pràctiques externes extracurriculars

 

Les pràctiques externes extracurriculars són pràctiques formatives que es realitzen en entitats col·laboradores a través d'un conveni de cooperació educativa, però en aquest cas no estan vinculades a una assignatura del pla d'estudis, encara que sí que han d'estar directament relacionades amb els projectes formatius de la titulació.

Les pràctiques extracurriculares tindran una durada preferentment no superior al cinquanta per cent del curs acadèmic correponent, tenint en compte que 25 hores de pràctiques
equivalen a un crèdit ECTS. El Vicerectorat d'Estudiants podrà, amb caràcter excepcional, autoritzar unes pràctiques extracurriculares amb una durada superior, prèvia sol·licitud motivada per part de l'entitat col·laboradora i amb el vistiplau del Centre corresponent. En cap cas la durada total de les pràctiques haurà de superar les 900 hores.

La sol·licitud de l'o de l'estudiant i la proposta de pràctiques de l'entitat col·laboradora s'hauran d'haver rebut en la unitat de Pràctiques o en el Centre corresponent amb almenys una antelació de 10 dies hàbils anteriors a la data prevista com a inici de les pràctiques. En qualsevol cas, no es tramitaran pràctiques extracurriculars entre el 15 de juliol i el 15 de setembre.

El termini per a la presentació de la memòria i avaluació de l'empresa serà com a màxim d'un mes a explicar des de la finalització de les pràctiques.

Tota la informació sobre les pràctiques extracurriculares es pot trobar en el següent enllaç:

https://web.ua.es/va/centro-empleo/practicas-y-empleo/practiques-en-la-ua/extracurriculares/practiques-extracurriculares.html

 

QÜESTIONS DE NORMATIVA QUE HAS DE TENIR EN COMPTE:

  • L'estudiant ha d'estar matriculat en el curs acadèmic en el qual es porten a terme les pràctiques i haver superat almenys la meitat dels crèdits corresponents al seu pla d'estudis (si és un màster d'un any, només estar matriculat).
  • La durada mínima de les pràctiques és de 300 hores.
  • Les pràctiques han de tenir una durada màxima de sis mesos (750 hores). Poden desenvolupar-se en dos cursos acadèmics, sempre que l'alumne o alumna estiga matriculat en assignatures del mateix pla d'estudis en els dos cursos.
  • Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, el Vicerectorat d'Estudiants podrà, amb caràcter excepcional, autoritzar unes pràctiques extracurriculares amb una durada superior, prèvia sol·licitud motivada per part de l'entitat col·laboradora i amb el vistiplau del Centre corresponent o unitat gestora de les pràctiques, si escau. En cap cas la durada total de les pràctiques haurà de superar les 900 hores.
  • Només es pot realitzar una pràctica extracurricular per pla d'estudis.
  • Segons la normativa pròpia de la UA, no es podran realitzar diferents pràctiques extracurriculares en la mateixa empresa.