Saltar apartados

Doctorat en Dret

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Per a assumptes administratius: http://edua.ua.es

Per a assumptes acadèmics: doctorado.derecho@ua.es

Informació general: http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/doctorado-en-derecho.html

ÒRGANS RESPONSABLES

COMISSIÓ ACADÈMICA del PD en Dret
COORDINADORA MAGDALENA MARTINEZ ALMIRA mm.martinez@ua.es
SECRETARI LUIS ALFONSO MARTINEZ GINER la.martinez@ua.es
VOCAL MANUEL ALENDA SALINES manuel.alenda@ua.es
VOCAL ISIDORO BLANC BE isidoro.blanco@ua.es
VOCAL JOSE MANUEL CANALES ALIENDE jm.canales@ua.es
VOCAL MANUEL DESANTES REAL manuel.desantes@ua.es
VOCAL JAUME FERRER LLORET jaume.ferrer@ua.es
VOCAL NURIA FERNÁNDEZ PEREZ nuria.fernandez@ua.es
VOCAL YOLANDA BUSTS MORENO bustos@ua.es
VOCAL CARMEN QUADRAT SALINES carmen.cuadrado@ua.es
VOCAL MACARIO ALEMANY GARCÍA macario.alemany@ua.es
VOCAL VICTORIANO SAIZ LOPEZ victoriano.saiz@ua.es
VOCAL GERMAN VALÈNCIA MARTIN german.valencia@ua.es
VOCAL MARIA CARMEN VIQUEIRA PEREZ carmen.viqueira@ua.es
VOCAL JOSE ASENSI SABATER jose.asensi@ua.es

LÍNIES DE RECERCA

 1. Argumentació i constitucionalisme
 2. Filosofia del Dret
 3. Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública
 4. Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política
 5. Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques
 6. Defensa jurídica del contribuent
 7. Dret pressupostari i de les despeses públiques
 8. Dret Administratiu
 9. Dret ambiental i de la sostenibilitat
 10. Dret internacional Públic i Relacions Internacionals
 11. Integració regional
 12. Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies
 13. Dret penal i Dret penitenciari
 14. Criminologia
 15. Dret de llibertat de creences
 16. Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses
 17. Dret processal civil
 18. Dret processal penal
 19. Dret probatori
 20. Institucions de Dret públic i privat, penal i processal de la Corona d'Aragó (S. XV-XVIII)
 21. Institucions i fonts del Dret musulmà en al-Andalus
 22. Dret històric valencià
 23. Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea
 24. Dret constitucional europeu, espanyol i comparat
 25. Gènere, Poder i Dret: Iusfeminismo i constitucionalisme-crític
 26. Dret hereditari romà
 27. Fonaments romanístics del Dret europeu
 28. Recepció romanística
 29. Dret de la persona i de la família
 30. Dret civil patrimonial
 31. Fiscalitat internacional i de la Unió Europea
 32. Eficàcia civil del matrimoni religiós
 33. Dret de l'empresa i insolvències empresarials
 34. Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves Tecnologies
 35. Dret internacional privat i societat intercultural
 36. Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies
 37. La reducció de jornada i el repartiment de temps de treball
 38. La protecció per desocupació
 39. El sistema de protecció social

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES

ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca


 • Nombre d'hores: 25
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els estudiants del programa de doctorat.

  Estudiants a temps complet: 25 hores durant el segon semestre del primer any.

  Estudiants a temps parcial: 15 hores durant el segon semestre del primer any i 10 hores durant el primer semestre del segon any.

 • Procediment d'avaluació: Els estudiants hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.

ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands

 • Nombre d'hores: 10
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en una jornada per a estudiants inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professorat del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.

  Estudiants a temps complet: 10 hores durant el primer semestre del segon any.

  Estudiants a temps parcial: 5 hores durant el primer semestre del segon any i 5 hores durant el segon semestre del segon any.

 • Procediment d'avaluació: Els estudiants hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

 • Nombre d'hores: 10
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops ) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

  Estudiants a temps complet: aquesta activitat es desenvoluparà entre el segon semestre del segon any i el primer semestre del tercer any.

  Estudiants a temps parcial: Aquesta activitat es desenvoluparà entre segon semestre del tercer any i el primer semestre del quart any.

 • Procediment d'avaluació: Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.

ACTIVITAT 4: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior

 • Nombre d'hores: 160
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica voluntària i recomanada consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. L'estada mínima serà d'un mes.

  Aquesta activitat es desenvoluparà preferentment entre el segon semestre del segon any i el primer semestrel del tercer.

 • Procediment d'avaluació: Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464