot qualificar el teu treball).
  • Es podrà realitzar el lliurament del treball en Ua Project i exposar-lo oralment sense necessitat d'acreditar prèviament el nivell B1 d'idioma estranger. No obstant això, perquè la nota obtinguda figure en les actes en el curs en el qual es presente el TFG, serà necessari acreditar el nivell B1 abans de la data de tancament d'actes establit de la convocatòria C4 (el 30 de setembre per al curs 2019-20).
  • Si no s'acredita el nivell B1 abans del tancament d'actes, la qualificació serà Incompatible, per la qual cosa serà necessari tornar a realitzar una segona matrícula del TFG en un altre curs acadèmic. Si el TFG és l'última assignatura es podrà matricular del TFG una vegada s'haja acreditat el B1.
  • Si s'acredita el B1 i la nota que apareix en el TFG és Incompatible, s'ha de sol·licitar en la secretaria que es lleve aquesta incompatibilitat.

Matrícula i assignació de línia d'investigació

El TFG és una assignatura integrada en els plans d'estudi de les titulacions de la Facultat i té assignada la càrrega de crèdits establida en cadascun dels plans d'estudi de la seua titulació (en el cas de les titulacions de la nostra Facultat, 6 crèdits)

Per a poder realitzar el TFG cal matricular-se en l'assignatura Treball Fi de Grau, amb el codi 18547 per als alumnes/as dels itineraris en Seguretat Pública o Administració de Justícia, o amb el codi 18548 per a l'itinerari en Investigació Privada, en el període de matrícula que corresponga amb la resta d'assignatures. A més, els alumnes/as podran matricular-se també durant el termini d'ampliació de matrícula que ha establit la Universitat (22 al 24 de gener de 2020).

La línia d'investigació assignada es mantindrà el curs següent, encara que no s'haja superat l'assignatura.

Si en la convocatòria de gener (C2) aproves assignatures per a arribar al mínim de 168 crèdits superats, però no estan tancades les actes per a poder matricular-te del TFG, pots sol·licitar la matrícula del TFG des de la secretaria, condicionada a la comprovació de la superació de 168 crèdits una vegada s'hagen tancat les actes de la convocatòria de gener, a través de Contacta amb nosaltres. El termini per a sol·licitar-la és el d'ampliació de matrícula (22 al 24 de gener de 2020). Si després del tancament d'actes, no arribes als 168 crèdits, es desmatriculará d'ofici el TFG.

Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a això, en la teua matrícula has de marcar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.

Si eres alumne/a del grau en Criminologia, itinerari Investigació Privada, i estàs interessat a sol·licitar la Convocatòria extraordinària de desembre (C1), per a realitzar el TFG has d'haver realitzat prèviament els tallers. Si el curs anterior no els vas fer, no podràs matricular-te de la C1.

ASSIGNACIÓ DE LÍNIA:

Una vegada matriculat de l'assignatura, durant el termini que s'establisca per a cada curs acadèmic, l'alumnat matriculat en TFG ha de sol·licitar l'adscripció a una de les línies de treball oferides per les àrees de coneixement. Les línies de treball que s'ofereixen es podran veure a través d'UA Project el dia que s'òbriga el termini d'elecció de línia. L'elecció es realitza a través d'UA Project: Triar Proposta >> triar/consultar proposta.

Es podrà sol·licitar l'assignació d'un tema concret de treball, sempre que haja sigut prèviament avalat per una àrea de coneixement en els termes previstos en els apartats 6 i 7 de l'article 5 de la Normativa sobre els TFG/TFM de la Universitat d'Alacant.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Acadèmica de cada titulació assignarà a cada estudiant una línia de treball per estricte ordre de nota mitjana de l'expedient acadèmic.

En el cas que no s'haja triat cap línia de treball, el centre assignarà d'ofici d'entre les que queden vacants.

