Saltar apartados

Informació sobre el TFG graus

El TFG/TFM consistirà en l'elaboració i defensa d'una memòria, projecte o treball individual orientat a l'avaluació de competències associades al títol, el TFG/TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau o màster universitari. 

 

Requisits per a realitzar el TFG:

 1. Tenir superats un mínim de 168 crèdits en els títols de grau de 240 crèdits, i un mínim de 210 crèdits en els títols de grau de 300 crèdits o més (Normativa de Permanència i Continuació d'estudis de la UA)
 2. Acreditar prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau el requisit lingüístic del grau: http://slc.ua.es/es/secretaria/acreditacion-en-lenguas.html (tingues en compte que si no consta en el teu expedient que compleixes aquest requisit lingüísitco no es pot qualificar el teu treball).
  • Es podrà realitzar el lliurament del treball en Ua Project sense necessitat d'acreditar prèviament el nivell B1 d'idioma estranger. No obstant açò, perquè la nota obtinguda figure en les actes en el curs en el qual es presente el TFG, serà necessari acreditar el nivell B1 abans de la data de tancament d'actes establit de la convocatòria C4 (el 30 de setembre per al curs 2018-19).
  • Si no s'acredita el nivell B1 abans del tancament d'actes, la qualificació serà Incompatible, per la qual cosa serà necessari tornar a realitzar una segona matrícula del TFG en un altre curs acadèmic. Si el TFG és l'última assignatura es podrà matricular del mateix una vegada s'haja acreditat el B1.
  • Si s'acredita el B1 i la nota que apareix en el TFG és Incompatible, l'alumne ha de comunicar en la secretaria que s'elimine aquesta incompatibilitat.

Matrícula i assignació de línia de recerca

El TFG és una assignatura integrada en els plans d'estudi de les titulacions de la Facultat i té assignada la càrrega de crèdits establida en cadascun dels plans d'estudi de la seua titulació (en el cas de les titulacions de la nostra Facultat, 6 crèdits).

Per a poder realitzar el TFG has de matricular-te, a través d'UACloud, en l'assignatura del teu estudi en el període de matrícula que et corresponga amb la resta d'assignatures. A més, podràs matricular-te també durant el termini d'ampliació de matrícula que ha establit la Universitat (23 al 25 de gener de 2019).

La línia de recerca assignada es mantindrà el curs següent, encara que no s'haja superat l'assignatura.

Si en la convocatòria de gener (C2) aproves assignatures per a arribar al mínim de 168 crèdits superats, però no estan tancades les actes per a poder matricular-te del TFG, pots sol·licitar la matrícula del TFG des de la secretaria, condicionada a la comprovació de la superació de 168 crèdits una vegada s'hagen tancat les actes de la convocatòria de gener, mitjançant Contacta amb nosaltres . El termini per a sol·licitar-la és el d'ampliació de matrícula (23 al 25 de gener de 2018). Si després del tancament d'actes, no arribes als 168 crèdits, es cancel·larà d'ofici la matrícula del TFG.

 

ASSIGNACIÓ DE LÍNIA:

Una vegada matriculat de l'assignatura, durant el termini que s'establisca per a cada curs acadèmic, l'alumnat matriculat en TFG ha de sol·licitar l'adscripció a una de les línies de treball oferides per les àrees de coneixement. Les línies de treball que s'ofereixen es podran veure a través d'UA Project el dia que s'òbriga el termini d'elecció de línia. L'elecció es realitza mitjançant UA Project: Triar Proposta >> triar/consultar proposta.

Es podrà sol·licitar l'assignació d'un tema concret de treball, sempre que haja sigut prèviament avalat per un àrea de coneixement en els termes previstos en els apartats 6 i 7 de l'article 5 de la Normativa sobre els TFG/TFM de la Universitat d'Alacant.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Acadèmica de cada titulació assignarà a cada estudiant una línia de treball per estricte ordre de nota mitjana de l'expedient acadèmic.

