Saltar apartados

Doctorat en Dret

INFORMACIÓ I CONTACTE

Fullet de la titulació

Per a assumptes administratius: http://edua.ua.es

Per a assumptes acadèmics: doctorado.derecho@ua.es

ÒRGANS RESPONSABLES

COMISSIÓ ACADÈMICA del PD en Dret
CÀRREC NOM CORREU ELECTRÒNIC ÀREA DE CONEIXEMENT
COORDINADOR JUAN ROSA MORENO juan.rosa@ua.es Dret Administratiu
SECRETARI LUIS ALFONSO MARTINEZ GINER la.martinez@ua.es Dret Financer i Tributari
VOCAL MANUEL ALENDA SALINES manuel.alenda@ua.es Dret Eclesiàstic de l'Estat
VOCAL ISIDORO BLANC BE isidoro.blanco@ua.es Dret Penal
VOCAL JOSE MANUEL CANALES ALIENDE jm.canales@ua.es Ciència Política i de l'Administració
VOCAL MANUEL DESANTES REAL manuel.desantes@ua.es Dret Internacional Privat
VOCAL JAUME FERRER LLORET jaume.ferrer@ua.es Dret Internacional Públic
VOCAL NURIA FERNÁNDEZ PEREZ nuria.fernandez@ua.es Dret Mercantil
VOCAL YOLANDA BUSTS MORENO bustos@ua.es Dret Civil
VOCAL CARMEN QUADRAT SALINES carmen.cuadrado@ua.es Dret Processal
VOCAL MACARIO ALEMANY GARCÍA macario.alemany@ua.es Filosofia del Dret
VOCAL VICTORIANO SAIZ LOPEZ victoriano.saiz@ua.es Dret Romano
VOCAL GERMAN VALÈNCIA MARTIN german.valencia@ua.es Dret Administratiu
VOCAL MARIA CARMEN VIQUEIRA PEREZ carmen.viqueira@ua.es Dret del Treball i de la Seguretat Social
VOCAL JOSE ASENSI SABATER jose.asensi@ua.es Dret Constitucional
VOCAL MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA mm.martinez@ua.es Història del Dret

LÍNIES DE RECERCA

ÀREA DE CONEIXEMENT LÍNIA DE RECERCA
Filosofia del Dret

Argumentació i constitucionalisme

Filosofia del Dret
Ciència Política i de l'Administració

Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública

Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política

Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques

Història del Dret


Sistemes jurídics comparats
Dret Musulmà Andalusí i Dret dels Paises de tradició islàmica
Dret històric valencià
Dret Romano

Dret hereditari romà

Fonaments romanístics del Dret europeu

Recepció romanística
Dret Penal

Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies

Dret penal i Dret penitenciari

Criminologia
Dret Internacional Públic

Dret internacional Públic i Relacions Internacionals

Integració regional
Dret Administratiu

Dret Administratiu

Dret ambiental i de la sostenibilitat
Dret Financer i Tributari

Defensa jurídica del contribuent

Dret pressupostari i de les despeses públiques

Fiscalitat internacional i de la Unió Europea

Dret Eclesiàstic de l'Estat

Dret de Llibertat de Creences

Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses

Eficàcia civil del matrimoni religiós

Dret Constitucional


Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea

Dret constitucional europeu, espanyol i comparat

Gènere, Poder i Dret: Iusfeminismo i constitucionalisme-crític
Dret Processal

Dret probatori en el camp del procés penal

La reforma de la justícia penal
Procés i Dret de danys
Dret Civil

Dret de la persona i de la família

Dret civil patrimonial

Dret del Treball i de la Seguretat Social El sistema de protecció social
Contractació laboral
Modificacions del contracte del treball
Extinció del contracte del treball
Dret Mercantil
Dret de l'empresa i insolvències empresarials
Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves Tecnologies
Dret dels valors
Dret bancari i borsari
Contractació mercantil
Dret Internacional Privat Dret internacional privat i societat intercultural
Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES

ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca


 • Nombre d'hores: 25
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris de dues hores de durada el seu treball de recerca a tots els estudiants del programa de doctorat.

  Estudiants a temps complet: 25 hores durant el segon semestre del primer any.

  Estudiants a temps parcial: 15 hores durant el segon semestre del primer any i 10 hores durant el primer semestre del segon any.

 • Procediment d'avaluació: Els estudiants hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.

ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands

 • Nombre d'hores: 10
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en una jornada per a estudiants inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professorat del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.

  Estudiants a temps complet: 10 hores durant el primer semestre del segon any.

  Estudiants a temps parcial: 5 hores durant el primer semestre del segon any i 5 hores durant el segon semestre del segon any.

 • Procediment d'avaluació: Els estudiants hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

 • Nombre d'hores: 10
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops ) o tallers doctorals, nacionals o internacionals.

  Estudiants a temps complet: aquesta activitat es desenvoluparà entre el segon semestre del segon any i el primer semestre del tercer any.

  Estudiants a temps parcial: Aquesta activitat es desenvoluparà entre segon semestre del tercer any i el primer semestre del quart any.

 • Procediment d'avaluació: Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.

ACTIVITAT 4: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior

 • Nombre d'hores: 160
 • Detall i planificació: Activitat de formació específica voluntària i recomanada consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. L'estada mínima serà d'un mes.

  Aquesta activitat es desenvoluparà preferentment entre el segon semestre del segon any i el primer semestrel del tercer.

 • Procediment d'avaluació: Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.