Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Procediment de matrícula alumnes de nou ingrés en titulacions de Master

Procediment de matrícula alumnes de nou ingrés en titulacions de Master

 

Informació MOLT IMPORTANT

1º. ¿Quan pague la matrícula?. El pagament de la matrícula d'estudis oficials en la Universitat d'Alacant es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. Serà possible, no obstant açò, realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula.

El pagament del primer termini de les taxes constitueix la formalització definitiva de la matrícula, excepte anul·lació posterior per impagament d'un altre termini o per qualsevol altra de les causes previstes en la normativa vigent. El venciment per al pagament del primer termini serà el 18 de septiembrede 2019 per als alumnes/as que formalitzen la seua matrícula al juny i juliol; i el 16 d'octubre de 2019 per als alumnes que formalitzen la seua matrícula en el mes de setembre.

Per a poder realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària és imprescindible que presents en consergeria,fins al 6 de setembre per als alumnes matriculats juny o juliol i fins al 3 d'octubre per als matrículados al setembre, l'ordre de domiciliació bancària emplenada i signada pel titular del compte. Si no realitzes el pagament perdràs la plaça en l'estudi, que s'oferirà a les persones que s'hagen quedat en llista d'espera.


NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat.

 

¿Quan presente la documentació?. L'ordre de domiciliació bancària haurà de lliurar-se, com a màxim, fins el 6 de setembre per als alumnes matriculats juliol, fins el 3 d'octubre per als matrículados al setembre i fins el 15 de novembre per als alumnes matriculats a l'octubre.

A l'agost la Secretaria de la Facultat permancerá tancada.

(Veure els descomptes i documentació acreditativa).

La informació i documentació necessària per a la matrí­cula, la trobaràs en el sobre virtual dels estudis que vols cursar, en la següent web:

http://derecho.ua.es/es/sobrevirtual/sobre-virtual-de-los-estudios-de-la-facultad-de-derecho.html

PROCEDIMENT DE MATRÍCULA

¿Quan em matricule?. El primer termini per als alumnes que inicien estudis de Màster és el següent:

- Del 8 a l'11 de Julio de 2019

 

¿Com em matricule?

2.1 Quan finalitze la preinscripció i es publique la resolució de l'admissió, rebràs un correu electrònic (a l'adreça electrònica que has posat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te.

2.2 La matrícula es realitza a través d'UACLOUD, des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. En la Universitat d'Alacant pots realitzar la matrícula en la Biblioteca General.

2.3 En completar la matrícula obtindràs un informe amb la relació de les assignatures matriculades i el càlcul aproximat de l'import de la matrícula. Aquest informe no té cap validesa com a acreditació, però és un comprovant de la introducció de dades realitzada.

Tingues en compte que l'import final de la matrícula pot veure's modificat per la publicació oficial de les taxes aplicables o per la incorporació de nous conceptes resultants de la comprovació de dades que requerisquen justificació documental.

 

 

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

1º ¿Quan puc sol·licitar el reconeixement de crèdits?. El termini per a sol·licitar reconeixement de crèdits és el mateix que el teu termini de matrícula.

2º ¿Com sol·licite el reconeixement? En primer lloc (abans de començar l'automatrícula), hauràs d'emplenar la sol·licitud de reconeixement que estarà disponible en UACLOUD. Rebràs un correu electrònic de la ua que hauràs d'imprimir i lliurar, juntament amb la documentació oportuna, en secretaria.

3º ¿Quina documentació he de presentar?

%u2022 El correu electrònic de confirmació que rebràs en la teua adreça xxx@alu.ua.es

%u2022 El programa de la/s assignatura/s cursades, segellat per la Universitat d'origen, que ha d'incloure les competències adquirides.

%u2022 Certificació Acadèmica Personal o còpia compulsada de la mateixa. Si has cursat els estudis en la Universitat d'Alacant serà suficient la fitxa informativa segellada pel centre corresponent.

%u2022 Fotocòpia del pla d'estudis publicat en el BOE corresponent a l'estudie/s d'origen o fotocòpia del mateix.

%u2022Si has cursat els estudis en una Universitat estrangera, la documentació haurà d'estar degudament traduïda i legalitzada.

%u2022 Justificant dels descomptes als pugues tenir dret, si escau (família nombrosa, discapacitat, víctima de terrorisme, etc.).

Una vegada resolt el reconeixement emetrem un rebut pel 25% del valor dels crèdits totals reconeguts. Si aquest rebut no s'abona comportarà l'anul·lació del procediment.

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

1º ¿Quan he de pagar?. El pagament de la matrícula en el curs 2018-19 es realitzarà de forma fraccionada en 4 terminis pel procediment de domiciliació bancària. El primer termini es passarà a cobrament l'el 18 de setembre de 2019 per als alumnes/as que formalitzen la seua matrícula al juliol; i el 16 d'octubre de 2019 per als alumnes que formalitzen la seua matrícula en el mes de juliol.


El venciment del segon termini serà el 16 de desembre de 2019; el tercer, el 17 de febrer de 2020 i la cambra, el 16 d'abril de 2020. Si en algun termini no es pot realitzar el cobrament (per falta de document d'ordre de domiciliació signada, compte incorrecte, falta de saldo,...) perdràs la plaça en l'estudi, que s'oferirà a les persones que s'hagen quedat en llista d'espera.

També podràs realitzar el pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula, si així ho sol·licites durant el període de matrícula en la secretaria de la Facultat de Dret. Aquest únic termini podrà ser abonat en efectiu o per domiciliació bancària.

En cas de pagament en efectiu podràs descarregar-te el rebut del teu UACLOUD o sol·licitar-ho en secretaria i abonar-ho en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores (Banc Santander, Banc Sabadel o Cajamurcia). També podràs realitzar el pagament directament des d'UACLOUD mitjançant targeta bancària.

