Accés als estudis de grau des d'un altre estudi

Requisits

Segons la Normativa d'Accés als estudis oficials de Grau de la Universitat d'Alacant, els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta Universitat, podran ser admesos si reuneixen els següents requisits:

 • Que hagen cursat estudis universitaris oficials parcials, i desitgen continuar en un altre estudi de grau d'aquesta Facultat. Si ja eres titulat hauràs de realitzar la preinscripció en el Servei d'Alumnat (Negociat d'Accés).
 • Que es reconeguen almenys 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual se sol·licita l'admissió. Si no s'arriba a aquests 30 crèdits s'haurà de realitzar la  preinscripció en el Servei d'Alumnat (Negociat d'Accés).
 • Tenir una qualificació igual o superior a la de l'últim admès en preinscripció en aquesta Universitat per a aqueix estudi, pel seu mateix contingent, en el curs acadèmic immediatament anterior en el qual se sol·licite l'admissió.

La simultaneïtat entre estudis oficials s'autoritza una vegada admès/a en l'estudi, només és necessari sol·licitar la simultaneïtat per a no tancar el teu expedient en la universitat d'origen. (Instrucció de Vr. Estudiants - 25.10.2012)

 

Termini

El termini per a sol·licitar el trasllat a qualsevol estudi de grau és del 22 de març al 15 de maig de 2021

Documentació necessària

La sol·licitud de Continuació d'estudis per a qualsevol grau de la Facultat de Dret es realitza a través de Contacta amb nosaltres adjuntant DNI i Sol·licitud de continuació d'estudis o trasllat d'expedient dedidamente emplenada i signada.

La secretaria obrirà expedient en l'estudi sol·licitat per a poder realitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud.

Documentació:

 1. Una sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura realitzada a través d'UACloud / eAdministración / Reconeixement de crèdits (Prèviament s'obrirà expedient en UACloud en l'estudi sol·licitat). Manual d'ajuda
 2. DNI
 3. Document acreditatiu de la nota d'accés a la Universitat.
 4. Certificat acadèmic personal  de les qualificacions del centre d'origen. En el cas d'alumnes de la Universitat d'Alacant, serà suficient amb una fitxa informativa.
 5. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, del curs acadèmic en el qual es van superar,  excepte que l'assignatura pertanga a un estudi que s'impartisca en la pròpia Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Aquesta documentació ha d'aportar-se al costat de la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud. S'haurà de presentar la documentació original en secretaria prèvia sol·licitud de cita prèvia, excepte aquella que estiga signada digitalment.

La sol·licitud de Continuació d'estudis per a qualsevol grau de la Facultat de Dret es realitza a través de Contacta amb nosaltres adjuntant DNI i Sol·licitud de continuació d'estudis o trasllat d'expedient dedidamente emplenada i signada.

La secretaria obrirà expedient en l'estudi sol·licitat per a poder realitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud.

Documentació:

 1. Una sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura realitzada a través d'UACloud / eAdministración / Reconeixement de crèdits (Prèviament s'obrirà expedient en UACloud en l'estudi sol·licitat).
 2. DNI
 3. Document acreditatiu de la nota d'accés a la Universitat.
 4. Certificat acadèmic personal  de les qualificacions del centre d'origen. En el cas d'alumnes de la Universitat d'Alacant, serà suficient amb una fitxa informativa.
 5. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, del curs acadèmic en el qual es van superar,  excepte que l'assignatura pertanga a un estudi que s'impartisca en la pròpia Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Aquesta documentació ha d'aportar-se al costat de la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud. S'haurà de presentar la documentació original en secretaria prèvia sol·licitud de cita prèvia, excepte aquella que estiga signada digitalment.

La sol·licitud de Continuació d'estudis per a qualsevol grau de la Facultat de Dret es realitza a través de Contacta amb nosaltres adjuntant la sol·licitud dedidamente emplenada i signada.

La secretaria obrirà expedient en l'estudi sol·licitat per a poder realitzar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud.

Documentació:

 1. Una sol·licitud de reconeixement de crèdits per cada assignatura realitzada a través d'UACloud / eAdministración / Reconeixement de crèdits (Prèviament s'obrirà expedient en UACloud en l'estudi sol·licitat).
 2. DNI
 3. Document acreditatiu de la nota d'accés a la Universitat.
 4. Certificat acadèmic personal  de les qualificacions del centre d'origen. En el cas d'alumnes de la Universitat d'Alacant, serà suficient amb una fitxa informativa.
 5. Programes de les assignatures de les quals se sol·licite reconeixement, del curs acadèmic en el qual es van superar,  excepte que l'assignatura pertanga a un estudi que s'impartisca en la pròpia Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant.

Aquesta documentació ha d'aportar-se al costat de la sol·licitud de reconeixement de crèdits a través d'UACloud. S'haurà de presentar la documentació original en secretaria prèvia sol·licitud de cita prèvia, excepte aquella que estiga signada digitalment.

Els alumnes matriculats en el grau en Dret que sol·liciten l'accés al grau en Criminologia i viceversa poden consultar la taula de reconeixements entre les dues titulacions. Veure t

Procediment per a tramitació

 

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits per a continuació d'estudis per a qualsevol grau de la Facultat de Dret seran resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients corresponent de la Facultat.

Una vegada resoltes per la Comissió, la Secretaria notificarà la resolució de la sol·licitud d'admissió a l'estudi sol·licitat a través d'UACloud en el termini màxim de 45 dies naturals, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Si la resolució de la sol·licitud és favorable haurà d'abonar el rebut corresponent a les taxes per reconeixement de crèdits (25% del valor dels crèdits) a través d'UACloud  > Pagament de Rebuts per a abonar on-line el rebut corresponent, o bé, en efectiu, imprimint el rebut, en les entitats que s'indiquen en aquest.

 

Més informació.

Una vegada acceptada la teua sol·licitud de continuació d'estudis, t'indicarem com:

 • Formalitzar la teua matrícula
 • Realitzar el tràmit administratiu de trasllat d'expedient

Pots consultar la normativa de referència sobre el reconeixement de crèdits en aquest enllaç:

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits.