Saltar apartados

Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

MADAS

INFORMACIÓ SOBRE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER Al CURS 2019-2020

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

PLA D'ESTUDIS
Accés, perfil d'ingrés, guies docents, pla d'estudis, fullet de titulació.

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, acreditació d'idiomes, treballe fi de grau, avaluació, reconeixement i transferència de crèdits

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Preguntes i respostes freqüents, glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

El %u201CMàster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat%u201D (MADAS) de la Universitat d'Alacant és un Títol Oficial de Màster, ajustat a les disposicions del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i de la Normativa pròpia de la Universitat d'Alacant per als títols oficials de Màster i Doctorat, aprovada pel Consell de Govern el 31 d'octubre de 2008 (BOUA de 6 de novembre de 2008); i adaptat, en conseqüència, a les exigències de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

El seu Pla d'Estudis, que va rebre l'Informe d'Avaluació favorable per part de l'ANECA en data de 22 de març de 2010, i va començar a impartir-se a partir del curs acadèmic 2010-2011, consta de 60 crèdits ECTS, desenvolupats en un sol curs acadèmic.

D'acord amb la normativa abans indicada, el Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) constitueix, a més, el període de formació del Programa de Doctorat del mateix nom de la Universitat d'Alacant.

Antecedents

La Universitat d'Alacant explica ja amb una llarga experiència en la impartició de títols de postgrau de característiques similars al present, iniciada amb %u201Cel Programa de Doctorat en Dret Ambiental%u201D i prosseguida amb %u201Cel Màster Oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS)%u201D, la trajectòria de la qual es pot resumir com segueix:

 

A) Programa de Doctorat en Dret Ambiental

El vigent %u201CMàster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS)%u201D té el seu origen en el pioner %u201CPrograma de Doctorat en Dret Ambiental" de la Universitat d'Alacant, la primera edició de la qual va tenir lloc en el curs acadèmic 1988/1989, a l'empara de la normativa de tercer cicle establida pel Reial decret 18571985, de 23 de gener, passant després a integrar-se durant una sèrie de cursos en un altre programa de doctorat de contingut més ampli, una de les matèries principals de la qual va seguir sent el Dret ambiental.

Després d'aquesta primera etapa, el %u201CPrograma de Doctorat en Dret Ambiental" de la Universitat d'Alacant va recuperar el seu caràcter de programa autònom, ja sense solució de continuïtat, en el curs acadèmic 1993/1994, encara sota el règim de tercer cicle establit en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener, iniciant-se llavors durant alguns anys la doble modalitat de curs ordinari i curs intensiu, la qual cosa va permetre la progressiva incorporació al Programa d'alumnes hispanoamericans.

En el curs acadèmic 1999/2000 va entrar en vigor el nou règim del tercer cicle establit pel Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, la qual cosa va obligar a desdoblegar el pla d'estudis del Programa de Doctorat en un primer curs de docència i un segon curs dirigit a la realització del treball de suficiència investigadora, que culminava amb l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats (DEA). D'altra banda, i ja sota la vigència d'aquesta nova regulació, a partir del curs acadèmic 2000/2001 el %u201CPrograma de Doctorat en Dret Ambiental%u201D de la Universitat d'Alacant va passar a explicar durant alguns anys amb dos grups, un a Alacant i un altre a Mèxic, gràcies a un conveni en aquest sentit amb la Universitat Autònoma de Mèxic (UAM).

 

B) Programa Oficial de Postgrau i Màster Oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS)

A partir del curs acadèmic 2006-2007, l'esmentat Programa de Doctorat va ser substituït pel nou %u201CPrograma Oficial de Postgrau en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat%u201D de la Universitat d'Alacant, adaptat a les previsions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de postgrau, i la implantació del qual va ser autoritzada per Resolució de la Direcció general d'Universitat i Formació Superior de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5.270, de 31 de maig de 2006); programa compost per un Màster, el %u201CMàster Oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat%u201D (MADAS), i un Doctorat amb línies de recerca pròpies.

El Pla d'estudis inicial del Màster comptava amb 60 crèdits ECTS, desenvolupats en un sol curs acadèmic, encara que a partir del curs 2007-2008, i en virtut d'una modificació del mateix, va passar a comptar amb 72 crèdits ECTS i a realitzar-se en dos cursos acadèmics. El nou Pla d'Estudis que va començar a impartir-se en el curs 2010-2011 torna a explicar, com s'ha indicat més amunt, amb 60 crèdits ECTS, desenvolupats en un sol curs acadèmic

Un Acord específic de col·laboració universitària internacional entre la Universitat d'Alacant i la Universitat del Valle d'Itajaí (UNIVALI) de Brasil, concernent al MADAS i al Curs de Post-Grau Strictu Sensu en Ciència Jurídica d'aquesta segona, ha facilitat durant aquests últims anys a alumnes de tots dos programes de postgrau l'obtenció del títol oferit per l'altra Universitat mitjançant el reconeixement recíproc de fins a un 50 per 100 dels crèdits docents dels respectius plans d'estudis.

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Requisits d'admissió: Els generals per a l'accés a ensenyaments oficials de Màster, segons l'article 16 del Reial decret 1393/2007. Els alumnes estrangers no procedents de països de parla espanyola hauran d'acreditar, a més, la possessió d'almenys un nivell B1 de domini del castellà o espanyol (nivell llindar o threshold), en els termes definits pel %u201CMarc Comú Europeu de Referència per a les llengües%u201D(MCER).

Criteris de valoració de mèrits:

1) Titulació (fins a 4 punts). Tindran major puntuació els aspirants amb titulació en Dret.

2) Expedient acadèmic i formació especialitzada en Dret ambiental o en protecció ambiental (fins a 6 punts).

3) Activitat investigadora i experiència professional en Dret ambiental o en protecció ambiental (fins a 4 punts).

4) Expectatives de formació (fins a 4 punts)

5) Coneixement d'idiomes i altres mèrits (fins a 2 punts).

Puntuació màxima total: 20 punts.

Puntuació mínima requerida: 10 punts

Nombre de places de nou ingrés: 20

 

 

 

 

 

OBJECTIUS

Objectius generals del Màster:

 • Oferir a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat,teòrica i pràctica, sistemàtica, completa i interdisciplinària en matèria de Dret ambiental, amb una funcionalitat polivalent, susceptible de ser aprofitada tant en l'acompliment de les diferents professions jurídiques o relacionades amb la protecció ambiental com en l'àmbit de la recerca.
 • Formar investigadors en el camp del Dret ambiental, proporcionant-los para açò els coneixements, estímuls i les eines metodològiques necessàries.

Competències generals del Títol:

 • Coneixement de les principals institucions del Dret ambiental i capacitat per a aplicar-ho a la solució de problemes reals.
 • Capacitat per a interrelacionar les diferents parcel·les del Dret ambiental i resoldre problemes jurídic-ambientals complexos.
 • Capacitat per a analitzar críticament la legislació i jurisprudència ambientals i formular judicis en la matèria que incloguen, si escau, reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels mateixos.
 • Capacitat per a identificar la labor del jurista en la resolució de problemes ambientals, obtenir, comprendre i apreciar les informacions i conclusions procedents d'altres sabers (ecologia, economia ambiental, etc.) i integrar-les dins de l'anàlisi jurídica, i valorar el treball interdisciplinari.
 • Capacitat per a comunicar les conclusions aconseguides sobre temes jurídic-ambientals, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Possessió d'habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant la temàtica jurídic-ambiental d'una manera en gran mesura autodirigido o autònom.
 • Domini de la metodologia i els aspectes formals propis de treballs de recerca sobre temes jurídic-ambientals.
 • Capacitat per a redactar de forma clara, honesta i sistemàtica un treball de recerca en matèria jurídic-ambiental.
 • Sensibilitat cap als problemes ambientals des d'una posició ètica basada en el respecte als drets fonamentals.
 • Motivació per a la participació en activitats d'aprenentatge continu relacionades amb la protecció del medi ambient.

