Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Procediment de matrícula alumnes de nou ingrés en titulacions de Grau

Procediment de matrícula alumnes de nou ingrés en titulacions de Grau

Informació MOLT IMPORTANT

1º. ¿quan pague la matrícula?. El pagament de la matrícula d'estudis oficials en la Universitat d'Alacant es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. Serà possible, no obstant açò, realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula. El pagament del primer termini de les taxes constitueix la formalització definitiva de la matrícula, excepte anul·lació posterior per impagament d'un altre termini o per qualsevol altra de les causes previstes en la normativa vigent. El venciment per al pagament del primer termini serà el 20 de setembre de 2018. Per a poder realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària és imprescindible que presents en consergeria, fins a de el dia 7 de setembre de 2018, l'ordre de domiciliació bancària emplenada i signada pel titular del compte. Si no realitzes el pagament perdràs la plaça en l'estudi, que s'oferirà a les persones que s'hagen quedat en llista d'espera. NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat.

2º ¿Puc triar torn?. Sí, en cas que la teua titulació oferisca diversos torns (matí i vesprada). És important que et matricules en UACLOUD en el dia (i hora) assignat perquè la distribució de les cites de matrícula es realitza segons l'ordre de la nota d'accés a l'estudi obtinguda en preinscripció. Per tant, l'alumnat amb millors notes d'accés té la cita de matrícula a l'inici del procés i una vegada que els torns es troben complets, només es podrà triar els que tinguen places vacants. També podràs sol·licitar canvi de grup si tens algun motiu justificat. Pots consultar més informació en la nostra pàgina web: http://derecho.ua.es/es/secretaria/cambios-de-grupo.html

¿Quan presente la documentació?. L'ordre de domiciliació bancària haurà de lliurar-se, com a màxim, el 7 de setembre de 2018.

A l'agost la Secretaria de la Facultat permancerá tancada.

(Veure els descomptes i documentació acreditativa).

La informació i documentació necessària per a la matrí­cula, la trobaràs en el sobre virtual dels estudis que vols cursar, en la següent web:

http://web.ua.es/es/preinscripcion-matricula/preinscripcion-matricula.html

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

¿Quan em matricule?. El termini general per a l'alumnat que inicia estudis de grau és del 16 al 19 de juliol (el 19de juliol es podrà realitzar la matrícula fins a les 13.00 hs.) però el teu termini personal de matrícula se't comunicarà per correu electrònic quan obtingues les claus de matrícula.

¿Com em matricule?

2.1 quan finalitze la preinscripció rebràs un sms i un correu electrònic en el qual se t'informarà de la pàgina web on hauràs d'entrar per a obtenir les claus de matrícula.

2.2 quan entres en aquesta pàgina web hauràs d'identificar-te amb la teua nº de DNI, nº de Referència de preinscripció i el teu correu electrònic. Una vegada identificat, rebràs un nou correu electrònic amb les claus i el termini per a realitzar la matrícula.

2.3 La matrícula es realitza a través d'UACLOUD, des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. En la Universitat d'Alacant pots realitzar la matrícula en la Biblioteca General.

2.4 En completar la matrícula obtindràs un informe amb la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada.

Tingues en compte que l'import final de la matrícula pot veure's modificat per la publicació oficial de les taxes aplicables o per la incorporació de nous conceptes resultants de la comprovació de dades que requerisquen justificació documental.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

1º ¿Quan puc sol·licitar el reconeixement de crèdits?. El termini per a sol·licitar reconeixement de crèdits (en els plans antics es denomina convalidació) és el mateix que el teu termini personal de matrícula (entre el 16 i el 19 de juliol, o més endavant si et matricules per crida de llista d'espera).

2º ¿Com sol·licite el reconeixement? En primer lloc (abans de començar l'automatrícula), hauràs d'emplenar la sol·licitud de reconeixement que estarà disponible en UACLOUD. Rebràs un correu electrònic de la ua que hauràs d'imprimir i lliurar, juntament amb la documentació oportuna, en secretaria. IMPORTANT: si no imprimeixes i lliuraments la sol·licitud i, si escau, la documentació en secretaria, no es tramitarà la sol·licitud de reconeixement.