Una vegada assignats definitivament els TFG als alumnes o alumnes, aquests o aquestes han de posar-se en contacte amb el professor que aparega assignat en UA Project, i en el cas que no figurara, hauran de posar-se en contacte amb el qual apareix formalment com a coordinador de la línia de TFG assignada, perquè aquest li comunique el tutor del seu TFG, amb qui haurà de concretar el tema definitiu d'aquest.

Si estaves matriculat/a del TFG en el curs anterior, no el vas superar i desitges triar (d'entre els temes que proposen els departaments en UA Project) un tema diferent al que se't va assignar en el curs anterior, has de presentar una sol·licitud de canvi de línia d'investigació a través de Contacta amb nosaltres, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant per a poder tornar a triar a través d'UA Project.

Si se't va assignar un tema en el primer període de matrícula i vols tornar a triar un tema nou en el segon període de matrícula, has de presentar una sol·licitud de canvi de línia d'investigació a través de Contacta amb nosaltres, en el segon període de matrícula establit per la Universitat d'Alacant per a poder tornar a triar a través d'UA Project.

Consulta en aquest enllaç tots els aspectes relacionats amb la realització, depòsit, procediment d'assignació, etc. per al TFG.

TFG DOBLE GRAU DRET-CRIMINOLOGIA: L'alumnat matriculat en el doble grau Dret-Criminologia ha de seguir els procediments per al TFG de Dret (19045) i per al TFG de Criminologia.

El Consell de Govern en la seua sessió de 26/02/2018 va acordar la modificació del pla d'estudis del doble grau en Dret i Criminologia:

18547 - TFG de Criminologia: ha de tenir en compte el procediment seguit per al TFG del grau en Criminologia

18548 - TFG d'Investigació Privada: per a l'alumnat interessat a cursar l'itinerari d'Investigació Privada: memòria amb modificacions.

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

Els/as estudiants que opten a la convocatòria extraordinària d'avaluació per a la finalització d'estudis se'ls respectarà la proposta assignada en el curs immediatament anterior, llevat que sol·liciten el contrari.

Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a això, en la teua matrícula has de marcar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.

Passos a realitzar per a la defensa del TFG


Previ a la defensa del treball, l'alumnat ha de sol·licitar en cada convocatòria la defensa del TFG a través de Campus Virtual-UA Project, per a això ha de consultar en UA Project el calendari de sol·licitud per a cada convocatòria. En cas de no sol·licitar-la, no podrà presentar-se a la defensa del TFG. Els passos a seguir són:

Defensa del treball >> Sol·licitar/Consultar defensa.

Una vegada el tutor ha confirmat el treball, l'alumnat ha de lliurar el mateix, pujant-lo a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip, en el qual haurà d'incloure:

 • La Memòria del TFG, tal com es descriu en l'apartat continguts de l'assignatura, i
 • Un document de defensa del TFG en el qual l'alumne/a justificarà les fortaleses del seu treball conformement al següent document (enllace document)

Els passos per al lliurament en la plataforma d'UA Project són: Defensa del Treball >> lliura/consulta del treball.

En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html

El dia i l'hora de l'avaluació per part del tribunal es podrà consultar en UA Project en els terminis establits en el mateix (apartat "Dates d'Interès").

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la icona del menú de dalt a l'esquerra el següent símbol:

Normes d'estil

TREBALL DE FI DE GRAU EN CRIMINOLOGIA

(Itineraris 1 i 3)

A continuació s'indiquen una sèrie de recomanacions per a la correcta presentació de la memòria del Treball Fi de Grau:

