Saltar apartados

Master universitari en Investigació criminal i ciències forenses

 

Preinscripció per al curs 2018-2019

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Presentació,  preinscripció, admissió i matrícula, fitxes d'assignatures, pla d'estudis, fullet de la titulació, informació sobre el TFM

HORARIS I EXÀMENS 
Horaris per semestres, dates d'exàmens

  • Les classes comencen el dia 10 d'octubre i tindran lloc en horari de 16:00 a 20:00 de dilluns a divendres, amb caràcter general, en l'aula DE/0-07P de la Facultat de Dret. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris per semestres 2017-2018:

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, acreditació d'idiomes, treball fi de grau, avaluació, reconeixement i transferència de crèdits, pràctiques, mobilitat

  • Permanència i continuació d'estudis

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Glossari de termes universitaris, beques, contrasenya en campus virtual, TIU

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

El Màster Universitari en Recerca Criminal i Ciències Forenses està dirigit a oferir formació especialitzada en la recerca de delictes complexos i en l'ús i aplicació de les principals tècniques forenses emprades en aquesta recerca.

El Màster Universitari en Recerca Criminal i Ciències Forenses, amb un total de 600 hores lectives distribuïdes en dos semestres, està format per tres mòduls i un treball fi de màster. El primer mòdul està dedicat a la recerca criminal, i s'hi aborden matèries com ara metodologia de la recerca criminal, nous reptes de la recerca penal, recerca de modernes formes de delinqüència, corrupció en l'àmbit de la funció pública, delinqüència juvenil i delinqüència contra les persones. Amb aquesta estructura es pretén combinar la formació requerida en les competències, habilitats i actituds requerides per a l'exercici professional del criminòleg en l'àmbit de la recerca criminal. Per això, el Màster disposa de la col·laboració del Cos Nacional de Policia, que participa en diferents assignatures d'aquest mòdul, oferint una perspectiva pràctica i operativa de la recerca de delictes complexos. El segon mòdul, dedicat a les ciències forenses, reuneix les matèries necessàries per a l'adequat coneixement, maneig i aplicació de les tècniques científiques aplicades a l'àmbit forense. D'aquesta manera, a través de les assignatures Criminalística forense, Química analítica forense, Informàtica aplicada, Anàlisi de proves forenses d'origen animal, Anàlisi de proves en botànica i geologia forense i Tècniques d'identificació: acústica, imatge i lingüística forense, es pretén que l'alumnat adquirisca els coneixements i les competències necessaris per a la realització i l'anàlisi crítica d'informes criminològics especialitzats. El tercer i últim mòdul està dirigit, precisament, a la formació de l'alumnat en la realització d'informes criminològics avançats i complexos relatius a les matèries objecte del Màster.

Finalment, el Treball Fi de Màster és una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'estudiant sota la forma d'elaboració d'un treball de recerca o informe relatiu a alguna de les matèries objecte d'estudi en la titulació.

El professorat està integrat per un nodrit grup de professors universitaris provinents de diversos àmbits (Dret, Ciències, Psicologia, Sociologia, Informàtica, etc.) amb una acreditada trajectòria docent i professional, acompanyats per funcionaris del Cos Nacional de Policia especialitzats en la recerca de delictes complexos, la qual cosa fa del Màster en Recerca Criminal i Ciències Forenses de la Universitat d'Alacant una excel·lent alternativa formativa per als graduats i graduades en Criminologia que vulguen rebre una formació especialitzada de qualitat i ampliar, alhora, les seues expectatives laborals.

Si estàs pensant a completar els teus estudis i orientar el teu currículum a l'àmbit de la recerca criminal, aquest és el teu màster.

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/esa en el Màster en Recerca Criminal i Ciències Forenses és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Dret o Criminologia o d'un altre títol universitari de Grau equivalent expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En el cas de posseir qualsevol altre títol de Llicenciatura o Grau, la Comissió Acadèmica del Màster determinarà si és necessari algun tipus de complement formatiu.
  2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger aliè a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"). Aqueix estudi serà el que determinarà en cada cas si el/la sol·licitant pot ser admès/esa.

IMPORTANT: l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix aquesta.

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

El preu aproximat del màster és de 2800 euros en primera matrícula.

No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial. En aquesta modalitat les assignatures es distribueixen en dos cursos complets, amb un mínim de 15,5 crèdits i un màxim de 31,5 crèdits el primer any.

 

RESUM PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

54

TREBALL FI DE MÀSTER

6

CRÈDITS TOTALS

60

 

 

MÒDUL

MATÈRIA

ECTS

TIPUS

QUADRIMESTRE (1/2)

I. RECERCA CRIMINOLÒGICA

 

 

 

 

 

Metodologia de la recerca criminal

3.5

Obligatòria

1

Reptes actuals de la recerca penal

4

Obligatòria

1

Modernes formes de delinqüència

5

Obligatòria

1

Corrupció en l'àmbit de la funció pública

3

Obligatòria

1

Delinqüència contra les persones

4

Obligatòria

1

Delinqüència juvenil i bandes organitzades juvenils

4

Obligatòria

1

II. CIÈNCIES FORENSES

 

 

 

 

 

Informàtica aplicada

3

Obligatòria

 

1

Tècniques d'identificació: Acústica, imatge i lingüística forense

4

Obligatòria

1

 

Criminalística forense

5

Obligatòria

 

2

 

Química analítica forense

4

Obligatòria

 

2

Anàlisi de proves forenses d'origen animal

3

Obligatòria

2

Anàlisi de proves en botànica i geologia forense

4

Obligatòria

2

III. L'INFORME CRIMINOLÒGIC

 

L'informe criminològic en l'àmbit judicial

3.5

Obligatòria

2

L'informe criminològic en l'àmbit penitenciari

4

Obligatòria

2

IV. TREBALL FI DE MÀSTER

Treball fi de Màster

6

Obligatòria

2

 

 

La planificació de la matrícula a temps parcial queda de la següent manera:

 

MÒDUL

MATÈRIA

ECTS

CURS (1/2)

QUADRIMESTRE (1/2)

I. RECERCA CRIMINOLÒGICA

Metodologia de la recerca criminal

3.5

1

1

 

Reptes actuals de la recerca penal

4

1

1

 

Modernes formes de delinqüència

5

1

1

 

Corrupció en l'àmbit de la funció pública

3

1

1

 

Delinqüència contra les persones

4

2

1

 

Delinqüència juvenil i bandes organitzades juvenils

4

2

1

II. CIÈNCIES FORENSES

Criminalística forense

5

1

2

 

Química analítica forense

4

1

2

 

Informàtica aplicada

3

2

1

 

Tècniques d'identificació: Acústica, imatge i lingüística forense

4

2

1

 

Anàlisi de proves forenses d'origen animal

3

1

2

 

Anàlisi de proves en botànica i geologia forense

4

1

2

III. L'INFORME CRIMINOLÒGIC

L'informe criminològic en l'àmbit judicial

3.5

2

2

 

L'informe criminològic en l'àmbit penitenciari

4

2

2

IV. TREBALL FI DE MÀSTER

Treball fi de Màster

6

2

2

 

 

L'objectiu de la modalitat de temps parcial és dotar el pla d'estudis de la màxima flexibilitat perquè l'estudiant puga adaptar-lo fàcilment a les seues preferències. Per això, la majoria de les assignatures es podran cursar en el moment més convenient en atenció a les circumstàncies de l'estudiant, amb l'excepció del "Treball Fi de Màster", que haurà de cursar-se al final, ja que el seu objectiu és integrar tots els continguts estudiats al llarg del màster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464