Informacion sobre adaptació curricular

Les adaptacions curriculars són modificacions o ajustos, que faciliten l'accés, permanència i aprofitament del curs a l'alumnat que per motius personals, de discapacitat o socioeconòmics veuen afectat el seu rendiment acadèmic.

La sol·licitud es realitza mitjançant a l'apartat "Recolze estudiants" d'UACLOUD:

https://web.ua.es/es/cae/apoyo-estudiantes/procedimento-de-solicitud-de-adaptacion-curricular.html

Per a més informació es pot consultar: