Criteris de selecció per a sol·licitants del Programa Erasmus de la Facultat de Dret Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret   Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret
Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Criteris de selecció per a sol·licitants del Programa Erasmus de la Facultat de Dret

Resolució 3 d'octubre de 2019, del Vicedeganat de Pràctiques i Mobilitat

 

Conforme a la Normativa de Mobilitat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant per a la selecció dels/les estudiants del Programa Erasmus, la Facultat de Dret atorgarà dos punts conforme als següents criteris:

1. Docència en anglés

a. Pertinença al grup ARA (Alt Rendiment Acadèmic):

S'atorgarà 1 punt a les sol·licituds de l'alumnat que estiga matriculat en el grup ARA tant durant el curs acadèmic en què se sol·licite la mobilitat Erasmus, com en el curs immediatament anterior, així com en el curs que en què es realitze l'estada. Aquesta puntuació serà incompatible amb la del punt B - Assignatures en anglés.

b. Assignatures en anglés

S'atorgarà 0,5 punts a les sol·licituds de l'alumnat que haja cursat i superat un mínim de dues assignatures en anglés.

Aquesta puntuació serà incompatible amb l'establida en el punt A - Pertinença al grup ARA-.

 

2. Afinitat amb els estudis

S'atorgarà 1 punt a les sol·licituds que presenten una total afinitat amb els estudis que l'alumnat estiga cursant:

10.0 Dret

10.1 Dret amb idiomes

10.9 Altres tipus de Dret

 

10.6 Administració Pública

10.4 Dret Penal i Criminologia

04.5 Relacions Laborals i gestió de personal


10.0 Dret
10.1 Dret amb idiomes
10.9 Altres tipus de Dret
10.4 Dret Penal i Criminologia