Saltar apartados

III Concurs de Debats Jurídics 2018

 

Facultat de Dret

PRIMERA. El concurs es durà a terme el dia 21 de febrer, en la Sala de Judicis de la Facultat de Dret, amb un horari de 10:00 a 14:00. Podrà participar en el concurs només l'alumnat de la Facultat de Dret matriculat en el curs acadèmic 2017-2018, inclòs el de postgrau.

SEGONA. Els interessats a participar hauran d'inscriure's en equips formats per 2 integrants. Aquestes inscripcions podran realitzar-se des de la data en què es publique aquesta convocatòria fins al 12 de febrer, mitjançant correu electrònic a derecho.cultura@ua.es. En la inscripció s'ha d'incloure en el cos del correu com a assumpte “III Concurs de Debats Jurídics”, amb indicació de les següents dades: nom i cognoms de cadascun dels integrants de l'equip, telèfon de contacte i correu electrònic.

El nombre de màxim d'equips participants serà de 10. En cas que el nombre de sol·licituds supere aquest llindar, se seleccionaran per rigorós ordre de presentació.

Finalitzat el termini d'inscripció, en la mateixa pàgina web del Centre es publicarà el llistat d'equips participants. 

TERCERA. La dinàmica del debat serà la següent

1)    Es realitzarà tres sorteigs per a establir, respectivament: 1) l'ordre d'intervenció de cada equip, 2) el tema a debatre en la primera ronda i 3) la postura a defensar per cada equip durant el debat

2)    Cada component de cada equip disposarà d'un temps màxim  5 minuts d'intervenció. Després de la intervenció de cada equip la comissió establirà un temps màxim de rèplica perquè la resta d'equips puguen efectuar les rèpliques que estimen convenients

3)     Cada participant, en acabar la seua intervenció,  rebrà del jurat una qualificació màxima de 10 punts.

4)    Els punts obtinguts se sumaran, obtenint cada equip una qualificació global.

5)    El debat constarà de dues rondes. Passaran a la segona ronda, els equips que han obtingut major qualificació en la primera, quedant eliminats la resta, amb un mínim de dos i un màxim de quatre equips. El tema a debatre en aquesta segona no podrà ser el mateix que el de la primera.

6)    En cas d'empat, es resoldrà per decisió unànime del jurat.

7)    El nombre de rondes eliminatòries s'ajustarà depenent de la quantitat de participants amb els quals s'explique en cada categoria.

 

QUARTA. Els temes a debatre seran els següents:

  • Internet i protecció del consumidor.
  • Empreses d'economia col·laborativa: necessitat d'autorització i control

CINQUENA. El jurat estarà compost pels següents professors de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant:

  • Juan Antonio Pérez Lledó: President
  • Jorge Moya Ballester: Secretari
  • Mercedes Ortiz García: Vocal

SEXTA. Els criteris per a avaluar seran:

  • Coneixement del tema 50%
  • Capacitat d'argumentació i de raonament jurídic 50%

SETENA. El jurat podrà sol·licitar als participants precisions sobre el tema que es debat. En finalitzar cada ronda, el jurat farà públiques les qualificacions. Els dos equips que arriben a la final obtindran el primer i el segon premi sobre la base de les qualificacions obtingudes. La decisió del Jurado serà inapel·lable.

OCTAVA. El resultat del concurs es donarà a conèixer el dia 21 de febrer en la web de la Facultat de Dret i mitjançant notificació als interessats. Els premis es lliuraran en l'Acte de Sant Raimundo de Peñafort i consistiran en:

  • 1ª parella guanyadora: una tablet, per a cada membre de l'equip.
  • 2ª parella guanyadora: un llibre electrònic,  per a cada membre de l'equip.

NOVENA. La participació en el concurs implica l'acceptació de les seues bases. La interpretació de les mateixes correspon als organitzadors, que resoldran qualsevol situació no contemplada en la present convocatòria.

DESENA. Marque Legal Pressupostari

La dotació per a aquesta convocatòria es troba consignada en el pressupost de la Facultat de Dret, concretament en el capítol 2. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La concessió de cada ajuda s'ajustarà als principis generals disposats en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Asímismo, s'ajustarà als requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 Alacant, 9 de gener de 2018

El Degà de la Facultat de Dret
Pedro J. Femenía López

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464