Saltar apartados

Master universitari en advocacia

Logo master en abogacia

Preinscripció per al curs 2017-2018

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

Informació per a l'alumnat que inicia estudis en el curs 2016-17

Informació per a l'alumnat que inicia estudis en el curs 2017-18

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Accés, perfil d'ingrés, guies docents, pla d'estudis, fullet de titulació

HORARIS, GRUPS I EXÀMENS
Horaris per grups, dates d'exàmens

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, acreditació d'idiomes, treballe fi de màster, avaluació, reconeixement i transferència de crèdits

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Preguntes i respostes freqüents, glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU, Col·legi de

PRESENTACIÓ

En virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant oferirà a partir del curs 2012/2013 d'un Màster en Advocacia, que el seu objectiu principal és millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantit un assessorament i una defensa jurídica de qualitat com a elements essencials per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva .

Més enllà de proporcionar una simple formació en tècniques d'actuació processal o a través d'altres mecanismes de composició d'interessos i a partir d'una concepció del Dret com a vehicle tècnic de la Justícia, es pretén el Màster pretén oferir una formació en valors que inspire als futurs professionals de l'Advocacia en cadascuna de les seues actuacions i en les seues relacions amb els clients i la resta d'operadors jurídics implicats en la tasca d'interpretar i aplicar el Dret.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

%u2666 Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, en relació amb els professionals de l'Advocacia.

%u2666 La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia per a la garantia de l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

%u2666 Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l'exercici professional de l'Advocacia.

%u2666 Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.

%u2666 Preparar als i les estudiants per a l'acreditació de la seua capacitació professional.

A tal fi, el programa formatiu que hauran de cursar els estudiants s'estructura entorn de 5 mòduls, corresponent el primer a qüestions transversals necessàries per a l'exercici de l'advocacia, tals com el marc jurídic col·legial i la pràctica en tècniques i instruments en l'exercici de l'advocacia. Els restants blocs responen a les matèries que es podrien integrar dins dels quatre ordres jurisdiccionals, però tractant tant els aspectes extrajudicials com a judicials. Amb aquesta estructura es pretén combinar la formació generalista en les competències, habilitats i actituds requerides per a l'exercici de l'Advocacia, d'un costat, i la seua aplicació a àmbits d'especialització material més específics, d'un altre. D'altra banda, el mòdul de Pràctiques Externes permetrà la translació dels resultats de l'aprenentatge aconseguits en els mòduls anteriors a una experiència real d'exercici professional, concebent-se el mòdul Treballe Fi de Màster, finalment, com una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'estudiant sota la forma d'elaboració d'un expedient o d'un dictamen relatiu a un cas concret relacionat amb les matèries que objecte d'estudi.

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS

¿És obligatori el Master en Advocacia per a poder exercir la professió d'advocat?

En virtut de la nova disposició addicional octava de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, introduïda per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, no s'exigeix cap requisit per a exercir la professió als llicenciats en Dret, sempre que en el termini màxim de dos anys, a explicar des del moment en què es troben en condicions de sol·licitar l'expedició del títol oficial de llicenciat en Dret, procedisquen a colegiarse com ejercientes o no ejercientes.

Per tant, la realització del Màster, així com la superació de l'examen d'Estat, serà obligatori per als estudiants de grau, però no per als de llicenciatura.

¿Per què fer el Màster?

Malgrat no ser obligatori, la Facultat de Dret i el Col·legi d'Advocats d'Alacant han decidit mantenir l'oferta de Màster de l'Advocacia amb la finalitat de satisfer la demanda dels llicenciats en Dret d'obtenir una sòlida formació que els capacite per a l'exercici de l'advocacia. El Màster suposa l'adaptació a la nova regulació derivada de la Llei d'Accés a l'Advocacia del «Curs General per a la Formació d'Advocats» de l'Escola de Pràctica Jurídica d'Alacant, impartit de forma ininterrompuda des de setembre de 1981 fins a novembre de 2012, al que substitueix, per la qual cosa aquest Màster serà l'únic mitjà que en el futur habilitarà per a realitzar la prova CAP, precisa per a exercir com a advocat del Torn d'Ofici. A més, es tracta d'un Màster oficial que dóna accés als estudis de doctorat.

