Saltar apartados

Master universitari en Investigació criminal i ciències forenses

 

INFORMACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2020-2021

(Per a qualsevol aclariment sobre la preinscripció, l'alumnat pot posar-se en contacte amb el Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant)

 

 

En el curs 2020/21 el Màster s'impartirà en modalitat online a través d'aula virtual, excepte aquelles activitats formatives que per la seua naturalesa requerisquen obligatòriament presencialitat (pràctiques de laboratori, eixides de camp, pràctiques d'ordinador).

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ
Presentació, preinscripció, admissió i matrícula, fitxes d'assignatures, pla d'estudis, fullet de la titulació, informació sobre el TFM

HORARIS I EXÀMENS
Horaris per semestres, dates d'exàmens

  • Les classes comencen el dia 1 d'octubre i tindran lloc en horari de 16.00 a 20.00 (alguns dies comencen a les 15.00 i uns altres finalitzen a les 21.00) de dilluns a divendres. Per a més informació has de consultar la guia docent. Horaris per semestres 2019-2020:

NORMATIVA
Matrícula, permanència i continuació d'estudis, treballe fi de grau, reconeixement i transferència de crèdits, avaluació, uns altres

SERVEIS PER A l'ALUMNAT
Oficina d'informació a l'alumnat, Centre de Suport a l'Estudiant, Defensor Universitari, beques

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
Preguntes i respostes freqüents, glossari de termes universitaris, TIU, Col·legi d'Advocats

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ

El Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses està dirigit a oferir formació especialitzada en la investigació de delictes complexos i en l'ús i aplicació de les principals tècniques forenses emprades en aquesta investigació.

El Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses, amb un total de 600 hores lectives distribuïdes en dos semestres, compta amb tres mòduls i un treball fi de màster. El primer mòdul està dedicat a la investigació criminal, i en ell s'aborden matèries com a metodologia de la investigació criminal, nous reptes de la investigació penal, investigació de modernes formes de delinqüència, corrupció en l'àmbit de la funció pública, delinqüència juvenil i delinqüència contra les persones. Amb aquesta estructura es pretén combinar la formació requerida en les competències, habilitats i actituds requerides per a l'exercici professional del criminòleg en l'àmbit de la investigació criminal. Per a això, el Màster compta amb la col·laboració del Cos Nacional de Policia, que participa en diferents assignatures d'aquest mòdul, oferint una perspectiva pràctica i operativa de la investigació de delictes complexos. El segon mòdul, dedicat a les ciències forenses, reuneix les matèries necessàries per a l'adequat coneixement, maneig i aplicació de les tècniques científiques aplicades a l'àmbit forense. D'aquesta manera, a través de les assignatures Criminalística forense, Química analítica forense, Informàtica aplicada, Anàlisi d'evidències forenses d'origen animal, Anàlisi d'evidències en botànica i geologia forense i Tècniques d'identificació: acústica, imatge i lingüística forense, es pretén que l'alumnat adquirisca els coneixements i les competències necessaris per a la realització i l'anàlisi crítica d'informes criminològics especialitzats. El tercer i últim mòdul està dirigit, precisament, a la formació de l'alumnat en la realització d'informes criminològics avançats i complexos relatius a les matèries objecte del Màster.

Finalment, el Treball Fi de Màster és una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'estudiant sota la forma d'elaboració d'un treball de recerca o informe relatiu a alguna de les matèries objecte d'estudi en la titulació.

El professorat està integrat per un nodrit grup de professors universitaris provinents de diversos àmbits (Dret, Ciències, Psicologia, Sociologia, Informàtica, etc.) amb una acreditada trajectòria docent i professional, al qual acompanyen funcionaris del Cos Nacional de Policia especialitzats en la investigació de delictes complexos, la qual cosa fa del Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses de la Universitat d'Alacant una excel·lent alternativa formativa per als graduats i graduades en Criminologia que vulguen rebre una formació especialitzada de qualitat i ampliar, al temps, les seues expectatives laborals.

Si estàs pensant a completar els teus estudis i orientar el teu currículum a l'àmbit de la investigació criminal, aquest és el teu màster.

 

 

 

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA

Per a ser admès/a en el Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses és necessari complir el requisit de:

  1. Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Dret o Criminologia o d'un altre títol universitari de Grau equivalent expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). En el cas de posseir qualsevol altre títol de Llicenciatura o Grau, la Comissió Acadèmica del Màster determinarà si és necessari algun tipus de complement formatiu.
  2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger aliè a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"). Aqueix estudi serà el que determinarà en cada cas si el/la sol·licitant pot ser admès/a.

IMPORTANT: l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.

