Saltar apartados

Canvis de grup

ELECCIÓ DE GRUPS

L'assignació del període de matrícula es realitza en funció de la nota mitjana de l'expedient de l'alumne, tenint en compte les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19 (per als alumnes que inicien estudis es tindrà en compte la nota d'accés a la Universitat) Els alumnes amb les notes més altes tenen la cita de matrícula des de l'inici del període de matrícula. En les titulacions que ofereixen diversos torns (matí i vesprada), recomanem que es realitze la matrícula en Campus Virtual a l'inici (dia i hora) del període assignat perquè una vegada que els grups es troben complets, només es podran triar els que tinguen places vacants.

Comprova que no es produeixen solapamientos en l'horari de les assignatures de les quals t'has matriculat.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds coincidirà amb el teu termini de matrícula.

Alumnes que inicien estudis:

Alumnes que continuen estudis :

Presentació de sol·licituds: Del 26 al 30 de juliol, mitjançant aquest formulari web.

La documentació justificativa es podrà lliurar fins al 31 de juliol a les 13:00 h.

Resolució provisional: El 2 d'agost de 2019.

Reclamacions: Del 2 al 5 de setembre. Les reclamacions s'han de presentar en la Secretaria del Centre. Instància DisquetDisquet

Resolució definitiva: El 6 de setembre de 2019 a partir de les 14:00 h.

Llevat que la sol·licitud s'empare en circumstàncies sobrevingudes, no s'admetran les sol·licituds presentades fora dels terminis establits.

MOTIUS I DOCUMENTACIÓ

Es consideren motius justificats per a sol·licitar canvi de grup:

Motius acadèmics: si l'horari del grup matriculat se solapa amb el d'altres assignatures de la teua titulació i són les teues últimes assignatures per a acabar la carrera.

  • Nota: Per a l'alumnat que no es matricule de totes les assignatures per a acabar la carrera, no es considera causa justificada el solapamiento d'assignatures de diferents cursos acadèmics. L'alumnat, d'acord amb la normativa de permanència de la Universitat d'Alacant, ha de matricular-se de les assignatures pendents i sobre la base de l'horari d'aqueixes assignatures confeccionar la resta de la seua matrícula.

Motius laborals: si l'horari del grup assignat és incompatible amb el teu horari laboral. Has de justificar-ho documentalment mitjançant:

  • Informe de vida laboral dels últims 3 mesos (original)
  • Contracte de treball registrat amb 3 mesos d'antiguitat com a mínim (original i còpia)
  • Si en el contracte no s'arreplega l'horari hauràs de presentar un certificat de l'empresa amb l'horari laboral (original)

Motius esportius: pertànyer a algun dels següents suposats:

  • Esportista d'elit Nivell A i Nivell B de la Comunitat Valenciana, justificat amb certificat federatiu del nivell al que pertanys.
  • Esportista Universitari que participes en competicions esportives en representació de la UA, justificat mitjançant certificat del Secretariat d'Esports de la UA.

Conciliació:

  • En cas de menors, justificat amb original i fotocòpia del llibre de família i documentació acreditativa de la cura del menor.
  • En cas de persones depenents, original i fotocòpia de la resolució de reconeixement de situació de dependència (DECRET 171/2007, de 28 de setembre DOGV 5612).

PROCEDIMENT

  1. Emplenar i enviar el corresponent formulari electrònic:

2. Imprimir-ho i lliurar-ho, juntament amb la documentació justificativa, en la Secretaria de la Facultat de Dret durant l'horari d'atenció al públic. La documentació justificativa es podrà lliurar fins al 17 de juliol a les 13:30 h (per a l'alumnat que inicia estudis) i fins al 30 de juliol a les 13.30 h ( per a l'alumnat de continuació)

Molt important: Si no lliures la sol·licitud impresa i la documentació justificativa no es tramitarà encara que l'hages emplenat on-line.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464