Saltar apartados

Informació general per a l'alumnat de pràctiques en empreses i institucions

 

 

Què són les pràctiques en empreses/institucions?

El Vicedeganat gestiona el programa de Pràctiques en Empreses dirigit als i les estudiants de titulacions de grau i titulacions de màster de la Facultat de Dret.

Titulacions de grau.

Per als i les estudiants de grau el mínim de crèdits que han de superar serà conforme a l'establit en la Normativa de Permanència de la Universitat d'Alacant.

Els i les estudiants del grau en Dret, grau en Criminologia, grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i grau en DECRIM (tant per a Dret, com per a Criminologia) poden cursar l'assignatura optativa de pràctiques externes, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits (150 hores de pràctiques).

L'oferta per a l'alumnat de DECRIM serà la mateixa que per a l'alumnat de Dret i de Criminologia.

Els i les estudiants del grau en Gestió i Administració Pública poden cursar l'assignatura optativa de pràctiques externes, amb una càrrega lectiva de 12 crèdits (300 hores de pràctiques).

 

Clíniques Jurídiques: Depenent del grau que s'estudie, existeix la possibilitat de fer pràctiques en clíniques jurídiques:
 1. Clínica jurídica-penitenciària
 2. Clínica jurídica d'estrangeria
 3. Clínica jurídica en drets humans: Destinada a l'alumnat de Dret, DADE i DECRIM. Funcions d'assistència a menors i institucions en qüestions relatives al compliments de penes de menors.

 

Titulacions de màster.

La càrrega lectiva de l'assignatura "Pràctiques Externes" del màster en Gestió Administrativa és de 6 crèdits (150 hores de pràctiques).

La càrrega lectiva de l'assignatura "Pràctiques Externes" del màster en Dret de Danys és de 9 crèdits (225 hores de pràctiques).

La càrrega lectiva de les assignatures "Pràctiques Externes" del màster en Advocacia són de 15 crèdits cadascuna de les assignatures, 30 crèdits en total (750 hores de pràctiques). L'assignació a despatxos la realitza el Col·legi d'Advocats (ICALI). En el següent enllaç es pot consultar la guia per a la signatura de l'acord de pràctiques externes al qual s'ha d'accedir per a iniciar la signatura electrònica: Guia

Per a informació sobre les pràctiques en el Màster en Gestió Administrativa consulta el següent enllaç.

 

IMPORTANT: En el següent document s'ofereixen indicacions sobre com complir amb la normativa de protecció de dades en el desenvolupament de l'activitat de pràctiques, tant en entitats privades, com a públiques: Guia de Protecció de Dades.

 

Segons la Circular 2 del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació de febrer de 2017: L'alumnat que desitge obtenir el títol de llicenciat, diplomat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic haurà d'haver finalitzat totes les assignatures del seu pla d'estudis abans del 30/09/2017.

Sol·licitud de pràctiques

L'oferta de places de cada curs es publicarà amb suficient antelació a la matrícula, en la web de la Pràctiques en Empreses de la Facultat de Dret.

A partir del 30 de juny podràs consultar les instruccions de matrícula i a partir del 31 de juliol l'oferta definitiva de pràctiques per al curs següent i a mitjan mes de gener, l'oferta definitiva de la segona convocatòria en la nostra pàgina web, en l'apartat de Notícies i esdeveniments.

Els terminis de sol·licitud d'empreses per a fer pràctiques són:

- Primer període: del 18 al 21 de setembre de 2020.

- Segon període: de l'1 al 3 de febrer de 2021.

IMPORTANT: Fins que no t'hages matriculat de l'assignatura de pràctiques no podràs sol·licitar empresa.

L'alumnat interessat a realitzar pràctiques podrà sol·licitar la inscripció durant el període de matrícula, a través de l'opció que s'habilitarà a aquest efecte en el Campus Virtual, seleccionant un mínim de 3 places de l'oferta. Manual sol·licitud ofereixes.

IMPORTANT: Si només estàs interessat en una plaça i prefereixes no fer pràctiques si no se t'adjudicara aqueixa plaça, només has de seleccionar una plaça en el teu Campus Virtual, ja que si selecciones més d'una se't podria adjudicar la segona o tercera opció.

Pots consultar tota la informació sobre les instruccions de matrícula per al curs acadèmic 2020-2021 en aquest enllaç.

https://derecho.ua.es/es/practicas/documentos/instrucciones-matricula-practicas.pdf

IMPORTANT: L'oferta per a l'alumnat de DECRIM serà la mateixa que per a l'alumnat de Dret i de Criminologia

A TENIR EN COMPTE: Una vegada adjudicades les places definitives, NO es podrà anul·lar l'assignatura de "Pràctiques Externes", si no és per a canviar-la per una altra assignatura optativa, llevat que estiga degudament justificat.