3º ¿Quina documentació he de presentar?

%u2022 El correu electrònic de confirmació que rebràs en la teua adreça de la UA: xxx@alu.ua.es

%u2022 El programa de la/s assignatura/s cursades, segellat per la Universitat d'origen, que ha d'incloure les competències adquirides.

%u2022 Certificació Acadèmica Personal o còpia compulsada de la mateixa. Si has cursat els estudis en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa segellada pel centre corresponent.

%u2022 Fotocòpia del pla d'estudis publicat en el BOE corresponent a l'estudie/s d'origen o fotocòpia del mateix.

%u2022Si has cursat els estudis en una Universitat estrangera, la documentació haurà d'estar degudament traduïda i legalitzada.

%u2022 Justificant dels descomptes als pugues tenir dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).

Una vegada resolt el reconeixement emetrem un rebut pel 25% del valor dels crèdits totals reconeguts. Si aquest rebut no s'abona comportarà l'anul·lació del procediment.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

1º ¿Quan he de pagar?. El pagament de la matrícula en el curs 2018-19 es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. El primer termini es passarà a cobrament el 20 de setembre. El venciment del segon termini serà el 17 de desembre de 2018; el tercer, el 15 de febrer de 2019 i la cambra, el 15 d'abril de 2019. Si en algun termini no es pot realitzar el cobrament (per falta de document d'ordre de domiciliació signada, nº de compte incorrecte, falta de saldo,...) perdràs la plaça en l'estudi, que s'oferirà a les persones que s'hagen quedat en llista d'espera.

També podràs realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula, si així ho sol·licites durant el període de matrícula en la secretaria de la Facultat de Dret. Aquest únic termini podrà ser abonat en efectiu o per domiciliació bancària.

En cas de pagament en efectiu podràs descarregar-te el rebut del teu UACLOUD o sol·licitar-ho en secretaria i abonar-ho en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores (Banc Santander, Banc Sabadel o Cajamurcia). També podràs realitzar el pagament directament des d'UACLOUD mitjançant targeta bancària.

2º ¿Quins conceptes pot incloure el pagament?. El rebut de pagament de taxes pot incloure els següents conceptes:

 • Activitat docent: segons les dades introduïdes i els que consten en els expedients.
 • Obertura d'expedient: cada vegada que s'accedeix a un estudi en la Universitat d'Alacant. En el cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà per cada estudi.
 • Expedició de targeta d'identitat: es pagarà cada curs acadèmic en què es matricule. En cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà només en un dels estudis matriculats.
 • Expedició de certificat de la Prova d'Aptitud per a l'accés a la Universitat.
 • Quota del segur escolar obligatori, i del voluntari, si escau.
 • Aplicació, si escau, de l'import mínim al que fa referència l'art. 146.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer (DOGV de 22 de març de 2005) del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

3º ¿Quin ocorre si no pagament? La teua matrícula serà anul·lada i perdràs la plaça en l'estudi. NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat. El pagament del primer termini de les taxes suposa la formalització definitiva de la matrícula, excepte anul·lació posterior per impagament d'un altre termini o per qualsevol altra de les causes previstes en la normativa vigent.

MOVIMENTS DE LLISTA D'ESPERA

1º ¿Què és la llista d'espera?. La llista d'espera de cada estudi està formada per els qui han sol·licitat l'accés a aqueix estudi però no han obtingut plaça.

2º ¿Com funciona la llista d'espera?. Els moviments de llista d'espera es produeixen quan els admesos en un estudi deixen la seua plaça vacant per no haver-se matriculat o per anul·lar la seua matrícula. Aquestes places vacants s'ofereixen el dia 20 de juliol.

IMPORTANT: Els qui siguen admesos hauran de matricular-se aqueix mateix dia. En cas contrari, perdran la plaça.