En el cas que no s'haja triat cap línia de treball, el centre assignarà d'ofici d'entre les quals queden vacants.

Una vegada assignats definitivament els TFG als/a les alumnes o , aquests/aquestes han de posar-se en contacte amb el professor que aparega assignat en UA Project, i en el cas que no figurara, hauran de posar-se en contacte amb  el qual apareix formalment com a coordinador de la línia de TFG assignada, perquè aquest li comunique el tutor del seu TFG, amb qui haurà de concretar el tema definitiu del mateix.

Si estaves matriculat/a de el TFG en el curs anterior, no ho vas superar i desitges triar (d'entre els temes que proposen els departaments en UA Project) un tema diferent al que se't va assignar en el curs anterior, has de presentar una sol·licitud de canvi de línia de recerca a través de Contacta amb nosaltres, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant per a poder tornar a triar a través d'UA Project.

Si se't va assignar un tema en el primer període de matrícula i vols tornar a triar un tema nou en el segon període de matrícula, has de presentar una sol·licitud de canvi de línia de recerca a través de Contacta amb nosaltres, en el segon període de matrícula establit per la Universitat d'Alacant per a poder tornar a triar a través d'UA Project.

 

TFG DOBLE GRAU DRET-ADE: L'alumnat matriculat en el doble grau Dret-ADE ha de seguir diferents procediments per al TFG de Dret (19045) i per al TFG d'ADE (22052):

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

Els/as estudiants que opten a la convocatòria extraordinària d'avaluació per a la finalització d'estudis se'ls respectarà la proposta assignada en el curs immediatament anterior, llevat que sol·liciten el contrari.

Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a açò, en la teua matrícula has de marcar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.

 

Passos a realitzar per a la defensa del TFG

Previ a la defensa del treball, l'alumnat ha de sol·licitar en cada convocatòria la defensa del TFG a través de Campus Virtual-UA Project, per a açò ha de consultar en UA Project el calendari de sol·licitud per a cada convocatòria. En cas de no sol·licitar-la, no podrà presentar-se a la defensa del TFG. Els passos a seguir són:

Defensa del treball >> Sol·licitar/Consultar defensa.

Una vegada el tutor ha confirmat el treball, l'alumnat ha de lliurar el mateix, pujant-ho a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip, en el qual haurà d'incloure:

 • La Memòria del TFG, tal com es descriu en l'apartat continguts de l'assignatura, i
 • Un document de defensa del TFG en el qual l'alumne/a justificarà les fortaleses del seu treball conformement al següent document (enllaç document)

Els passos per al lliurament en la plataforma d'UA Project són: Defensa del Treball >> lliura/consulta del treball.

 

En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html

El dia i l'hora de l'avaluació per part del tribunal es podrà consultar en UA Project en els terminis establits en el mateix (apartat "Dates d'Interès").

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la icona del menú d'a dalt a l'esquerra el següent símbol:

 

Normes d'estil

A continuació s'indiquen una sèrie de recomanacions per a la correcta presentació de la memòria del Treballe Fi de Grau:

 1. L'extensió mínima serà de 20 pàgines i es recomana una extensió màxima de 30 pàgines.
 2. El TFG ha d'estar redactat en castellà o valencià. Podrà ser redactat en anglès a petició de l'estudiant, prèvia autorització del tutor o tutora. Aquesta autorització haurà de ser presentada al/a la secretari/a de el tribunal.
 3. Els marges d'impressió han de ser els següents:
  • Superior: 2.5
  • Inferior 2,5 cm,
  • Esquerre/ dret 3,0 cm
 4. Tipus de Lletra: Estafes New Roman amb una grandària de 12 punts. Interlineat 1.5.
 5. Les notes a peu de pàgina estaran redactades en lletra Estafes New Roman, grandària 10, amb interlineat senzill.
 6. El TFG ha de portar totes les pàgines numerades.
 7. El TFG haurà d'incloure una portada (model de portada)
 8. El TFG ha de portar un índex de continguts
 9. Com a norma general es recomana seguir la següent estructura de continguts
  1. Introducció
  2. Desenvolupament
  3. Conclusions
  4. Bibliografia
 10. Qualsevol cita bibliogràfica haurà d'anar entrecomillada i referenciada a peu de pàgina.
 11. Haurà de complir qualsevol de les normes formals a l'ús (MLA, Harvard, APA, ISO, etc) sobre citació, bibliografia, numeració i ordenació adequada de capítols, etc.
 12. BIBLIOGRAFIA. La bibliografia se citarà de la següent manera:

Monografia: Cognomene Cognom, N. : Títol d'obra. Editorial, Lloc, Any.

Ex. Cordó Moreno, F. : L'arbitratge en el Dret Español: intern i internacional. Aranzadi, Pamplona, 1995.

Article: Cognomene Cognom, N. : «Nom de l'Article», Nom de la revista o publicació. Editorial, Lloc, Any.

Ex. Bassols Coma, M.: «La planificació i la intervenció pública en l'economia», en L'Empresa en la Constitució Espanyola. , Aranzadi, Pamplona1989, pgs. 137-165.

Porter Molina, J.A.: «La constitucionalización dels partits polítics en la història del constitucionalisme espanyol» en Revista Espanyola de Recerques Sociològiques, núm. 1, 1978.

Criteris d'avaluació

Els TFGs seran avaluats per un Tribunal designat a aquest efecte en els períodes legalment establits.

Els Tribunals avaluadors deliberaran sobre la qualificació prenent en consideració la memòria del TFG, i la defensa realitzada per el/l'estudiant.

Amb caràcter general hi haurà dues modalitats de defensa del TFG, defensa oral o defensa escrita. Correspon al tribunal avaluador comunicar a l'estudiant la modalitat de defensa.

En la modalitat de defensa escrita el Tribunal deliberarà sobre la qualificació que li correspon, tenint en compte:

 1. - el rigor acadèmic formal i material del treball,
 2. - la claredat expositiva del mateix i el document de defensa del seu treball conformement al format establit.

En la modalitat de defensa oral, el Tribunal tindrà en compte:

 1. - el rigor acadèmic formal i material del treball,
 2. - la claredat expositiva del mateix, i el document de defensa del seu treball conformement al format establit.
 3. - la capacitat de debat i defensa argumental de l'estudiant davant el Tribunal.

 

La qualificació numèrica i qualitativa obtinguda es farà constar en l'acta, que serà signada per la totalitat de membres del tribunal. El/la secretari/a de cada Tribunal garantirà l'emplenament de l'acta final d'avaluació del TFG.

L'esment de matrícula d'honor es realitzarà, de forma unificada, considerant el nombre de matriculats en el Treball de finalització de Grau i curs acadèmic. Cada Tribunal avaluador podrà proposar a la Comissió de TFG assignar la qualificació de Matrícula d'Honor a algun dels TFG. Una vegada finalitzada l'avaluació de tots els TFG, la Comissió de TFG assignarà les Matrícules d'Honor corresponents en funció de la nota mitjana de l'expedient dels i les estudiants.

El tribunal avaluador analitzarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de suspens.

El plagi en l'assignatura TFG determinarà la qualificació de suspens en la convocatòria corresponent, a més de l'aplicació de les mesures sancionadores que la Universitat haja previst a aquest efecte.

Calendari d'oferta, sol·licitud, assignació i defensa TFG

El calendari de lliurament de treballs en cadascuna de les convocatòries oficials d'avaluació (ordinària i extraordinària) serà l'establit pel Centre per a cada curs acadèmic.

Per a una informació més detallada sobre els terminis, has de consultar en UA Project l'apartat "Dates d'interès".

