Reconeixement d'assignatures en Programes de Mobilitat Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Centres
Logo Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret   Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret
Mobilitat Nacional i Internacional - Facultat de Dret

Reconeixement d'assignatures en Programes de Mobilitat

 

¿Quines assignatures podré cursar en la meua mobilitat i reconéixer?

Podràs sol·licitar el reconeixement:
 • Assignatures bàsiques i obligatòries així com optatives incloses en un itinerari

En aquest cas hauràs de seguir el procediment establit per al seu reconeixement.

 • Assignatures optatives fóra d'un itinerari

Qualsevol assignatura del pla d'estudis de la universitat de destinació es podrà reconéixer com a optativa sense itinerari, tenint en compte:

 1. Si en la universitat de destinació curses una assignatura reconeguda en la UA com a optativa sense itinerari a la volta podràs utilitzar-la com a assignatura fora d'itinerari de la UA i completar un itinerari del pla d'estudis.
 2. Si en la universitat de destinació curses més d'una assignatura reconeguda en la UA com a optativa sense itinerari, a la volta podràs:
 1. Utilitzar una de les cursades en destinació com a optativa fóra d'itinerari i seguir un itinerari del teu pla d'estudis.
 2. Completar els crèdits optatius amb altres assignatures optatives del teu pla d'estudis. En aquest cas, obtindràs el títol de grau sense esment d'itinerari en el suplement del títol.
 3. Així mateix, si completes els crèdits optatius de la UA amb assignatures de la universitat de destinació, obtindràs el títol de grau sense esment d'itinerari en el suplement del títol.
 •  Treballe Fi de Grau: Solament en la mobilitat nacional i si la Universitat de destinació té previst acceptar com a assignatura d'intercanvi el TFG.

 

No podràs reconéixer les següents assignatures:
 • Mobilitat Internacional:  NO es podrà realitzar el TFG.

No obstant això, i a fi d'incentivar i facilitar la mobilitat dels nostres estudiants, a aquells que participen en un programa de mobilitat i opten per matricular-se en el Treball Fi de Grau/Màster de la Universitat d'Alacant se'ls aplicarà un criteri de flexibilitat, duent-se a terme la tutorització a través dels mitjans que permeten la comunicació a distància entre tutor i estudiant. Així, no li serà exigible la seua presència física en les sessions d'orientació per part del tutor, però sí per a la defensa oficial del Treball de finalització de Grau.

 • Programa SICUE: les assignatures suspeses caldrà estar al que es disposa en la convocatòria d'aquest.

 

¿Quants crèdits reconeguts podràs cursar en la Universitat de destinació?
  • S'haurà de superar almenys 6 crèdits per a un semestre o 12 per a estada anual en la Universitat de destinació, en cas contrari es podrà exigir la devolució de la beca econòmica.

  • ERASMUS
   • Màxim: 60 ECTS per curs complet, i 30 ECTS per a un semestre.
   • Mínim: 24 ECTS per curs complet, i 12 ECTS per a un semestre.

  • MOBILITAT NO EUROPEA
   • Mínim 12 ECTS
   • Màxim recomanat: 30 ECTS

  • SICUE
   • Mínim: 45 ECTS curs complet i 24 ECTS per a un semestre.
   • Màxim recomanat: 60 - 72 ECTS

 

RECORDA: Per al Grau en Dret i el Grau en Relacions Laborals i RR.HH. la suma de crèdits reconeguts en tots els programes internacionals de mobilitat no podran superar-los 90 ECTS, en total. En els programes d'estudis dobles, aquests crèdits s'entendrà aquest total als crèdits de Grau en Dret

Procediment per a sol·licitar els reconeixements d'assignatures en Mobilitat

 1. Una vegada seleccionat/seleccionada s'assignarà  un tutor acadèmic o una tutora acadèmica, que serà el/la responsable de tramitar i orientar a l'alumnat dels reconeixements d'assignatures en la universitat de destinació.

 2. Es realitzarà una proposta de reconeixements a través de UACloud.
 • Es podrà incloure directament  les assignatures reconegudes en la Taula de Reconeixements.

 • Si són noves propostes hauràs d'aportar  l'assessor/a el programa de l'assignatura de destinació, de ser possible en format PDF.

 • Els criteris de reconeixements són els fixats per la Comissió de Reconeixement i Transferències de Crèdits de la nostra Facultat.

 • El termini de sol·licitud serà l'establit en cadascuna de les convocatòries dels programes de Mobilitat.