 

Pot l'alumnat proposar l'empresa en la qual realitzar les pràctiques?

El/L'alumne/a només podrà proposar una empresa / institució per a realitzar les pràctiques quan havent sol·licitat places de les empreses de l'oferta en tots els terminis establits, no haguera obtingut cap. Per a açò, l'empresa / institució ha d'emplenar i lliurar a l'estudiant els documents que s'indiquen a continuació:

1. Dades empresa/institució

2. Sol·licitud pràctica empresa

Excepcionalment, l'alumnat del grau en Criminologia i DECRIM (les pràctiques corresponents a Criminologia) podrà aportar empresa encara que no hagen sol·licitat places de l'oferta, donada l'escassetat de convenis subscrits en aquest àmbit.

Hi haurà dos terminis per a poder aportar empresa. Aquests terminis seran:

 

- Primer termini de matrícula: com a màxim fins al 31 d'octubre.

- Segon termini de matrícula: del 15 de gener al 28 de febrer.

En aqueixos terminis, l'alumnat lliurarà en la Secretaria els citats documents al costat de la "Sol·licitud de pràctica aportada per l'alumne", o bé pot optar per lliurar-los per algun dels següents mitjans:

 1. A través de Contacta amb nosaltres (escanejada per a la comprovació de signatura).
 2. Per correu electrònic a la nostra adreça derecho.practicas@ua.es (escanejada per a la comprovació de signatura).
 3. Per correu ordinari, a la següent adreça postal :
  Universitat d'Alacant, Facultat de Dret,
  Campus de Sant Vicent del Raspeig ,
  Apt. de correus 99, 03080 Alacant

La realització de les pràctiques en aquesta modalitat està supeditada a l'autorització expressa del Vicedeganat de Pràctiques i Mobilitat, sempre que complisca amb els requisits mínims que el Reglament de Pràctiques requereix.

Si l'empresa/institució no té conveni signat amb la Universitat es promourà la seua signatura. En aquest cas l'alumne/a no podrà començar les pràctiques fins a la signatura del conveni per ambdues parts.

¿Es poden convalidar pràctiques realitzades a través del GIPE?

Sí, sempre que es complisquen les següents condicions:

 • Que les tasques siguen directament relacionades amb els estudis que cursa l'alumne.
 • Que es realitzen en el mateix any acadèmic que se sol·licita la convalidació o l'immediat anterior.
 • Que s'hagen realitzat en empreses i institucions amb les quals la Facultat de Dret no tinga conveni, però sí ho tinguera la Universitat d'Alacant o algun dels seus centres vinculats o depenents.

Per a açò l'alumnat ha d'aportar a la Secretaria els següent documents:

1. La Sol·licitud convalidació pràctiques GIPE.

2. Fotocòpia i original de l'ANNEX de la pràctica concedida pel GIPE, per al seu acare, on conste el període i el total d'hores.

3. Informe del tutor pràctiques GIPE amb el detall de tasques que duu a terme.

El/La Vicedegà/a de pràctiques resoldrà la petició, autoritzant-la sempre que s'acredite la realització efectiva de les mateixes en idèntiques condicions que haguera hagut de complir d'haver-les fet a través de les lleres de la Facultat de Dret i que complisca amb la resta dels requisits establits en el Reglament.

Els alumnes i les alumnes que sol·liciten aquesta modalitat hauran d'emplenar, a més, una memòria i fulla d'avaluació.

El termini per a sol·licitar la convalidació de pràctiques és el mes de setembre. No obstant açò, també es podrà sol·licitar la convalidació fora d'aquest termini si l'alumne/a acredita que els crèdits la convalidació dels quals sol·licita són els últims per a finalitzar la seua titulació.

Període de realització de les pràctiques

Les pràctiques es desenvolupen a partir del mes de novembre fins al 31 d'agost de cada curs acadèmic. Normalment coincideixen amb algun dels tres períodes següents: primer quadrimestre, segon quadrimestre i període d'estiu.

IMPORTANT: Si se sol·licita fer les pràctiques en el període d'estiu, és l'última assignatura que resta per a finalitzar els estudis i es pensa fer preinscripció a un màster, s'ha de tenir en compte que les notes pot ser que no estiguen posades en l'expedient acadèmic abans de la finalització de la preinscripció al màster.