 

CALENDARI TREBALL FI DE GRAU 2018/2019

PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA

Activitat Termini
Publicació ofereix i sol·licitud TFG per part dels estudiants Del 20 al 27 de setembre 2018
Publicació assignació provisional 4 d'octubre de 2018
Reclamacions a l'assignació provisional 5 d'octubre de 2018
Publicació assignació definitiva 10 d'octubre de 2018

 

SEGON PERÍODE DE MATRICULA

Activitat Termini
Publicació oferta i sol·licitud TFG per part dels estudiants Del 5 fins el 12 de febrer 2019
Publicació assignació provisional 15 de febrer de 2019
Reclamacions a l'assignació provisional 16 de febrer de 2019
Publicació assignació definitiva 19 de febrer de 2019

 

SOL·LICITUD, PRESENTACIÓ I DEFENSA TFG

Activitat Termini
Sol·licitud defensa TFG Convocatòria extraordinària (C1) Fins al 28 d'octubre  2018
Convocatòria 2º semestre (C3) Fins al 16 de maig 2019
Convocatòria extraordinària (C4) Fins al 10 de juliol 2019
Lliurament TFG Convocatòria extraordinària (C1) Fins al 16 de desembre 2018
Convocatòria 2º semestre (C3) Fins al 21 de maig 2019
Convocatòria extraordinària (C4) Fins a l'11 de juliol 2019
Avaluació per part del tribunal

Convocatòria extraordinària (C1) Del 8  fins al 15 gener 2019
Convocatòria 2º semestre (C3) Del 10 fins al 14 de juny 2019
Convocatòria extraordinària (C4) Del 22 fins al 26 de juliol 2019

 

Dubtes freqüents

 1. Si has superat el TFG, però no tens acreditat el B1 aqueix curs, has de tornar a matricular-te del TFG en el curs següent, sempre que no acredites el B1 abans del tancament d'actes de la convocatòria C4 (el 21 de setembre per al curs 2018-19). Si el TFG és la teua última assignatura et podràs matricular d'ell una vegada hages acreditat el nivell d'idioma estranger.
 2. Si has acreditat el B1 d'idioma estranger després d'haver-te presentat a la defensa del TFG, has de comunicar en Secretaria que se't lleve la Incompatibilitat del TFG.
 3. Si no has superat el TFG, tens una línia assignada i no vols fer la mateixa, has de matricular-te del TFG i presentar una sol·licitud de canvi de línia de recerca en secretaria, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant.
 4. La línia de recerca només es mantindrà durant tres cursos acadèmics, inclòs el curs que s'assigna, amb el que passat aqueix temps l'alumnat ha de tornar a triar línia de recerca.
 5. Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a açò, en la teua matrícula has de punxar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.
 6. Si vols realitzar el TFG a través dels programa de Mobilitat, depenent del programa es poden donar dues situacions:
  1. Movilidad internacional: no es pot fer el TFG en la destinació.
  2. Mobilitat nacional: es podrà realitzar en destinació sempre que la Universitat d'intercanvi ho accepte.

 No obstant açò, i a fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, a aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat, duent-se a terme la tutorización a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor i estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en les sessions d'orientació per part del tutor, però sí per a la defensa oficial del Treball de finalització de Grau.

INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS (C1)

Amb data 26 de setembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2018/19, referent a l'ampliació de les dates de les proves extraordinàries de la convocatòria C1 per als TFG i TFM de la Facultat de Dret. Els terminis per a aquesta ampliació són els següents:

- Sol·licitud de defensa en UA Project: Del 22 al 28 d'octubre.

-Lliurament del treball a través d'UA Project: Del 10 al 16 de desembre.

- Avaluació per part del tribunal: Del 8 al 15 de gener.


Els interessats a defensar el TFG/TFM que no hagueren seleccionat la convocatòria extraordinària C1 en la seua matrícula, reunisquen requisits per a aquesta convocatòria i a la vista del nou calendari vulguen fer-ho, hauran de presentar una sol·licitud del 15 al 18 d'octubre a través de "Contacta amb nosaltres" .

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464