 

En el cas que el nombre de sol·licituds supere el nombre de places oferides, la comissió acadèmica del Màster avaluarà les sol·licituds d'acord amb els següents criteris:

  1. Expedient Acadèmic: 40% de la valoració final. En ell es tindran en compte les qualificacions en la llicenciatura o en el grau. En cas d'existir més d'una titulació, es considerarà la més beneficiosa per a l'aspirant.
  2. Quantitat de crèdits cursats en matèries afins als continguts del Màster i qualificacions obtingudes en aquestes matèries: 10% de la valoració final.
  3. Treballs i seminaris realitzats sobre matèries afins al Màster: 5% de la valoració final.
  4. Perfil o trajectòria professional relacionada amb la investigació criminal i les ciències forenses: 10% de la valoració final.
  5. Sol·licitud explicativa de l'aspirant en la qual s'expresse tant la seua motivació per a cursar el Màster com l'ajust de les seues expectatives amb les exigències per a l'obtenció d'aquest: 30% de la valoració final.
  6. Coneixement d'idiomes acreditat mitjançant certificat oficial (preferentment anglès): 5% de la valoració final.

 

Passos a seguir

 

El preu aproximat del màster és de 2800 euros en primera matrícula.

No és obligatori matricular-se de totes les assignatures del Màster perquè es pot realitzar la matrícula a temps parcial. En aquesta modalitat les assignatures es distribueixen en dos cursos complets, amb un mínim de 15,5 crèdits i un màxim de 31,5 crèdits el primer any.

 

Es pot consultar més informació i realitzar la preinscripció en aquest enllaç: PREINSCRIPCIÓ

RESUMEIXEN PLA D'ESTUDIS

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

OBLIGATÒRIES

54

TREBALLE FI DE MÀSTER

6

CRÈDITS TOTALS

60

 

 

MÒDUL

MATÈRIA

ECTS

TIPUS

QUADRIMESTRE (1/2)

I. INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICA

 

 

 

 

 

Metodologia de la investigació criminal

3.5

Obligatòria

1

Reptes actuals de la investigació penal

4

Obligatòria

1

Modernes formes de delinqüència

5

Obligatòria

1

Corrupció en l'àmbit de la funció pública

3

Obligatòria

1

Delinqüència contra les persones

4

Obligatòria

1

Delinqüència juvenil i bandes organitzades juvenils

4

Obligatòria

1

II. CIÈNCIES FORENSES

 

 

 

 

 

Informàtica aplicada

3

Obligatòria

 

1

Tècniques d'identificació: Acústica, imatge i lingüística forense

4

Obligatòria

1

 

Criminalística forense

5

Obligatòria

 

2

 

Química analítica forense

4

Obligatòria

 

2

Anàlisi d'evidències forenses d'origen animal

3

Obligatòria

2

Anàlisi d'evidències en botànica i geologia forense

4

Obligatòria

2

III. L'INFORME CRIMINOLÒGIC

 

L'informe criminològic en l'àmbit judicial

3.5

Obligatòria

2

L'informe criminològic en l'àmbit penitenciari

4

Obligatòria

2

IV. TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe fi de Màster

6

Obligatòria

2

 

 

La planificació de la matrícula a temps parcial queda de la següent manera:

 

MÒDUL

MATÈRIA

ECTS

CURS (1/2)

QUADRIMESTRE (1/2)

I. INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICA

Metodologia de la investigació criminal

3.5

1

1

 

Reptes actuals de la investigació penal

4

1

1

 

Modernes formes de delinqüència

5

1

1

 

Corrupció en l'àmbit de la funció pública

3

1

1

 

Delinqüència contra les persones

4

2

1

 

Delinqüència juvenil i bandes organitzades juvenils

4

2

1

II. CIÈNCIES FORENSES

Criminalística forense

5

1

2

 

Química analítica forense

4

1

2

 

Informàtica aplicada

3

2

1

 

Tècniques d'identificació: Acústica, imatge i lingüística forense

4

2

1

 

Anàlisi d'evidències forenses d'origen animal

3

1

2

 

Anàlisi d'evidències en botànica i geologia forense

4

1

2

III. L'INFORME CRIMINOLÒGIC

L'informe criminològic en l'àmbit judicial

3.5

2

2

 

L'informe criminològic en l'àmbit penitenciari

4

2

2

IV. TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe fi de Màster

6

2

2

 

L'objectiu de la modalitat de temps parcial és dotar al pla d'estudis de la màxima flexibilitat perquè l'estudiant puga adaptar-lo fàcilment a les seues preferències. Per a això, la majoria de les assignatures es podran cursar en el moment més convenient en atenció a les circumstàncies de l'estudiant, amb l'excepció del %u201CTreball Fi de Màster%u201D, que haurà de cursar-se al final, ja que el seu objectiu és integrar tots els continguts estudiats al llarg del màster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464