 

 

 

PROFESSORAT

DIRECTOR DEL MASTER:

 • Germán VALÈNCIA MARTIN, Professor Titular de Dret Administratiu

COMISION ACADEMICA DEL MASTER:

 • Germán VALÈNCIA MARTIN, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Gabriel REAL FERRER, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Juan ROSA MORENO, Professor Titular de Dret Administratiu
 • María ALOMODOVAR IÑESTA, Professora Titular de Dret Administratiu
 • Rubén MARTINEZ GUTIERREZ, Professor Ajudant de Dret Administratiu

PROFESSORAT DEL MASTER:

I. PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT D'ESTUDIS JURIDICOS DE L'ESTAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

 • Juan José DEU SANCHEZ, Catedràtic de Dret Administratiu
 • Santiago GONZALEZ-VARES IBAÑEZ, Catedràtic de Dret Administratiu
 • Gabriel REAL FERRER, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Germán VALÈNCIA MARTIN, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Juan ROSA MORENO, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Josep OCHOA MONZO, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Ramón TEROL GOMEZ, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Andrés MOLINA GIMENEZ, Professor Titular de Dret Administratiu
 • Mercedes ORTIZ GARCIA, ProfesoraTitular de Dret Administratiu
 • María ALOMODOVAR IÑESTA, ProfesoraTitular de Dret Administratiu
 • Teresa CANTO LOPEZ, ProfesoraTitular de Dret Administratiu
 • Rubén MARTINEZ GUTIERREZ, Professor Ajudant de Dret Administratiu
 • José Manuel CANALES ALIENDE, Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració
II. PROFESSORAT D'ALTRES DEPARTAMENTS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

1. Departament de Dret Internacional Públic i Dret Penal

 • Vicenta CARREÑO GUALDE, Professora Titular de Dret Internacional Públic
 • Adelaide D'ALMEIDA NASCIMENTO, Professora Titular de Dret Internacional Públic
 • Carmen ANTÓN GUARDIOLA, Professora Col·laboradora Dret Internacional Públic
 • Millán REQUENA CASANOVA, Professor Contractat Doctor de Dret Internacional Públic
 • Esperanza VAELLO ESQUERDO, Professora Titular de Dret Penal

2. Departament de Filosofia del Dret i Dret Internacional Privat

 • Josep AGUILO REGLA, Catedràtic de Filosofia del Dret

3. Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres

 • Emilio CENCERRADO MILLÁN, Professor Titular de Dret Financer i Tributari
 • Luis Alfonso MARTÍNEZ GINER, Professor Titular Dret Financer i Tributari

4. Departament de Dret Mercantil i Dret Processal

 • Virtuts OCHOA MONZO, Professora Titular de Dret Processal

5. Departament de Dret Civil

 • Esther ALGARRA PRATS, Professora Titular de Dret Civil

6. Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada

 • Ángel SANCHEZ SANCHEZ, Catedràtic d'Anàlisi Econòmica Aplicada
 • Joaquín MELGAREJO MORENO, Professor Titular d'Història i Institucions Econòmiques
 • Lorenzo GIL MACIA, Professor Ajudant Doctor d'Economia Aplicada de la Universitat d'Alacant

7. Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física

 • Cipriano JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional

8. Departament d'Ecologia

 • Eduardo SEVA ROMÁN, Professor Titular d'Ecologia
 • José Enrique DE TOMAS SANCHEZ, Professor Associat d'Ecologia

9. Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada

 • Alfonso RAMOS ESPLÁ, Catedràtic de Zoologia

10. Departament d'Enginyeria Química

 • Daniel PRATS RICO, Catedràtic d'Enginyeria Química
III. PROFESSORAT D'ALTRES UNIVERSITATS ESPANYOLES
 • Juan Manuel ALEGRE ÀVILA, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Cantàbria
 • José Francisco ALENZA GARCÍA, Professor Titular Dret Administratiu Universitat Pública de Navarra
 • Enrique ALONSO GARCIA, Conseller Permanent i President de la Secció Vuitena del Consell d'Estat
 • Santiago Manuel ALVAREZ CARREÑO, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Múrcia
 • Fernando DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, Professor Contractat Doctor de Dret Administratiu de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
 • Pilar DOPAZO FRAGUIO, Professora de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid
 • Jesús JORDÀ FRAGA, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla
 • José JUSTE RUIZ, Catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de València.
 • Fernando LÓPEZ RAMÓN, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa
 • Teresa María NAVARRO CABALLERO, Professora Titular Dret Administratiu Universitat de Múrcia
 • Alba NOGUEIRA LÓPEZ, Professora Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Santiago de Compostel·la
 • Inmaculada REGIRADA PÉREZ, Professora Contractada Doctora de Dret Administratiu de la Universitat de València
 • Rene Javier SANTAMARÍA ARINAS, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de la Rioja
 • Francisco Javier SANZ LARRUGA, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de La Corunya
 • Íñigo SANZ RUBIALES, Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de Valladolid
IV. PROFESSORAT D'UNIVERSITATS ESTRANGERES
 • Alexandra ARAGÃO, Professora de Dret Ambiental de la Facultat de Dret de la Universitat de Coïmbra
 • Eduardo ASTORGA JORQUERA, Professor de Dret Ambiental de la Universitat Catòlica de Xile
 • Paulo Marcio DÓNA CRUZ, Professor de Dret Constitucional i Ambiental de la Universitat del Valle d'Itajaí (UNIVALI)
 • Fernanda D'IX-LOS CAVEDON, Professora de Dret ambiental de la Universitat del Valle d'Itajaí (UNIVALI) (Brasil)
 • Pedro Joaquín GUTIERREZ-YURRITA, Catedràtic d'Ecofisiología animal de la Facultat de Ciències Naturals de la Universitat Autònoma de Querétaro (Mèxic)
 • Michel PRIEUR, Catedràtic de Dret Públic de la Universitat de Llemotges (França)
 • Eckard REHBINDER, Catedràtic (Emèrit) de Dret Públic, Comunitari i Ambiental de la Universitat de Frankfurt (Alemanya)
V. PROFESSIONALS:
 • Roberto BATLLES PEREZ, Advocat especialista en matèria ambiental (Alacant)
 • Luis BURILLO BORREGO, Ecotoxicólogo forense de l'Institut de Medicina Legal de València
 • Juan Carlos CALVO DIAZ, Advocat especialista en matèria ambiental (Madrid)
 • Esteban CAPDEPON FERNANDEZ, Secretari de l'Ajuntament de Mutxamel (Alacant)
 • Estefanía MARTINEZ MARTINEZ, Advocada especialista en temes urbanístics i ambientals, i Lletrada de l'Ajuntament d'Asp (Alacant) en situació d'excedència
 • Eduardo SALAZAR ORTUÑO, Advocat especialista en Dret ambiental (Múrcia)
 • Javier SERRANO GARCIA, Advocat especialista en Dret ambiental (València)
 • Olga SERRÀ PARETS, Advocada especialista en matèria ambiental (Madrid)

 

 

Mobilitat dels alumnes amb UNIVALI (Brasil)

Entre la Universitat d'Alacant i la Universitat del Valle d'Itajaí (UNIVALI) de Brasil existeix un Conveni marque de col·laboració signat l'any 2005, a l'empara del com s'han signat després dos Convenis específics de col·laboració, vigents i rellevants per al nostre Màster, tendents a facilitar l'intercanvi o mobilitat d'alumnes entre ambdues Universitats. El primer, signat l'any 2006, es refereix específicament al "Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat" (MADAS) de la primera i al "Màster en Ciències Jurídiques" de la segona, i reconeix als alumnes de tots dos Màsters que desitgen cursar l'altre el dret a obtenir el reconeixement o convalidació de la meitat dels crèdits docents del segon. El segon, signat l'any 2009, d'abast més general, regula els programes d'intercanvi d'alumnes entre ambdues Universitats, reconeixent recíprocament el dret dels alumnes inclosos en aquests programes a l'exempció del pagament de taxes en la Universitat de destinació.

A l'empara dels esmentats Convenis, des del curs 2006/2007 fins al curs 2011/2012, han cursat el MADAS un total de 18 alumnes procedents del "Màster en Ciències Jurídiques" d'UNIVALI; i han cursat aquest últim, un total de 20 alumnes procedents del MADAS.

UNIVALI. Màster en Ciència Jurídica.

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464