 • Només es procedirà al reconeixement definitiu sempre que les inclogues en el teu Learning Agreement (mobilitat Erasmus o No Europea) o Acord Acadèmic (mobilitat SICUE).

IMPORTANT: En el programa SICUE algunes universitats no permeten matricular-se d'assignatures que en el seu pla d'estudis estiguen en el primer curs (p. ex.: Universitat Autònoma de Madrid). És obligació de l'alumnat seleccionat comprovar aquesta limitació.

 

3. Finalment s'haurà de realitzar el Learning Agreement/Acord d'Aprenentatge a través de UACloud.

 

 Guia alumnat per a la gestió del Learning Agreement/Acord d'Aprenentatge en UACloud

 

 

Taules de reconeixements d'assignatures en mobilitat


ERASMUS   /   MOBILITAT NO EUROPEA  /  SICUE
 • En les taules de reconeixement  d'assignatures en mobilitat podràs consultar aquelles que podràs cursar i reconéixer en el teu expedient, sempre que  s'oferisquen en el curs acadèmic de la teua mobilitat i seguisquen mantenint el nombre de crèdits i contingut.

 Important: Les Universitats sòcies es consulten en la web de Mobilitat de la UA, en UACloud solament apareixen les Universitats on hi ha actualment algun estudiant de la Facultat.

 

 • Pot ser que d'alguna destinació no existisca informació, açò vol dir:

- Que la Universitat és nova

- Que encara no hi ha hagut intercanvi d'estudiants

- Que les assignatures que t'interessen no s'hagen sol·licitat encara

- En qualsevol dels casos es podrà reconéixer assignatures, ja que els convenis s'han signat estudiant l'oferta d'assignatures d'aquestes universitats. • El semestre que apareix en les taules és només orientatiu, deuràs comprovar-ho sempre en les webs de les Universitats de destinació. 

 • ¿Com puc consultar-les?

  • Anar a UACloud
  • Seleccionar la fitxa Programes de Mobilitat 
  • En la barra d'eines seleccionar pestanya Learning Agreement


  • En la llista desplegable fer clic en Taula de reconeixements
    

  • Es carregarà la pantalla següent on podreu filtrar pels camps que us interesse

                                           

 

 

Excepcions a la Normativa de Permanència per a estudiants en programes de Mobilitat

Conforme a la Normativa de Permanència  i Continuació d'Estudis (BOUA, 18 de maig de 2018), a fi de facilitar la mobilitat nacional i internacional d'estudiants de la Universitat d'Alacant, no s'aplicarà als estudiants amb beca de Mobilitat, amb l'excepció dels requisits per a la matrícula del TFG, que sí que seran exigibles.


 

Particularitats específiques per a les dobles titulacions (DADE o DECRIM)

Tots els tràmits acadèmics i administratius seran realitzats per l'Oficina de Mobilitat de la Facultat de Dret, qualssevol que siga l'opció de l'alumnat.

 • Crèdits màxims que es podran incorporar al contracte d'estudis en la mobilitat Internacional

Segons l'indicat pel programa europeu ERASMUS+, i en concordança amb l'establit per les universitats de destinació s'estableix per a totes les titulacions un màxim de 60 ECTS en l'acord acadèmic. No obstant això, una vegada en el la universitat de destinació si aquesta ho accepta, extraordinàriament, es podrà ampliar dita màxima.

 • Incorporació d'assignatures en l'acord acadèmic per a les dobles titulacions en mobilitat Internacional

Els i les estudiants del programa conjunt (DADE / DECRIM) podran optar per demanar una plaça Erasmus bé per les oferides per als estudis de Dret, o Criminologia (en el cas de DECRIM), o bé per les oferides per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per als estudis d'ADE. En aquest cas, l'alumnat només podrà incloure en el seu acord acadèmic assignatura reconegudes en el pla d'estudis de la universitat destine pel qual estiga signat l'acord Erasmus, és a dir, bé només Dret, solament ADE o solament Criminologia.

Excepcionalment es podran incorporar assignatures diferents del pla d'estudis pel qual estiga signat l'acord Erasmus, sempre que concórrega el vistiplau de la Universitat de destinació. Açò serà responsabilitat de l'alumnat.

 

Taules d'equivalència de sistemes de qualificació universitaris estrangers i la Universitat d'Alacant

 • Les equivalències de les qualificacions obtingudes en les Universitats de destinació a partir del curs 2017-18 seran les publicades en la següent taula adaptada seguint els criteris de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat de Dret, la  Resolució de 18 de setembre de 2017, de la Secretaria d'Universitats (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i Universitats Sòcies.

 

 

Normativa Reconeixements