¿Quin és la durada del Màster?

El pla d'estudis del Màster en Advocacia per la Universitat d'Alacant consta de 90 crèdits ECTS, distribuïts en dos cursos acadèmics. El primer curs comprèn un període formatiu de 60 crèdits distribuïts en assignatures amb un enfocament eminentment pràctic, que seran impartides per professors, advocats en exercici i altres professionals. Els 30 crèdits corresponents al segon curs acadèmic es dediquen a un període de pràctiques dissenyat, organitzat i homologat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alacant.

¿Quin és el preu del Màster?

El preu del Màster aprovat per la Generalitat Valenciana per al curs 2017/2018 és de ...... %u20AC/crèdit (en 1ª matrícula), per la qual cosa el preu total del primer curs ascendeix a uns ........ %u20AC (taxes establides en l'Annex del Decret (DOCV de juliol).

¿Quin és l'horari de les classes i on es van a impartir?

Els horaris ja estan disponibles en l'apartat HORARIS . El període lectiu del primer curs començarà el 10 d'octubre de 2017 i finalitzarà l'1 de juny de 2018. Les classes tindran lloc en horari de 17:00 a 21:00 de dilluns a divendres i s'impartiran uns dies en la Facultat de Dret i uns altres en les instal·lacions del Col·legi d'Advocats d'Alacant (ICALI).

HORARIS

AULES:

Grup 1- Aula Màster 1 de la Facultat de Dret

Grup 2- Aula Màster 2 de la Facultat de Dret

Grup 3- Aula DE/1-18P de la Facultat de Dret

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Advocacia és necessari complir el requisit de:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reunisca els requisits establits en l'article 2.1.a de el Reial decret775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals.

- Titulacions obtingudes en l'estranger: Estar en possessió de la credencial que acredita l'homologació o convalidació de la titulació.

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscipción en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

MATRICULA CONDICIONAL EN MASTERES UNIVERSITARIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Si una vegada finalitzats els processos d'accés, admissió i matrícula per a un curs acadèmic queden vacants en algun màster, els responsables del mateix podran admetre i matricular de forma condicional a l'alumnat que ho sol·licite quan reunisca tots els requisits d'admissió i es trobe en aquestes circumstàncies:

1. L'alumnat no disposa del títol que li dóna accés al master, tenint possibilitat d'obtenir-ho com a màxim en la data establida per la Universitat d'Alacant per al tancament d'actes de la Convocatòria Extraordinària de Desembre d'aqueix mateix curs.

2. L'alumnat no disposa de l'acreditació del nivell B1 en Llengua Estrangera, en els casos en què així s'exigisca per a l'accés, tenint possibilitat d'obtenir-ho abans del 15 desembre del mateix curs acadèmic. La matrícula condicional no comporta pagament de taxa alguna i solament donarà dret a formalitzar la matrícula definitiva en el cas de complir amb el requisit que faltava en els terminis establits a aquest efecte. De no complir-se es procedirà a l'esborrat de l'expedient en UXXI Acadèmic.

Es podrà sol·licitar en la secretaria administrativa de la Facultat de Dret del 28 de setembre al 4 d'octubre de 2017 mitjançant formulari dirigit al Vicedegà de Postgrau acompanyada de fotocòpia del DNI i certificat acadèmic personal en el cas de no haver cursat el títol de Dret en la Universitat d'Alacant.

La selecció de les sol·licituds presentades es durà a terme amb base en la nota mitjana dels expedients acadèmics, atenent als següents criteris, en ordre de preferència:

1. Estudiants que hagen finalitzat els seus estudis després de laª 3 fase de preinscripció i matrícula.

2. Estudiants que només tinguen pendent el B1.

3. Estudiants que només tinguen pendent el TFG.

4. Estudiants que tinguen pendent/s una o diverses assignatures (fins a un màxim de 3), diferents a l'idioma o al TFG.

En el cas de les matrícules condicionals, NO es permetrà l'elecció de línia del Treballe Fi de Màster en el primer període de matrícula, únicament serà en el segon període.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464