Saltar apartados

Master en mediació

 

IMPORTANT: El termini de matrícula en els ensenyaments que inclou aquest Programa d'Estudis propis en Mediació s'estén fins al dia 20 de desembre de 2016.

 

PRESENTACIÓ

La Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant, juntament amb l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, imparteix el

MASTER EN MEDIACIÓ CIVIL, MERCANTIL I PENAL

i els estudis conduents a l'obtenció dels títols

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ FAMILIAR I EN ASSUMPTES CIVILS

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ MERCANTIL I ESPECIALITZADA EN MATÈRIA CONCURSAL

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ PENAL I PENITENCIÀRIA

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ EN EL MARC D'ORGANITZACIONS COMPLEXES

Els ensenyaments inclosos en aquest Programa d'Estudis Propis (PEP, d'ara endavant) habiliten per a la inscripció en els diferents registres de persones mediadores referits en la Llei 5/2012, de 6 de juliol de Mediació en assumptes civils i mercantils, i la Llei 7/2001 reguladora de la mediació familiar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (art. 7).

Els egressats de les diferents titulacions i estudis impartits en el marc d'aquest Programa d'Estudis Propis en anteriors edicions, podran sotmetre a reconeixement/convalidació els ensenyaments cursats, a l'hora de cursar els estudis del PEP en Mediació oferits en aquest curs acadèmic 2016-17.

 

INFORMACIÓ I CONTACTE

Adreça i coordinació acadèmica

veronica.lopez@ua.es

965903558

OBJECTIUS

  • Formar mediadors/as de qualitat per a la gestió eficient de conflictes
  • Incorporar eines de gestió de conflictes i, especialment, habilitats de negociació i mediació per a la pràctica professional habitual.
  • Realitzar un entrenament intensiu en les aptituds, actituds i competències necessàries per a adquirir un perfil mediador.
  • Cohesionar els coneixements jurídics, psicològics i sociològics en matèria de família i unes altres, per a garantir la consecució d'acords de mediació sostenibles i vàlids.

DIRIGIT A

Llicenciats-as/Graduat-as/diplomats-as en Dret i Criminologia, ADE, DADE, TADE, Ciències Econòmiques i Empresarials, Treball Social, Psicologia, Relacions laborals, Pedagogs i Educadors

Així mateix, els ensenyaments que integren els diferents títols master i expert oferits es dirigeixen a Membres de la Carrera Judicial, Fiscals, Lletrats/as de l'Administració de Justícia, Personal auxiliar i col·laborador de l'Administració de Justícia. Funcionaris/as Penitenciaris i altres/as titulats/as i/o professionals en disciplines afins, i a titulats i professionals dels diferents àmbits d'aplicació de la mediació inclosos en aquest Programa d'Estudis Propis que gaudisquen de les condicions exigides per a cursar els diferents estudis de postgrau.

 

 

PLA D'ESTUDIS I CRONOGRAMA

Aquests ensenyaments tenen estructura modular. L'alumnat pot cursar de forma independent cadascun dels 6 mòduls que integren el programa d'estudis. La superació de cada mòdul condueix a l'obtenció d'un certificat d'estudis que acredita la formació en aqueix mòdul o matèria concreta.

MASTER UNIVERISTARIO EN MEDIACIÓ CIVIL, MERCANTIL I PENAL
(60 crèdits)

 

MÒDULS

Mòdul 1. General. Mediació. Eines i Tècniques

Teoria i gestió del Conflicte.