2º ¿Quins conceptes pot incloure el pagament?. El rebut de pagament de taxes pot incloure els següents conceptes:

 • Activitat docent: segons les dades introduïdes i els que consten en els expedients.
 • Obertura d'expedient: cada vegada que s'accedeix a un estudi en la Universitat d'Alacant. En el cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà per cada estudi.
 • Expedició de targeta d'identitat: es pagarà cada curs acadèmic en què es matricule. En cas de simultaneïtat d'estudis es pagarà només en un dels estudis matriculats.
 • Quota del segur escolar obligatori, i del voluntari, si escau.
 • Aplicació, si escau, de l'import mínim al que fa referència l'art. 146.7 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer (DOGV de 22 de març de 2005) del Consell de la Generalitat pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat.

3º ¿Quin ocorre si no pagament? perdràs la plaça en l'estudi. NO és necessari que presentes el justificant del pagament de la matrícula perquè en secretaria comprovarem de forma telemàtica que el pagament està realitzat. El pagament del primer termini de les taxes suposa la formalització definitiva de la matrícula, excepte anul·lació posterior per impagament d'un altre termini o per qualsevol altra de les causes previstes en la normativa vigent.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DEL PAGAMENT

¿Puc sol·licitar alguna exempció o bonificació? Les exempcions i bonificacions són les següents:

 • Ser família nombrosa.
 • Ser membre de família monoparental
 • Tenir alguna discapacitat, igual o superior al 33%.
 • Ser víctima de bandes armades i elements terroristes.
 • Ser víctima de violència de gènere
 • Haver obtingut la qualificació matrícula d'honor o ser premi extraordinari en el batxillerat, per a els qui inicien estudis de grau.
 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
 • Estar en situació d'exclusió social.

Si tens dret a algun d'aquests descomptes i vols que s'aplique en el primer termini de pagament, has de lliurar original i fotocòpia de la documentació acreditativa en la secretaria de la Facultat, fins al 6 de setembre per als alumnes matriculats al juliol i fins al 3 d'octubre per als matrículados al setembre.

Si eres sol·licitant de beca has d'indicar-ho en el programa d'automatrícula.

DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar en la secretaria de la Facultat la documentació exigida per a la matrícula finalitza el 6 de setembre de 2019 per als alumnes/as que es matriculen en el mes de juliol, el 3 d'octubre per als alumnes/as que es matriculen en el mes de setembre i el 15 de novembre per als alumnes que es matriculen en el mes d'octubre.

A l'agost la Secretaria de la Facultat romandrà tancada.

Documentació requerida:

 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o de la targeta del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola).

 • Original o fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al Màster.

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula. Aquest document es pot obtenir a través d'UACLOUD per al seu emplenament.

 • Certificació acadèmica (per a titulats per la Universitat d'Alacant bastarà amb una fitxa informativa obtinguda per UACLOUD). L'assignació per a l'elecció de la línia de treball del TFM es realitza tenint en compte la nota mitjana de la titulació d'accés al màster, excepte para el Màster en Advocacia. IMPORTANT: Si no s'aporta el certificat amb la nota mitjana de la titulació que dóna accés al Màster en el termini establit de lliurament de documentació, es qualificarà amb la nota mínima d'accés (5).
 • Els estrangers/as nacionals de països no pertanyents a la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, menors de 28 anys i residents a Espanya: Fotocòpia acarada (*) de la Targeta de Residència per a beneficiar-se del segur escolar obligatori.
 • Informe Tècnic emès pel Centre de Formació CONTÍNUA, en el cas de títols d'accés estranger no homologats. (L'aportació del document la realitzarà el Centre de Formació CONTÍNUA)


Documentació d'exempcions i bonificacions:

 • Si formes part d'una família nombrosa, has d'adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (01/09/2019).

 • Si formes part d'una família monoparental, has d'adjuntar una fotocòpia acarada (*) del títol actualitzat, llevat que ja ho hagueres presentat en el curs anterior i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (01/09/2019).

 • Si sol·licites reconeixement de crèdits, hauràs d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que en ella s'indica.

 • Si sol·licites exempció de taxes per estar afectat per una discapacitat igual o superior al 33% hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) de la certificació d'aqueixa circumstància.

 • En cas de ser víctima de violència de gènere, has de presentar una fotocòpia acarada (*) de la resolució judicial que reconega aquesta condició, o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que eres víctima d'aquesta violència.

 • En cas de ser víctima de bandes armades i elements terroristes, hauràs de presentar una fotocòpia acarada (*) dels següents documents: el que acredite que eres víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família i l'última declaració de l'IRPF dels pares.

 • En cas d'haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat: Fotocòpia acarada (*) de la certificació de la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o còpia de la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.

 • En cas d'estar en situació d'exclusió social: Fotocòpia acarada (*) del certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

(*) Per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

 

Característiques dels documents expedits en l'estranger:

Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per a açò, d'acord amb l'ordenament jurídic del país
que es tracte, així com traduïts oficialment al castellà o al valencià. La traducció haurà de:

 • estar realitzada o assumida com a pròpia per una representació espanyola en l'estranger.
 • realitzada per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que emet el document.
 • realitzada a Espanya per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya


Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia . Aquest requisit no
s'exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord
sobre l'Espai Econòmic Europeu.

La sol·licitud de beca i la documentació necessària hauràs de lliurar-la en la Unitat de Beques:
http://sa.ua.es/becas/

La falsedat en aquestes dades o documents comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense perjudici de les responsabilitats civils o penals que d'açò es deriven.

 

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464