Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Procediment de matrícula alumnes de continuació en titulacions de Grau

Procediment de matrícula alumnes de continuació en titulacions de Grau

Informació MOLT IMPORTANT

¿Quan pague la matrícula?. El pagament de la matrícula d'estudis oficials en la Universitat d'Alacant es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. Serà possible, no obstant açò, realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula (per domiciliació bancària o pagament en efectiu). El venciment per al pagament del primer termini serà el 16 d'octubre de 2019. Per a poder realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària és imprescindible que presents en secretaria, abans del dia 3 d'octubre, l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada pel titular del compte, excepte que ja ho hagueres presentat en la matrícula de cursos anteriors per al mateix compte. L'impagament d'algun dels terminis comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat.

NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat.

2º ¿Puc triar torn?. Si, en cas que la teua titulació oferisca diversos torns (matí i vesprada). És important que et matricules en UACLOUD en el dia i hora assignats perquè la distribució de les cites de matrícula es realitza segons l'ordre de la nota mitjana del teu expedient acadèmic, referit al curs anterior. Es tindran en compte les qualificacions obtingudes fins a la convocatòria C3 del curs 2018-19, excepte para l'alumnat de mobilitat del curs 2018-19 que es realitzarà amb les qualificacions de la convocatòria C4 del curs 2017-18. Per tant, l'alumnat amb millor expedient acadèmic tenen la cita de matrícula a l'inici del procés i una vegada que els torns es troben complets, només es podrà triar els que tinguen places vacants.

També podràs sol·licitar canvi de grup si tens algun motiu justificat. Pots consultar més informació en la nostra pàgina web: http://derecho.ua.es/es/secretaria/cambios-de-grupo.html


 

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

¿Quan em matricule?. El termini general per als alumnes de la Facultat de Dret que continuen estudis de grau i que tenen totes les assignatures aprovades en C3 del curs 2018-19 és del 10 i 11 de juliol de 2019, però el teu termini personal de matrícula se't comunicarà en UACLOUD.Per als estudiants de la Facultat de Dret no matriculats el 10 i 11 de juliol, la data de matrícula i modificació serà del 26 al 30 de juliol de 2019.

¿Com em matricule? Rebràs un sms en el qual se t'informarà del termini per a realitzar la matrícula en UACLOUD. En completar ta matrícula obtindràs un informe amb la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada.


FORMALITZACIÓ DEL PAGAMENT

1º ¿Quan he de pagar?. El pagament de la matrícula es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. El venciment per al primer termini serà el 16 d'octubre de 2019; el venciment del segon termini serà el 16 de desembre de 2019; el tercer, el 17 de febrer de 2020 i la cambra, el 16 d'abril de 2020. Per a poder realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària és imprescindible que presents en secretaria, abans del dia 2 d'octubre, l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada pel titular del compte, excepte que ja ho hagueres presentat en cursos anteriors.

Si en algun termini no es pot realitzar el cobrament (per falta de document d'ordre de domiciliació signada, nº de compte incorrecte, falta de saldo,...) se t'anul·larà la matrícula.

També podràs realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula, si així ho sol·licites durant el període de matrícula en la secretaria de la Facultat de Dret.

En cas de pagament en efectiu podràs descarregar-te el rebut del teu UACLOUD o sol·licitar-ho en secretaria i abonar-ho en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores (Banc Santander, Banc Sabadel o Cajamurcia). També podràs realitzar el pagament directament des d'UACLOUD mitjançant targeta bancària.

2º ¿Com puc realitzar el pagament?. Es realitzarà a través de domiciliació bancària . El rebut de pagament de taxes pot incloure els següents conceptes:

 • Activitat docent: segons les dades introduïdes i els que consten en els expedients.
 • Obertura d'expedient: cada vegada que s'accedeix a un estudi en la Universitat d'Alacant. En el cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà per cada estudi.
 • Expedició de targeta d'identitat: es pagarà cada curs acadèmic en què es matricule. En cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà només en un dels estudis matriculats.
 • Expedició de certificat de la Prova d'Aptitud per a l'accés a la Universitat.
 • Quota del segur escolar obligatori, i del voluntari, si escau.
 • Aplicació, si escau, de l'import mínim al que fa referència l'art. 146.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer (DOGV de 22 de març de 2005) del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

3º ¿Quin ocorre si no pagament? Si no pagues dins dels terminis establits, se t'anul·larà la matrícula. L'impagament d'algun dels terminis comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat. NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DEL PAGAMENT

¿Puc sol·licitar alguna exempció o bonificació? Les exempcions i bonificacions són les següents:

 • Ser sol·licitant de beca.
 • Ser família nombrosa.
 • Ser membre de família monoparental.
 • Tenir alguna discapacitat.
 • Ser víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Ser víctima de violència de gènere
 • Haver obtingut la qualificació matrícula d'honor o ser premi extraordinari en el batxillerat, per a els qui inicien estudis de grau.
 • Obtenir la qualificació de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures de les matriculades en el curs acadèmic immediat anterior, en els mateixos estudis. No és necessari sol·licitar l'exempció en secretaria.
 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Estar en situació d'exclusió social.

Si tens dret a algun d'aquests descomptes i vols que s'aplique en el primer termini de pagament, has de lliurar original i fotocòpia de la documentació acreditativa en la secretaria de la Facultat, dins del teu termini de matrícula.

Si eres sol·licitant de beca, has d'indicar-ho en el programa d'automatrícula. La Universitat d'Alacant requerirà el pagament cautelar de les taxes de matrícula a els qui sol·liciten beca i no complisquen els requisits establits en les corresponents ordres ministerials i de conselleria per les quals es convoquen beques i ajudes per a realitzar estudis universitaris.

DOCUMENTACIÓ

- Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula. Aquest document es pot obtenir a través d'UACLOUD per al seu emplenament. No serà necessari presentar aquest document si ja ho hagueres presentat en la matrícula del curs anterior. No obstant açò, si canvies de compte per a la domiciliació bancària, sí hauràs de lliurar l'orde de domiciliació bancària del nou compte.

-Si tens dret a alguna exempció o bonificació, hauràs de presentar la següent documentació abans del 3 d'octubre:

 • Si sol·licites beca, la documentació necessària hauràs de lliurar-la en la Unitat de Beques: http://sa.ua.es/becas/
 • Si formes part d'una família nombrosa, has d'adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (01/09/2019).
 • Si formes part d'una família monoparental, has d'adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (01/09/2019).
 • Si ja has pagat el segur escolar en un altre centre, presenta el justificant corresponent d'aquest pagament.
 • Si sol·licites reconeixement de crèdits, hauràs d'adjuntar a la sol·licitud que li subministraran en la Secretaria la documentació que en ella s'indica.
 • Si sol·licites exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33% hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho haguera presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (10/09/2018).
 • En cas de ser víctima de violència de gènere, has de presentar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que reconega aquesta condició, o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència.
 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) dels següents documents: el que acredite que eres víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.
 • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: Fotocòpia acarada (*) de la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: Fotocòpia acarada (*) del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

(*) Per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464