Saltar apartados

Master universitari en gestió administrativa


Preinscripció per al curs 2018-2019

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)


INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Descripció i objectius, perfil d'ingrés, preinscripció, admissió i matrícula, criteris d'admissió, fitxes d'assignatures, pla d'estudis, informació sobre el TFM, informació sobre Pràctiques en Empreses

HORARIS I EXÀMENS 
Horaris per semestres, dates d'exàmens

  • Les classes comencen el dia 10 d'octubre i tindran lloc en horari de 16:00 a 20:00 de dilluns a divendres en l'aula DE/1-15P de la Facultat de Dret, excepte aquelles sessions que requerisquen aula d'informàtica, o bé s'impartisquen en un altre espai. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris per semestres 2017-18:
  • Dates d'exàmens 2017-18

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, treball fi de grau, reconeixement i transferència de crèdits, avaluació, altres

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS

Mitjançant la realització del Màster en Gestió Administrativa els titulats no necessiten concórrer a les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de Gestor/a Administratiu/a. Al mateix temps, la titulació proporciona un alt nivell de preparació i coneixements que habiliten per a l'exercici de la professió. Són dos, per tant, els objectius d'aquesta titulació: promoure l'accés a la professió sense necessitat de superar la proves d'aptitud, i dotar als titulats d'eines eficaces per a l'acompliment de l'activitat.

PERFIL D'INGRÉS

El Màster es dirigeix preferentment a persones graduades en Gestió i Administració Pública, Dret i Relacions Laborals.

 


PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/esa en el Màster en Gestió Administrativa és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió de les titulacions en Gestió i Administració Pública, Dret o Relacions Laborals i Recursos Humans. En el cas que el nombre de sol·licitants que estiguen en possessió de les titulacions referides fóra inferior al nombre de places oferides, la Comissió Acadèmica del màster podrà valorar l'admissió d'altres sol·licituds de grau.

  2. Estar en possessió d'un títol universitari obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
    1. El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
    2. IMPORTANT: L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologacion del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments del màster universitari.

 

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

El preu aproximat del màster és de 1100 euros en primera matrícula.

No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial. En aquesta modalitat les assignatures es distribueixen en dos cursos, amb un mínim de 18 crèdits i un màxim de 30 crèdits el primer any.

 


 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

En el cas que el nombre de sol·licitants fóra superior al nombre de places oferides, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes (pel que serà necessari aportar un currículum vitae):

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):

Aprovat.....1

Notable......2

Excel·lent.....3

Matrícula d'Honor......4

b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts

c) Experiència laboral: fins a 1 punt

d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts

i) Entrevista personal: 1,5 punts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

48

TREBALL FI DE MÀSTER

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

6

CRÈDITS TOTALS

60

 

 

 

MODULE

MATÈRIA

TIPUS

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

 

6

TREBALL FI DE MÀSTER

Treball Fi de Màster

Obligatòria

 

6

 

 

 

La planificació de la matrícula a temps parcial queda de la següent manera:

 

MODULE

 

MATÈRIA

 

TIPUS

CURS 1º

CURS 2º

CT1

CT2

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

   

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

     

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

   

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

      6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

   

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

      6

TREBALL FI DE MÀSTER

Treball Fi de Màster

Obligatòria

      6

 

 L'objectiu de la modalitat de temps parcial és dotar al pla d'estudis de la màxima flexibilitat perquè l'estudiant puga adaptar-ho fàcilment a les seues preferències. Per a açò, la majoria de les assignatures es podran cursar en el moment més convenient en atenció a les circumstàncies de l'estudiant, amb l'excepció del “Treball Fi de Màster”, que haurà de cursar-se al final, ja que el seu objectiu és integrar tots els continguts estudiats al llarg del màster.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464