 1. L'extensió del TFG serà entre 20 i 50 pàgines de treball original exclosos els annexos, índexs i bibliografia.
 2. El TFG ha d'estar redactat en castellà o valencià. Podrà ser redactat en anglès a petició de l'estudiant, prèvia autorització del tutor o tutora. Aquesta autorització haurà de ser presentada al/a la secretari/a del tribunal.
 3. Els marges d'impressió han de ser els següents:
  • Superior: 2,5 cm.
  • Inferior: 2,5 cm.
  • Esquerre/dret: 3,0 cm.
 4. Tipus de Lletra: Times New Roman amb una grandària de 12 punts. Interlineat 1.5.
 5. Les notes a peu de pàgina estaran redactades en lletra Times New Roman, grandària 10, amb interlineat senzill.
 6. El TFG ha de portar totes les pàgines numerades.
 7. El TFG haurà d'incloure una portada (model de portada) i un document de defensa del TFG en el qual l'alumne/a justificarà les fortaleses del seu treball conformement al següent document (enllace document)
 8. El TFG ha de portar un índex de continguts
 9. Com a norma general es recomana seguir la següent estructura de continguts
  1. Resum (en castellà i en anglès, d'entre 200 i 300 paraules). Plabras clau, en castellà i en anglès.
  2. Introducció
  3. Desenvolupament
  4. Conclusions
  5. Bibliografia
  6. Annexos
 10. El TFG ha de ser original i qualsevol cita bibliogràfica haurà d'anar entrecomillada i referenciada a peu de pàgina. Tota cita provinent d'Internet haurà de ser igualment referenciada i citada convenientment a peu de pàgina. Els annexos, dades, fotografies, etc. que s'aporten deuen, igualment, referir la font de la qual provenen.

 11. Haurà de complir qualsevol de les normes formals a l'ús (MLA, Harvard, APA, ISO, etc) sobre citació, bibliografia, numeració i ordenació adequada de capítols, etc., o les que, en el seu cas, el tutor o la tutora indiquen.

Criteris d'avaluació

Els TFGs seran avaluats per un Tribunal designat a aquest efecte en els períodes legalment establits.

Els Tribunals avaluadors deliberaran sobre la qualificació prenent en consideració la memòria del TFG, i la defensa realitzada per el/la estudiant.

Amb caràcter general hi haurà dues modalitats de defensa del TFG, defensa oral o defensa escrita, únicament per a l'alumnat matriculat en el TFG amb el codi 18547 (l'alumnat matriculat en el codi 18548 ha de consultar la informació complementària sobre el TFG en Investigació Privada). Correspon al tribunal avaluador comunicar a l'estudiant la modalitat de defensa.

En la modalitat de defensa escrita el Tribunal deliberarà sobre la qualificació que li correspon, tenint en compte:

 1. - el rigor acadèmic formal i material del treball,
 2. - la claredat expositiva del mateix i el document de defensa del seu treball conformement al format establit.

En la modalitat de defensa oral, el Tribunal tindrà en compte:

 1. - el rigor acadèmic formal i material del treball,
 2. - la claredat expositiva d'aquest, i el document de defensa del seu treball conformement al format establit.
 3. - la capacitat de debat i defensa argumental de l'estudiant davant el Tribunal.

La qualificació numèrica i qualitativa obtinguda es farà constar en l'acta, que serà signada per la totalitat de membres del tribunal. El/la secretari/a de cada Tribunal garantirà l'emplenament de l'acta final d'avaluació del TFG.

L'esment de matrícula d'honor es realitzarà, de forma unificada, considerant el número de matriculats en el Treball de Fi de Grau i curs acadèmic. Cada Tribunal avaluador podrà proposar a la Comissió de TFG assignar la qualificació de Matrícula d'Honor a algun dels TFG. Una vegada finalitzada l'avaluació de tots els TFG, la Comissió de TFG assignarà les Matrícules d'Honor corresponents en funció de la nota mitjana de l'expedient dels i les estudiants.

El tribunal avaluador analitzarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de suspens.

El plagi en l'assignatura TFG determinarà la qualificació de suspens en la convocatòria correpondiente, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores que la Universitat haja previst a aquest efecte.

Calendari d'oferta, sol·licitud, assignació i defensa TFG

El calendari de lliurament de treballs en cadascuna de les convocatòries oficials d'avaluació (ordinària i extraordinària) serà l'establit pel Centre per a cada curs acadèmic.

Per a tenir informació sobre els terminis, has de consultar en UA Project, l'apartat "Dates d'interès".

