Saltar apartados

informació sobre el tfm màsters

REQUISITS PER A REALITZAR EL TFM

Tenir superats els 54 crèdits corresponents a la resta de les assignatures del Màster. En qualsevol altre cas no serà possible qualificar el TFM en l'expedient del/de l'estudiant. Per al Màster en Dret de Danys serà necessari tenir superats 51 crèdits.

Si no estan superades totes aqueixes assignatures, la qualificació de l'expedient serà "INCOMPATIBLE", una vegada superat aquest requisit caldrà comunicar-lo a la secretaria per a eliminar la incompatibilitat. Si no s'aconsegueix superar les assignatures pendents requerides en el mísmo curs academico del TFM, serà necessari tornar a realitzar una segona matrícula del TFM en un altre curs acadèmic.

 

ASSIGNACIÓ DE LÍNIA DE TREBALL I TUTOR/A DEL TFM

Durant el termini que s'establisca per a cada curs acadèmic i a través de l'aplicació UAProyect (a la qual s'accedeix mitjançant campus virtual), l'alumnat matriculat en el TFM ha de sol·licitar l'adscripció a una de les línies de treball oferides per les àrees de coneixement. Les línies de treball que s'ofereixen es podran veure a través d'UA Project el dia que s'òbriga el termini d'elecció de línia. L'elecció es realitza a través d'UA Project: Triar Proposta >> triar/consultar proposta.

Es podrà sol·licitar l'assignació d'un tema concret de treball, sempre que haja sigut prèviament avalat per un àrea de coneixement en els termes previstos en els apartats 6 i 7 de l'article 5 de la Normativa sobre els TFG/TFM de la Universitat d'Alacant.

Si aquest curs no has superat el TFM i no vols fer la mateixa línia de recerca el curs que ve, has de matricular-te del TFM i presentar una sol·licitud de canvi de línia de recerca en secretaria, en el període de matrícula.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Acadèmica de cada titulació assignarà a cada estudiant una línia de treball d'acord amb els criteris que estableix l'article 4 del Reglament sobre TFG/TFM dels estudis de la Facultat de Dret. L'assignació per a l'elecció de la línia de treball del TFM es realitza tenint en compte la nota mitjana de la titulació d'accés al màster, salve per al màster en Advocacia, que serà per estricte ordre de la nota mitjana del seu expedient. En el cas que no s'haja triat cap línia de treball, el centre assignarà d'ofici d'entre les quals queden vacants.

IMPORTANT: Si no s'aporta el certificat amb la nota mitjana de la titulació que dóna accés al Màster en el termini establit de lliurament de documentació, es qualificarà amb la nota mínima d'accés (5).

Si els teus estudis d'accés són estrangers, has de calcular la mitjana del teu expedient accedint a Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers. Si no es presenta en el període de matrícula i, sempre abans que finalitze el termini de sol·licitud de treball, se li qualificarà amb la nota mínima d'accés (5).

MÀSTER EN ADVOCACIA: L'assignació de línia del TFM d'Advocacia es farà a la fi del primer curs, i com es tracta d'una assignatura de segon curs, la nota mitjana es realitzarà d'acord amb les qualificacions de les assignatures del 1r semestre del primer curs. L'alumnat d'Advocacia haurà de matricular-se del TFM en el segon curs i tindrà la línia d'investigació que se li va assignar a la fi del primer curs.

Una vegada assignats definitivament els TFM, el/l'estudiant ha de posar-se en contacte amb el professor que apareix formalment com a coordinador de la línia de TFM assignada, perquè aquest li comunique el/la tutor/a de el seu TFM, que serà qui li plantejarà el tema sobre el qual realitzarà el treball.

En aquest enllaç poden consultar-se tots els aspectes relacionats amb la realització, dipòsit, procediment d'assignació, etc. del TFM.

PASSOS A REALITZAR PER A la DEFENSA DEL TFM

Previ a la defensa del treball, l'alumnat ha de sol·licitar en cada convocatòria la defensa del TFM a través de Campus Virtual-UA Project, per a açò ha de consultar en UA Project el calendari de sol·licitud per a cada convocatòria. En cas de no sol·licitar-la, no podrà presentar-se a la defensa del TFM. Els passos a seguir són:

Defensa del treball >> Sol·licitar/Consultar defensa.

Una vegada el tutor ha confirmat el treball, l'alumnat ha de lliurar el mateix, pujant-ho a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip. En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html

El dia i l'hora de l'avaluació per part del tribunal es podrà consultar en UA Project en els terminis establits en el mateix (apartat "Dates d'Interès").

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la icona del menú d'a dalt a l'esquerra el següent símbol:

CALENDARI D'OFERTA, SOL·LICITUD, ASSIGNACIÓ I DEFENSA TFM


El calendari de lliurament de treballs en cadascuna de les convocatòries oficials d'avaluació (ordinària i extraordinària) serà l'establit pel Centre per a cada curs acadèmic.

Per a una informació més detallada sobre els terminis, has de consultar en UA Project l'apartat "Dates d'interès".RECOMANACIONS D'ESTIL

 1. Extensió mínima i màxima recomanada: entre 25 i 50 pàgines (exclosos índexs de contingut, annexos i bibliografia). Totes les pàgines aniran numerades. Per al màster en Recerca Criminal i Ciències Forenses entre 20 i 100 pàgines.
 2. Idioma: castellà o valencià. Podrà ser redactat en anglès a petició del/de l'estudiant, prèvia autorització del tutor o tutora.
 3. Marges d'impressió:
  • Superior: 2,5 cm,
  • Inferior: 2,5 cm,
  • Esquerre/dret: 3,0 cm
 4. Tipus i grandària de lletra:
  Text: Estafes New Roman 12 punts. Interlineat 1.5.
 5. Notes a peu de pàgina: Estafes New Roman 10 punts. Interlineat senzill.
 6. Model de portada
 7. Cites bibliogràfiques: Qualsevol cita bibliogràfica textual haurà d'anar entrecomillada i referenciada a peu de pàgina d'acord amb les normes formals a l'ús (MLA, Harvard, APA, ISO, etc.).

Per a una informació més detallada sobre la presentació del TFM es recomana consultar la Guia Docent del TFM.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

El TFM de tots els màsters (excepte el d'Advocacia) serà avaluat per un tribunal format per tres professors/as de l'Àrea de coneixement en la qual s'ha desenvolupat el treball o d'Àrees afins quan açò es considere adequat per a realitzar una millor avaluació del mateix.

La defensa del treball consistirà en una exposició oral breu davant el tribunal, en la qual el/l'estudiant realitzarà una síntesi del treball. Després de la intervenció dels membres del tribunal que desitgen realitzar observacions al treball, el/l'estudiant disposarà del torn de paraula.

La qualificació del treball respondrà a la qualitat científica del mateix (50%) i a la qualitat de l'exposició del/ de l'estudiant i a la seua capacitat per a la defensa del treball (50%).

El tribunal avaluador analitzarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de suspens.

PUBLICACIÓ DEL TREBALL

El TFM pot ser publicat pel seu autor/a, que ostenta la propietat intel·lectual de l'obra. Només si desitja que en la publicació aparega identificat el/la tutor/a necessitarà la seua autorització expressa.

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464