Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Informació sobre el treball de finalitz..en Relacions Laborals i Recursos Humans

Informació sobre el treball de finalització de Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Requisits per a realitzar el TFG:

 1. Tenir superats un mínim de 168 crèdits (Normativa de Permanència i Continuació d'estudis de la UA)
 2. Acreditar prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau el requisit lingüístic del grau: http://slc.ua.es/es/secretaria/acreditacion-en-lenguas.html (tingues en compte que si no consta en el teu expedient que compleixes aquest requisit lingüísitco no es pot qualificar el teu treball).
 • Es podrà realitzar el lliurament del treball en UA Project i exposar-lo oralment sense necessitat d'acreditar prèviament el nivell B1 d'idioma estranger. No obstant això, perquè la nota obtinguda figure en les actes en el curs en el qual es presente el TFG, serà necessari acreditar el nivell B1 abans de la data de tancament d'actes establit de la convocatòria C4 (el 30 de setembre per al curs 2019-20).
 • Si no s'acredita el nivell B1 abans del tancament d'actes, la qualificació serà Incompatible, per la qual cosa serà necessari tornar a realitzar una segona matrícula del TFG en un altre curs acadèmic. Si el TFG és l'última assignatura es podrà matricular del mateix una vegada s'haja acreditat el B1.
 • Si s'acredita el B1 i la nota que apareix en el TFG és Incompatible, s'ha de sol·licitar en la secretaria que es lleve aquesta incompatibilitat.

Matrícula i assignació de línia d'investigació

El TFG és una assignatura integrada en els plans d'estudi de les titulacions de la Facultat i té assignada la càrrega de crèdits establida en cadascun dels plans d'estudi de la seua titulació (en el cas de les titulacions de la nostra Facultat, 6 crèdits)

Per a poder realitzar el TFG has de matricular-te en l'assignatura del teu estudi en el període de matrícula que et corresponga amb la resta d'assignatures. A més, podràs matricular-te també durant el termini d'ampliació de matrícula que ha establit la Universitat (22 al 24 de gener de 2020).

Si en la convocatòria de gener (C2) aproves assignatures per a arribar al mínim de 168 crèdits superats, però no estan tancades les actes per a poder matricular-te del TFG, pots sol·licitar la matrícula del TFG des de la secretaria, condicionada a la comprovació de la superació de 168 crèdits una vegada s'hagen tancat les actes de la convocatòria de gener. El termini per a sol·licitar-la és el d'ampliació de matrícula (22 al 24 de gener de 2020). Si després del tancament d'actes, no arribes als 168 crèdits, es desmatriculará d'ofici el TFG.

Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a això, en la teua matrícula has de punxar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball. Ademas, si no vas estar matriculat el curs anterior, has de tenir en compte que la convocatòria extraordinària comença a principis d'octubre i que els terminis des de l'assignació de línia fins a la defensa del TFG són molt reduïts en aqueixa convocatòria.

ASSIGNACIÓ DE LÍNIA:

Una vegada matriculat de l'assignatura, durant el termini que s'establisca per a cada curs acadèmic, l'alumnat matriculat en TFG ha de sol·licitar l'adscripció a una de les línies de treball oferides per les àrees de coneixement. Les línies de treball que s'ofereixen es podran veure a través d'UA Project el dia que s'òbriga el termini d'elecció de línia.

Es podrà sol·licitar l'assignació d'un tema concret de treball, sempre que haja sigut prèviament avalat per una àrea de coneixement en els termes previstos en els apartats 6 i 7 de l'article 5 de la Normativa sobre els TFG/TFM de la Universitat d'Alacant.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Acadèmica de cada titulació assignarà a cada estudiant una línia de treball per estricte ordre de nota mitjana de l'expedient acadèmic. En el cas que no s'haja triat cap línia de treball, el centre assignarà d'ofici d'entre les que queden vacants.

A través del teu campus virtual-UA Project podràs consultar els temes proposats pels departaments i sol·licitar l'assignació al tema concret de treball.

Una vegada assignats definitivament els TFG als alumnes, aquests han de posar-se en contacte amb el professor que apareix formalment com a coordinador de la línia de TFG assignada, perquè aquest li comunique el tutor del seu TFG, el qual li haurà d'indicar el tema concret d'aquest.

Si estaves matriculat/a del TFG en el curs anterior, no el vas superar i desitges triar (d'entre els temes que proposen els departaments en UA Project) un tema diferent al que se't va assignar en el curs anterior, has de presentar una sol·licitud de canvi de línia d'investigació en secretaria, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant per a poder tornar a triar a través d'UA Project.

Consulta en aquest enllaç tots els aspectes relacionats amb la realització, depòsit, procediment d'assignació, etc. per al TFG

Passos a realitzar per a la defensa del TFG

Previ a la defensa del treball, l'alumnat ha de sol·licitar en cada convocatòria la defensa del TFG a través de Campus Virtual-UA Project, per a això ha de consultar en UA Project el calendari de sol·licitud per a cada convocatòria. En cas de no sol·licitar-la, no podrà presentar-se a la defensa del TFG.

Una vegada el tutor ha confirmat el treball, l'alumnat ha de lliurar el mateix, pujant-lo a la plataforma d'UA Project per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip. En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html.

El dia i l'hora de l'avaluació per part del tribunal es podrà consultar en UA Project en els terminis establits en el mateix (apartat "Dates d'Interès").