Informació Complementària sobre el TFG de l'alumnat de l'itinerari d'Investigació Privada

IMPORTANT: L'assignatura Treball Fi de Grau de l'itinerari en Investigació Privada (codi 18548) està destinada a l'alumnat que curse l'itinerari d'Investigació Privada.

L'alumnat que curse un altre itinerari o trie l'optativitat sense itinerari ha de cursar el TFG genèric amb codi 18547.

Els únics tutors encarregats dels Treballs Fi de Grau, en l'especialitat Investigació Privada són els dos detectius que organitzen els tallers:

MIGUEL PEREZ LORENZO ml.perez@ua.es
PABLO LOPEZ MORELL pablo.lopezmorell@ua.es


Per a qualsevol qüestió de tutoria relacionada amb el Treball Fi de Grau, Investigació Privada, heu de dirigir-vos a ells.

Si has realitzat el TFG en l'itinerari de Seguretat Pública o Administració de Justícia i vols tenir l'itinerari d'Investigació Privada a l'efecte d'habilitació per a l'exercici professional com a Detectiu Privat, has de superar -a més de les assignatures de l'itinerari corresponent- també el TFG específic d'aqueix itinerari (codi 18548).

Els 6 crèdits de l'assignatura Treball de Fi de Grau de l'itinerari en Investigació Privada es distribueixen de la següent forma:

1. Assistència a tallers

Impartits per professionals membres del Col·legi Oficial de Detectius Privats de la Comunitat Valenciana.

Els/les alumnes/as en línia tindran a la seua disposició enregistraments de les sessions desenvolupades i tot el material de treball.

La informació dels tallers és la següent:

 • Dates (curs 2019-20) :
  • Dijous 6 de febrer de 2020, de 09.00-13.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 13 de febrer de 2020, de 09.00-13.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 20 de febrer de 2020, de 09.00-13.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 27 de febrer de 2020, de 09.00-14.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 5 de març de 2020, de 09.00-14.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 12 de març de 2020, de 09.00-14.00 h. Lloc: (A1/0-22M) AULA 22 - PLANTA BAIXA - AULARI I
  • Dijous 26 de març de 2020, de 09.00-14.00. Lloc: (A1/1-50X) AULA 50 - PLANTA 1 - AULARI I
  • Dijous 2 d'abril de 2020, de 09.00 a 11.00 h. Lloc: (A1/0-05G) AULA 5 - PLANTA BAIXA - AULARI I

 • Continguts:

TALLER 1. INTRODUCCIÓ A la PROFESSIÓ DE DETECTIU PRIVAT. PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES INVESTIGACIONS. VIGILÀNCIES I SEGUIMENTS. FONTS D'INFORMACIÓ (12 hores).

TALLER 2. INVESTIGACIONS PER A COMPANYIES ASSEGURADORES (11 hores).

TALLER 3. CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ D'UN DESPATX DE DETECTIUS. (4 hores).

TALLER 4. ELABORACIÓ, REDACCIÓ I RATIFICACIÓ D'UN INFORME DE DETECTIU (5 hores).

