Saltar apartados

Resolució Provisional de Reconeixement d'Assignatures del Programa LLP-Erasmus 2013-2014

Resolució de 28 de maig de 2013 del Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat de la Facultat de Dret, per la qual es publica la resolució provisional de les propostes de reconeixement del Programa de Mobilitat LLP-Erasmus 2013-14.

RESOL:

PRIMER: Publicar la llista amb la Resolució de les propostes de reconeixement del Programa LLP-Erasmus que figura en l'ANNEX I d'aquesta resolució, tenint en compte que:

A. Conforme a la Resolució del Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social s'han desestimat totes les propostes de reconeixement adscrites a aquest Departament.

B. Acceptades totes les propostes de reconeixement com a Crèdits de Lliure Elecció o Optatives dels estudis de Llicenciat.

C. Acceptades totes les propostes d'Optatives Fos d'Itinerari en els estudis de Grau.

D. No s'han tramitat totes aquelles propostes que no s'han presentat el programa de la Universitat de Destinació o el nombre de crèdits equivalent era menor del 75 % que estableix la Normativa de la UA.

E. Aquells reconeixements quan la resolució siga “PRE”, es troben pendents d'informar per part de l'Àrea i seran publicats conforme resolguen les Àrees de Coneixement.

SEGON: Convocar a tots interessats a confirmar la seua proposta de Learning Agreement, conforme al publicat en l'Annex I, en l'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret, segons el calendari establit en l'ANNEX II, o bé a través del Formulari On-line segons les instruccions de l'Annex II.

TERCER: Si no es confirmara la proposta de Learning Agreement en el termini establit, la Coordinadora LLP-Erasmus ho confeccionarà d'ofici, segons l'ordre de petició sol•licitat per l'interessat en la seua proposta de reconeixements, conforme a la normativa establida.

QUART: La signatura definitiva del Learning Agrement es realitzarà els dies 13 i 14 de juny de 2013, comunicant-se als interessats el dia i l'hora corresponents per correu electrònic i en de la web de la Facultat

CINQUÈ: D'acord amb l'establit en l'article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

SISÈ: Els/les interessats/interessades disposaran de 5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució, per a presentar per escrit les reclamacions que estimen oportunes, davant el Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat. Aquestes es presentaran a través: 1) Del Registre General o Auxiliars de la Universitat d'Alacant, i en la Seu d'Alacant; 2) Mitjançant la instància genèrica disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant, per a aquells/es estudiants que posseïsquen Certificat Digital; 3) En qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Alacant, 28 de maig de 2013.

 

Fdo. Cristina Fernández-Pacheco Estrada

Vicedegana de Pràctiques Externes i Mobilitat

Coordinadora LLP/Erasmus

 

Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret - OLD


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9903

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/Derecho_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464