En UA Project hi ha un manual d'ajuda que es pot consultar punxant en la icona del menú de dalt a l'esquerra el següent símbol:

Calendari de matrícula, sol·licitud, assignació i defensa TFG

Per a tenir informació sobre els terminis, has de consultar en UA Project, l'apartat "Dates d'interès".

Normes d'estil

A continuació s'indiquen una sèrie de recomanacions per a la correcta presentació de la memòria del Treball Fi de Grau:

 1. L'extensió mínima recomanada és de 20/30 pàgines.
 2. El TFG ha d'estar redactat en castellà o valencià. Podrà ser redactat en anglès a petició de l'estudiant, prèvia autorització del tutor o tutora. Aquesta autorització haurà de ser presentada al/a la secretari/a del tribunal.
 3. Els marges d'impressió han de ser els següents:
  • Superior: 2.5
  • Inferior 2,5 cm,
  • Esquerre/ dret 3,0 cm
 4. Tipus de Lletra: Times New Roman amb una grandària de 12 punts. Interlineat 1.5.
 5. Les notes a peu de pàgina estaran redactades en lletra Times New Roman, grandària 10, amb interlineat senzill.
 6. El TFG ha de portar totes les pàgines numerades.
 7. El TFG haurà d'incloure una portada (model de portada)
 8. El TFG ha de portar un índex de continguts
 9. Com a norma general es recomana seguir la següent estructura de continguts
  1. Introducció
  2. Desenvolupament
  3. Conclusions
  4. Bibliografia
 10. Qualsevol cita bibliogràfica haurà d'anar entrecomillada i referenciada a peu de pàgina.
 11. Haurà de complir qualsevol de les normes formals a l'ús (MLA, Harvard, APA, ISO, etc) sobre citació, bibliografia, numeració i ordenació adequada de capítols, etc.
 12. BIBLIOGRAFIA. La bibliografia se citarà de la següent manera:

Monografia: Cognomene Cognom, N. : Títol d'obra. Editorial, Lloc, Any.

Ex. Cordó Bru, F. : L'arbitratge en el Dret Espanyol: intern i internacional. Aranzadi, Pamplona, 1995.

Article: Cognomene Cognom, N. : «Nom de l'Article», Nom de la revista o publicació. Editorial, Lloc, Any.

Ex. Bassols Coma, M.: «La planificació i la intervenció pública en l'economia», en L'Empresa en la Constitució Espanyola. , Aranzadi, Pamplona1989, pgs. 137-165.

Porter Molina, J.A.: «La constitucionalització dels partits polítics en la història del constitucionalisme espanyol» en Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques, núm. 1, 1978.

Criteris d'avaluació

 1. El tribunal avaluador analitzarà l'originalitat i autoria del treball i en cas de falta d'originalitat la qualificació serà de suspens.
 2. L'alumne haurà d'assistir a les reunions i activitats planificades pel seu tutor així com seguir les indicacions d'aquest.
 3. Article 10.4 Reglament TFG/TFM de la Facultat de Dret:
 • %u201CLa qualificació tindrà en compte els següents conceptes:
 1. Qualitat científica (50%)
 2. Claredat expositiva, tant escrita com verbal i capacitat de debat i defensa argumental (50%)%u201D.

Dubtes freqüents

 1. Si has superat el TFG, però no tens acreditat el B1 aqueix curs, has de tornar a matricular-te del TFG en el curs següent, sempre que no acredites el B1 abans del tancament d'actes de la convocatòria C4 (el 30 de setembre del curs 2019-20). Si el TFG és la teua última assignatura et podràs matricular d'ell una vegada hages acreditat el B1.
 2. Si has acreditat el B1 d'idioma estranger després d'haver-te presentat a la defensa del TFG, has de comunicar en Secretaria que se't lleve la Incompatibilitat del TFG.
 3. Si no has superat el TFG, tens una línia assignada i no vols fer la mateixa, has de matricular-te del TFG i presentar una sol·licitud de canvi de línia d'investigació en secretaria, en els dos períodes de matrícula establits per la Universitat d'Alacant.
 4. La línia d'investigació només es mantindrà durant tres cursos acadèmics, inclòs el curs que s'assigna, amb el que passat aqueix temps l'alumnat ha de tornar a triar línia d'investigació.
 5. Si reuneixes requisits per a sol·licitar la convocatòria extraordinària de desembre, pots fer-ho també per al TFG. Per a això, en la teua matrícula has de punxar la convocatòria extraordinària (C1). Has de tenir en compte que si no et presentes a aquesta convocatòria o no la superes, només disposaràs de la convocatòria ordinària (C3) en el mateix curs per a defensar el treball. Recorda que en qualsevol cas has de sol·licitar a través de Campus Virtual - UA Project la defensa del treball.
 6. Si vols sol·licitar la C1 i no vas estar matriculat el curs anterior, has de tenir en compte que la convocatòria extraordinària comença a principis d'octubre i que els terminis són molt reduïts en aqueixa convocatòria.
 7. Si vols realitzar el TFG a través dels programa de Mobilitat, tingues en compte que no es pot. No obstant això, i a fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, a aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat, duent-se a terme la tutorització a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor i estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en les sessions d'orientació per part del/de la tutor/tutora, però sí en la defensa oficial del Treball Fi de Grau.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464