2. Instruments i criteris d'avaluació

 1. És obligatòria i imprescindible l'assistència al 80% dels tallers i la realització de les activitats proposades durant els tallers. En el cas dels alumnes del sistema on-line, hauran de visionar els vídeos corresponents als tallers i realitzar les activitats que s'indiquen pel professorat.
 2. L'informe final es realitzarà conformement a les pautes següents::
  1. L'informe final consistirà en la realització d'un treball complet, a partir d'un cas d'investigació fictici i inèdit, si pot ser, en el qual s'inclourà necessàriament i quant a continguts, el contacte previ professional amb el/la client/a; l'entrevista amb el/la mateix/a; planificació humana i mitjans tècnics utilitzats, desenvolupament de la investigació, inscripció en llibre registre, pre-informe, fonts d'informació, mecànica d'actuacions, parts d'observació, lliurament del treball al/a la client/a, redacció de factura/minuta, i, fins i tot, ratificació judicial. El procés d'elaboració del treball haurà de ser supervisat pel tutor, que donarà el vistiplau a la presentació i defensa de l'informe final.
  2. El treball haurà de realitzar-se obligatòriament en grups de fins a un màxim de 4 persones. Aquest requisit no serà aplicable a l'alumnat adscrit a la modalitat on-line que per raons geogràfiques no puga agrupar-se. Per a aquests casos, l'alumnat de la modalitat on-line podrà presentar el treball de manera individual.
  3. L'extensió de l'informe serà 30 pàgines aproximadament de treball original, exclosos els annexos amb informació indispensable per a l'informe, índexs i bibliografia emprada.
  4. El treball ha d'estar redactat en castellà o valencià. Podrà ser redactat en anglès a petició de l'estudiant, prèvia autorització del/de la professor/a responsable.
  5. Quant al format:
   • Els marges d'impressió han de ser els següents: superior: 2,5 cm; inferior 2,5 cm; esquerre/dret 3,0 cm.
   • Tipus de lletra: Times New Roman amb una grandària de 12 punts. Interlineat 1.5
   • Les notes a peu de pàgina estaran redactades en lletra Times New Roman, grandària 10, amb interlineat senzill.
   • El treball ha de portar totes les pàgines numerades.
   • El treball haurà d'incloure una portada institucional (model de portada).
   • El treball ha d'incloure un índex de continguts.
   • Haurà de complir qualsevol de les normes formals a l'ús (MLA, Harvard, APA, ISO, etc) sobre citació, bibliografia, numeració i ordenació adequada de capítols, etc., o les que, en el seu cas, el tutor o la tutora indiquen.
   • L'informe haurà d'incloure un resum (en castellà i en anglès, d'entre 200 i 300 paraules). Paraules clau, en castellà i en anglès.
   • S'avaluarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de "suspens".
  6. L'informe final del TFG haurà de ser presentat públicament i defensat davant un Tribunal avaluador. La nota de l'assignatura TFG es correspondrà amb la qualificació obtinguda per l'informe final.
  7. La qualificació tindrà en compte els següents conceptes (Article 10.4 Reglament TFG/TFM de la Facultat de Dret):
   1. Qualitat científica (50%)
   2. Claredat expositiva, tant escrita com verbal i capacitat de debat i defensa argumental (50%).

Dubtes freqüents

 1. Si has superat el TFG, però no tens acreditat el B1 aqueix curs, has de tornar a matricular-te del TFG en el curs següent, sempre que no acredites el B1 abans del tancament d'actes de la convocatòria C4 (el 30 de setembre per al curs 2019-20). Si el TFG és la teua última assignatura et podràs matricular d'ell una vegada hages acreditat el B1.
 2. Si has acreditat el B1 d'idioma estranger després d'haver-te presentat a la defensa del TFG, has de comunicar en Secretaria que se't lleve la Incompatibilitat del TFG.
 3. Si no has superat el TFG, tens una línia assignada i no vols fer la mateixa, has de matricular-te del TFG i presentar una sol·licitud de canvi de línia d'investigació en secretaria, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant.
 4. La línia d'investigació només es mantindrà durant tres cursos acadèmics, inclòs el curs que s'assigna, amb el que passat aqueix temps l'alumnat ha de tornar a triar línia d'investigació.
 5. Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a això, en la teua matrícula has de punxar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.
 6. Si vols realitzar el TFG a través dels programa de Mobilitat, depenent del programa es poden donar dues situacions:
  1. Mobilitat internacional: no es pot fer el TFG en la destinació.
  2. Mobilitat nacional: es podrà realitzar en destinació sempre que la Universitat d'intercanvi ho accepte.

No obstant això, i a fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, a aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat, duent-se a terme la tutorització a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor/a i estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en les sessions d'orientació per part del/de la tutor/a, però sí per a la defensa oficial del Treball de Fi de Grau.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464