Saltar apartados

Resolució de Reconeixement d'Assignatures del Programa SICUE 2014-15

Resolució de 6 de juny de 2014 de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedient de la Facultat de Dret en la seua reunió del 6 de juny de 2014, conforme a la proposta del Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat de la Facultat de Dret, per la qual es publica la resolució de reconeixement d'assignatures del Programa de Mobilitat SICUE 2014-15.

RESOL:

PRIMER: Publicar la llista amb la Resolució dels reconeixements d'assignatures del Programa SICUE que figura en l'ANNEX I d'aquesta resolució, tenint en compte que:

A. En l'apartat MOTIVACIÓ el nombre que apareix fa referència a la següent llegenda:

1. Insuficiència de Crèdits

2. Inadequació de continguts

3. No aporta programa

B. Quan en la resolució hi ha dues assignatures de destinació (assignatura de destinació1 / assignatura de destinació 2) per una o un parell d'assignatures de la UA vol dir que s'hauran de superar les dues de destinació de forma conjunta per a tenir el reconeixement en la UA.

C. La llegenda PRE en el camp CONVALIDABLE significa que està pendent de resoldre

 

SEGUNDO: Convocar als seleccionats  les seleccionades per a confirmar la seua proposta d'acord Acadèmic, conforme al publicat en l'Annex I, en l'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret, segons el calendari establit en l'ANNEX II, o bé a través del Formulari On-line segons les instruccions de l'Annex II.

Si l'o l'estudiant va a incorporar Optatives Fóra d'Itinerari, Crèdits de lliure elecció o optatives (llicenciatura), haurà d'aportar en la proposta el programa de l'assignatura de destinació on conste la denominació de l'assignatura i crèdits.

 

TERCER: La signatura definitiva de l'Acord Acadèmic es realitzarà els dies 9 i 10 de juliol de 2014, comunicant-se als interessats el dia i l'hora concretes per correu electrònic i en de la web de la Facultat

CAMBRA: D'acord amb l'establit en l'article 59.6 b) i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la present publicació té l'efecte de notificació a tots els interessats.

CINQUÈ: Els/les interessats/as disposaran de 5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució, per a presentar per escrit les reclamacions que estimen oportunes, davant el Vicedeganat de Pràctiques Externes i Mobilitat. Aquestes es presentaran a través: 1) Del Registre General o Auxiliars de la Universitat d'Alacant, i en la Seu d'Alacant; 2) Mitjançant la instància genèrica disponible en la Seu Electrònica de la Universitat d'Alacant, per a aquells/as estudiants que posseïsquen Certificat Digital; 3) En qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

Alacant, 6 de juny 2014

Fdo. Luis Alfonso Martínez Giner

President de la Comissió

 

Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret - OLD


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9903

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/Derecho_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464