L'horari de les pràctiques serà l'estipulat per l'empresa / institució en l'oferta, respectant el dret de l'alumnat a acudir als exàmens.

L'alumne/a haurà d'assegurar-se que amb el període i horari sol·licitats cobreix les hores corresponents als crèdits que desitja superar.

Una vegada tinga el període i horari definitiu, l'alumnat ha d'emplenar el formulari per a comunicar a l'oficina de pràctiques, les dades de l'annex al conveni que podrà trobar en el següent enllaç: Formulari web

Per a poder iniciar les pràctiques, l'alumnat ha de tenir la signatura electrònica de l'acord de pràctiques validada per totes les parts (estudiant, tutor o tutora de l'empresa i tutor o tutora de la UA). Aquesta signatura electrònica podrà iniciar-se 6 dies després de la comunicació de les dades a través del formulari web. En el següent enllaç es pot consultar la guia per a la signatura de l'acord de pràctiques externes al que s'ha d'accedir per a iniciar la signatura electrònica: Guia

Conforme el que es disposa en la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'alumnat que vaja a realitzar pràctiques en empresa en contacte amb MENORS, haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Supervisió i avaluació

La realització de pràctiques no implica relació laboral alguna amb l'empresa / institució, per la qual cosa no està obligada a remunerar el treball realitzat per l'alumnat. No obstant açò, sí podria oferir una compensació econòmica.

Abans d'iniciar les pràctiques, el/l'alumne/a haurà de posar-se en contacte amb el tutor/a de la Facultat de Dret que se li assigne.

En finalitzar les pràctiques l'alumnat ha de presentar la següent documentació, pujant-la a la plataforma de Pràctiques en empresa per mitjà d'un fitxer comprimit tipus zip, en el qual haurà d'incloure:

 1. Memòria en la qual indicarà les activitats desenvolupades en el període de pràctiques.
 2. Justificant d'haver respost l'enquesta d'avaluació de les pràctiques. Aquest justificant arriba a l'e-mail de l'estudiant (@alu.ua.es).

Els passos per al lliurament en la plataforma de Pràctiques en empresa són: GESTIONS en l'opció de DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

En la pàgina web del Servei d'Informàtica es poden trobar programes gratuïts per a comprimir fitxers: https://si.ua.es/es/programas-recomendados/programas-recomendados.html

Recorda que les enquestes de satisfacció amb les pràctiques són totalment anònimes i realitzar-les és important per a intentar millorar el funcionament de les mateixes

El tutor o tutora de l'empresa/institució haurà de posar la nota en UA Cloud en l'aplicació de Pràctiques en Empresa. Aquesta qualificació servirà de base per a la qualificació final de l'alumne. La guia per a l'avaluació de la pràctica per part del tutor de l'empresa es pot consultar en el següent enllaç: Guia per a l'avaluació.

El tutor o tutora de la Facultat, sobre la base de la qualificació emplenada pel tutor o tutora de l'empresa/institució i al seguiment realitzat durant les pràctiques posarà la qualificació final de les pràctiques.

Els terminis per a lliurar la memòria i la fulla d'avaluació en l'Oficina de Pràctiques per als estudis de grau són els següents per al curs 2020-21:

1º Abans del 4 de juny, si desitja obtenir la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C3.

2º Abans del 3 de setembre, si desitja obtenir la qualificació final de pràctiques en la convocatòria C4.

El termini per al lliurament de la memòria i l'hora d'avaluació per al Màster en Gestió Administrativa , per al curs 2020-21, finalitza el 15 de juny.

Veure Calendari Acadèmic

Es pot obtenir un certificat una vegada realitzades les pràctiques a través d'eAdministración > Tràmits > Acadèmics > Certificat de pràctiques externes. Per a més informació, consulta aquest enllaç:

https://blogs.ua.es/si/2016/11/17/nuevo-tramite-electronico-certificado-de-practicas-externas/

 

Cobertura del segur durant el desenvolupament de les pràctiques

L'alumnat menor de 28 anys, estarà cobert pel segur escolar obligatori que inclou la matrícula ordinària.

L'alumnat major de 28 anys, ha d'acollir-se obligatòriament a un segur dels quals ofereix la Universitat d'Alacant: Alico o Mapfre, que li cobrisca de qualsevol eventualitat en el lloc de les pràctiques. En el cas que no indiquen res en formalitzar la matrícula, des de la secretaria se li subscriurà al segur de menor import.

Així mateix, l'alumnat durant les pràctiques executades en l'àmbit nacional comptarà amb un segur de responsabilitat civil subscrit per la Universitat d'Alacant

Guies aplicació Pràctiques en Empresa

 

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464