3º Confirmació de llista d'espera. Finalitzat el període de moviment de llistes, qui vulga continuar en llista d'espera haurà de sol·licitar-ho el 23 de juliol a través de formulari on-line.

IMPORTANT: Si no confirmes la llista d'espera no continuaràs en la nova llista d'espera que es confeccionarà amb les sol·licituds rebudes.

A partir del dia 24 de juliol, si quedara alguna plaça vacant només s'oferirà a l'alumnat que haja confirmat la permanència en la llista d'espera.

Durant el mes d'agost la Facultat de Dret romandrà tancada, per la qual cosa no es realitzaran crides fins a l'1 de setembre.

Les crides a la llista d'espera confirmada es podran realitzar fins a l'1 d'octubre de 2018.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DEL PAGAMENT

¿Puc sol·licitar alguna exempció o bonificació? Les exempcions i bonificacions són les següents:

 • Ser sol·licitant de beca.
 • Ser família nombrosa.
 • Ser membre de família monoparental
 • Tenir alguna discapacitat, igual o superior al 33%.
 • Ser víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Ser víctima de violència de gènere
 • Haver obtingut la qualificació matrícula d'honor o ser premi extraordinari en el batxillerat, per a els qui inicien estudis de grau.
 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Estar en situació d'exclusió social.

Si eres sol·licitant de beca has d'indicar-ho en el programa d'automatrícula.

DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar en la secretaria de la Facultat la documentació exigida per a la matrícula finalitza el 7 de setembre de 2018.

A l'agost la Secretaria de la Facultat permancerá tancada.

Documents:

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula. Aquest document es pot obtenir a través d'UACLOUD per al seu emplenament i enviar emplenat i signat mitjançant el formulari web de contacta amb nosaltres.

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).

Si accedeixes per Selectivitat:
- Fotocòpia acarada (*) de la targeta de selectivitat si està expedida amb signatures manuscrites o original de la targeta de la PAU si està expedida amb signatura electrònica
- Carta de pagament d'haver pagat les taxes de trasllat, si ve d'una universitat que no pertanga a la Comunitat Valenciana.

Si accedeixes per FP:
- Fotocòpia acarada (*) del títol i de l'acreditació de qualificacions per a l'admissió en la universitat.

Si accedeixes per trasllat des d'un altre centre universitari:
- Carta de pagament d'haver pagat les taxes de trasllat, emès pel centre d'origen.

Si accedeixes des d'una llicenciatura, un grau o una diplomatura:
- Fotocòpia acarada (*) del títol universitari oficial.

Si accedeixes per la prova per a majors de 25 anys:
- Fotocòpia acarada (*) del justificant d'haver superat les proves d'accés per a majors de 25 anys.
- Justificant del pagament de les taxes de trasllat si les proves no s'han superat en aquesta universitat.

Si accedeixes per la prova d'accés per a majors de 40 o 45 anys:
- Fotocòpia acarada (*) del justificant d'haver superat les proves d'accés corresponents.

La falsedat en aquestes dades o documents comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals que d'açò es deriven.

Documentació d'exempcions i bonificacions:

 • Si formes part d'una família nombrosa, has d'adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2018).
 • Si formes part d'una família monoparental, debs adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2018).
 • Si has obtingut matrícula d'honor global delº 2 curs del Batxillerat, o eres premi extraordinari en el batxillerat, adjunta una fotocòpia acarada (*) del certificat corresponent.
 • Si ja has pagat el segur escolar en un altre centre, presenta el justificant corresponent d'aquest pagament.
 • Si sol·licites reconeixement de crèdits, hauràs d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que en ella s'indica.
 • Si sol·licites exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33% hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) de la certificació d'aqueixa circumstància.
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, has de presentar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que reconega aquesta condició, o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) dels següents documents: el que acredite que eres víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.
 • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: Fotocòpia acarada (*) de la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: Fotocòpia acarada (*) del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

(*) Per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

La sol·licitud de beca i la documentació necessària hauràs de lliurar-la en la Unitat de Beques:
http://sa.ua.es/becas/

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464