La mediació en el marc de les ADR

Escoles/models de Mediació

La persona mediadora. Estatut. Competències. Responsabilitat

El procediment de mediació

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

Mòdul 2. Mediació Familiar i en assumptes civils

 

Mediació familiar. Especialitats en la gestió de conflictes familiars

 

Mediació Familiar intrajudicial

 

Mediació en conflictes de família internacional i assumptes civils transfronterers

 

Sostració (Internacional) de Menors

 

Mediació en assumptes civils (I) Conflictes hereditaris, execució hipotecària

 

Mediació en assumptes civils (II). Conflictes en matèria de reparació de danys i/o indemnització de perjudicis

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

 

Mòdul 3. Mediació Mercantil i especialitzada en matèria concursal

 

 

Tècniques mediadores aplicades a la mediació empresarial

 

ODR. Mediació a través de mitjans electrònics

 

Mediació en assumptes mercantils. Gestió de Conflictes en l'empresa familiar

 

Mediació en assumptes mercantils transfronterers

 

Mediació especialitzada en matèria concursal

 

Mediació en conflictes de Propietat Intel·lectual i industrial

 

Mediació en el marc del Dret societari i bancari

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

 

Mòdul 4. Mòdul de Mediació Penal i Penitenciària

 

Justícia restaurativa. La mediació com a instrument

 

Tècniques i eines aplicades a la mediació penal

 

Mediació en conflictes derivats de la comissió de delictes

 

La mediació penitenciària. Tècniques i eines específiques

 

La mediació en el marc de la Jurisdicció de menors

 

Mediació policial

 

Mediació penal intrajudicial.

 

Desenvolupament de processos restaurativos. Mediació i violència de Gènere

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

 

Mòdul 5. Mediació en el marc d'organitzacions complexes

 

Conflictes en l'àmbit comunitari i la seua gestió. Eines d'intervenció

 

Eines i tècniques aplicades a la mediació en organitzacions complexes

 

Mediació en l'àmbit sanitari

 

Mediació escolar. Eines i tècniques aplicades

 

Mediació en el marc del Dret de danys

 

Tècniques de mediació aplicades a conflictes multipartes o associatius

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

 

Mòdul 6. Específic del Master. Pràctiques en Mediació

 

Tècniques mediadores específiques en l'àmbit del procediment

 

Entrenament de casos pràctics

 

Pràctiques externes

 

Role play. Filmació i feedback. Anàlisi crítica

 

 

Projecte fi d'estudis de Master


EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ FAMILIAR I EN ASSUMPTES CIVILS
(20 crèdits)

MÒDULS

Mòdul 1. General. Mediació. Eines i Tècniques

Teoria i gestió del Conflicte.

La mediació en el marc de les ADR

Escoles/models de Mediació

La persona mediadora. Estatut. Competències. Responsabilitat

El procediment de mediació

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

Mòdul 2. Mediació Familiar i en assumptes civils

 

Mediació familiar. Especialitats en la gestió de conflictes familiars

 

Mediació Familiar intrajudicial

 

Mediació en conflictes de família internacional i assumptes civils transfronterers

 

Sostració (Internacional) de Menors

 

Mediació en assumptes civils (I) Conflictes hereditaris, execució hipotecària

 

Mediació en assumptes civils (II). Conflictes en matèria de reparació de danys i/o indemnització de perjudicis

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ MERCANTIL I ESPECIALITZADA EN MATÈRIA CONCURSAL
(20 crèdits)

 

MÒDULS

Mòdul 1. General. Mediació. Tècniques i eines

 

Teoria i gestió del Conflicte.

La mediació en el marc de les ADR

Escoles/models de Mediació

La persona mediadora. Estatut. Competències. Responsabilitat

El procediment de mediació

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

Mòdul 3. Mediació Mercantil i especialitzada en matèria concursal

 

Tècniques mediadores aplicades a la mediació empresarial

 

ODR. Mediació a través de mitjans electrònics

 

Mediació en assumptes mercantils. Gestió de Conflictes en l'empresa familiar

 

Mediació en assumptes mercantils transfronterers

 

Mediació especialitzada en matèria concursal

 

Mediació en conflictes de Propietat Intel·lectual i industrial

 

Mediació en el marc del Dret societari i bancari

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ PENAL I PENITENCIÀRIA
(20 crèdits)

 

MÒDULS

Mòdul 1. General. Mediació. Tècniques i eines

 

Teoria i gestió del Conflicte.

