Normativa de pràctiques en empresa

 

NORMATIVA REGULADORA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES

 

INCLUSIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL D'ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES AMB REMUNERACIÓ

Des del 28  de juny de 2013 és de nou d'aplicació el RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació i que incloguen pràctiques formatives en empreses sense relació laboral i amb contraprestació econòmica.

La quantia de la cotització és única i s'estableix anualment per la Seguretat Social. L'any 2020 l'import és de 56,90 euros mensuals, dels quals 48,41 euros són a càrrec de l'empresa o entitat on es fan les pràctiques i 8,48 a càrrec de l'estudiant, i que es descompten de la compensació que es rep.

En cas que les pràctiques amb contraprestació econòmica siguen curriculars (una assignatura del pla d'estudis que corresponga) existeix una bonificació del 100% per a l'entitat col·laboradora en la cotització a la Seguretat Social des de l'1 d'agost de 2014 (Disposició Addicional 25º del Reial decret 8/2014). En aquest cas, el fet que existisca la bonificació no eximeix de l'obligació de donar d'alta i cotitzar per l'estudiant que realitza les pràctiques externes, encara que després l'import de la cotització siga bonificat.

 

Els possibles canvis en relació a la inclusió en la Seguretat Social dels i de les estudiants en pràctiques no remunerades que arreplega la Disposició Addicional Cinquena del Reial decret-llei  28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions  públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació  (BOE de 29 de desembre de 2018), no han entrat en vigor ja que ha transcorregut el termini de tres mesos que preveia la llei sense que s'haja  produït el desenvolupament reglamentari posterior d'aquesta Disposició  Addicional. Quan es publique el desenvolupament normatiu en relació a aquesta qüestió informarem a les entitats col·laboradores.

 

COBERTURA D'ACCIDENTS I DE RESPONSABILITAT CIVIL DURANT LES PRÀCTIQUES