La mediació en el marc de les ADR

Escoles/models de Mediació

La persona mediadora. Estatut. Competències. Responsabilitat

El procediment de mediació

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

Mòdul 4. Mediació Penal i Penitenciària

 

 

Justícia restaurativa. La mediació com a instrument

 

Tècniques i eines aplicades a la mediació penal

 

Mediació en conflictes derivats de la comissió de delictes

 

La mediació penitenciària. Tècniques i eines específiques

 

La mediació en el marc de la Jurisdicció de menors

 

Mediació policial

 

Mediació penal intrajudicial. Desenvolupament de processos restaurativos. Mediació i violència de Gènere

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

EXPERT UNIVERSITARI EN MEDIACIÓ EN EL MARC D'ORGANITZACIONS COMPLEXES
(20 crèdits)

 

MÒDULS

Mòdul 1. General. Mediació. Tècniques i eines

 

Teoria i gestió del Conflicte.

La mediació en el marc de les ADR

Escoles/models de Mediació

La persona mediadora. Estatut. Competències. Responsabilitat

El procediment de mediació

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

Mòdul 5. Mediació en el marc d'Organitzacions Complexes

 

Conflictes en l'àmbit comunitari i la seua gestió. Eines d'intervenció

 

Eines i tècniques aplicades a la mediació en organitzacions complexes

 

Mediació en l'àmbit sanitari

 

Mediació escolar. Eines i tècniques aplicades

 

Mediació en el marc del Dret de danys

 

Tècniques de mediació aplicades a conflictes multipartes o associatius

 

Simulació de supòsits i pràctiques externes

 

 

AVALUACIÓ

Es realitzarà una prova avaluadora en finalitzar cadascun dels diferents mòduls, i una prova a la finalització dels estudis de la titulació corresponent. Per a la superació d'aquests ensenyaments, es requereix l'assistència al 80% (min) de les sessions presencials.

HORARI I LLOC DE PRESENTACIÓ

Els estudis s'impartiran en sessions de dijous i divendres, en horari de 15:00 a 20:00 h

* Excepcionalment i per raons imprevistes, les cites setmanals poden patir alguna variació que serà comunicada a l'alumnat amb antelació

 

Lloc de celebració:

Les sessions es desenvoluparan en Aules i/o espais de la Facultat de Dret que resulten assignades*.

* Amb caràcter excepcional, podran celebrar-se sessions en espais universitaris diferents, que seran comunicats a l'alumnat amb suficient antelació.

 

Durada dels estudis*

Inici: desembre de 2016

Finalització: juliol de 2017

Inici de les sessions presencials*: 12 de gener de 2017

* Abans de donar inici als diferents mòduls es publicarà i quedarà a la disposició de l'alumnat un cronograma de sessions dels ensenyaments a cursar

 

INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

Formulari de preinscripció. Obert termini de preinscripció


 

Inscripció:
Termini:


Matrícula:
Termini:

Documentació requerida:

 

Per a la inscripció:

- Formulari d'inscripció disponible en la web

-Còpia del DNI/NIE

- Còpia compulsada del títol universitari.

Per a la matriculació:

El procés de matriculació serà gestionat des de la UA, a través de la corresponent aplicació telemàtica, en les condicions que es detallaran a l'alumnat que resulte admès. En els 10 dies anteriors a l'inici de cadascun dels mòduls, s'obrirà un termini extraordinari de matrícula per a aquelles persones interessades a cursar aquests ensenyaments. Una vegada iniciades aquestes, no podrà admetre's matriculació en el mòdul en qüestió.

 

Preus*:

* Queda oberta la possibilitat de pagament ajornat dels drets de matrícula (possibilitat d'articular fins a 3 terminis).

 

. MASTER EN MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT CIVIL, MERCANTIL I PENAL

. TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI (c/o)

. MÒDULS SULETOS (c/o)

 

Esgotada la fase de preinscripció en els estudis que inclou aquest PEP, quedaran publicades les bases reguladores de la concessió una beca o ajuda a l'estudiant que interesse matrícula en alguna de les titulacions oferides.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464