Saltar apartados
 • UA
 • Facultat de Dret
 • Legalització de documents acadèmics uni..e han de fer efecte en l'estranger (UA)

Legalització de documents acadèmics universitaris originals que han de fer efecte en l'estranger (UA)

Títols universitaris de caràcter oficial (títol acadèmic, certificats acadèmics, programes i pla d'estudis, etc.)

La legalització de documents acadèmics originals que han d'assortir efectes en l'estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents Autoritats espanyoles. És un requisit imprescindible per a legalitzacions en el Consolat del país destinatari.

Per a legalitzar Títols, Certificats Acadèmics*, Programes (contingut temàtic de les assignatures) i Pla d'Estudis (1), has de dirigir-te a les institucions que t'indiquem a continuació (adreces i telèfons de contacte al final d'aquest apartat):

a) Ministeri d'Educació (reconeixement de signatures)

b) Ministeri de Justícia (legalització)

 • Documents que han d'assortir efectes en Països no signataris del Conveni de l'Haia :

a) Ministeri d'Educació (reconeixement de signatures)

b) Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (legalització)

c) A més, en aquest cas, és necessari el reconeixement de les signatures anteriors en la Representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on haja de fer efecte el document. No serà necessari que es realitze aquest pas si és un pais signatari del Conveni Andrés Bell

Requisits de presentació:
 • Els documents sempre seran originals.
 • Els certificats acadèmics hauran d'anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i nom complet, no es reconeixeran rúbriques signades per Ordre, Absència o Autorització. Per tant, no es podrà utilitzar el Certificat Acadèmic de la i-Administració (certificat electrònic) per a la realització d'aquest tràmit.
 • Els programes hauran de presentar-se concorde a les següents instruccions.

(1) Per a legalitzar els Programes i el Pla d'Estudis, prèviament al reconeixement de signatures en el Ministeri d'Educació, has de sol·licitar en la Secretaria una certificació prèvia donant fe que els programes són els impartits en la Facultat i han sigut cursats per el/la interessat/a. Per a açò has de presentar en la Secretaria:

 • El pla d'estudis i els programes enquadernats, tenint en compte les següents pautes:
  • El pla d'estudis ha de posar-se en primer lloc. I a continuació els programes ordenats segons el curs acadèmic en què es va aprovar l'assignatura.
  • Només han d'incloure's els programes de les assignatures que l'estudiant tinga superades i han de correspondre's amb el curs acadèmic en el qual van ser aprovades.
  • Recomanem que els programes s'imprimisquen a doble cara.
  • Incloure una pàgina en blanc al final del tom (perquè puguem incloure la diligència)
 • Si has estudiat la carrera a través de dos plans d'estudi diferents, hauràs de presentar un tom per cada pla d'estudis i assignatures superades.

En la Secretaria es procedirà a segellar i numerar totes les pàgines i a certificar que els programes són els impartits en la Facultat i han sigut cursats per el/la interessat/a.

En el termini de dos dies hàbils podràs arreplegar el tom certificat. Hauràs d'identificar-te amb el DNI/NIE/Passaport o TIU, o autoritzara una altra persona perquè realitze el tràmit (la persona autoritzada haurà de presentar l'autorització, una còpia del DNI del/de la interessat/a i el seu DNI)

Forma de presentació i horaris:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/eu/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion-documentos-academicos-universitarios.html

Més informació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/eu/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/legalizacion-documentos-academicos-universitarios.html

Per a la traducció dels documents has de consultar en el pais de destinació quina requisits exigeixen (traductor jurat, representant consular...)

Adreces postals i contacte d'institucions:

Ministeri d'Educació
Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions
Passeig del Prado, 28, 3ª Planta
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 05 (extensió 65063). De 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Els documents es retornen en el moment.

Ministeri de Justícia
Secció de Legalitzacions
Oficina Central d'Atenció al Ciutadà
C/ Borsa, 8. 28012 Madrid
Tel. 902 007 214

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació
C/ Juan Mena, 4
Madrid
Tel. 91 379 1610 / 91 379 17 00

Documents acadèmics no oficials, com a títols, certificats o diplomes corresponents a estudis propis de les universitats

 • Documents amb destinació a països signataris del Conveni de l'Haia . El tràmit consta de dos actes:

* Reconeixement de les signatures de les Autoritats acadèmiques que expedeixen el document pel Notari que conega les mateixes. En el cas de Títols o estudis propis de la Universitat hauran de dirigir-se a la Unitat de Títols Propis, en el supòsit d'estudis o títols no oficials de Col·legis o Acadèmies, al Centre.

* Reconeixement de la signatura del Notari anterior pel Degà del Col·legi Notarial al que pertanga, que estamparà la postil·la de l'Haia .

 • Documents que han de fer efecte en països no signataris del Conveni del Faig. Aquest tràmit consta de cinc actes:

* Reconeixement de les signatures de les Autoritats Acadèmiques que expedeixen el document, pel Notari que conega les mateixes.

* Reconeixement de la signatura del Notari anterior pel Degà del Col·legi Notarial al que pertanga.

* Legalització pròpiament aquesta:

Ministeri de Justícia. Secció de Legalitzacions. Oficina Central d'Atenció al Ciutadà. C/ Borsa, 8. 28012 Madrid. Telf.: 902.007.214

* Legalització pròpiament aquesta:

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació. C/Juan de Mena, Nº4. Madrid. Telf.: 913791610 i 913791700. Cita prèvia a través de: www.maec.es

Reconeixement de les signatures anteriors.

Representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on haja de fer efecte el document.

L'Ordre de 16 d'abril de 1990 (BOE de 19 d'abril de 1990) estableix que els documents acadèmics que no tenen el caràcter d'oficials i amb validesa en tot el territori nacional, poden ser legitimats per la via notarial. Tal és el cas, per exemple dels estudis conduents a l'obtenció d'algun títol propi de la UA, cursos de postgrau i especialització (Màster, Especialista i Expert), etc.

Per a la legitimació d'aquests documents acadèmics, tant els signats pel Rector com els signats pels directors o altres responsables, els/as interessats/as hauran de seguir els següents passos:

1. Reconeixement de la signatura del Rector:

El notari d'Alacant D. Dofí Martínez Pérez és qui té reconeguda la signatura
Av. Doctor Gadea, 27 - 1º
03003 ALACANT
Tel. 965-984-460
Fax 965-925-041
delfinmartinez@notariado.org
dmartinez@correonotarial.org

2. Legalització del document mitjançant la inserció de la postil·la del Conveni de l'Haia :

Delegació del Col·legi Notarial de la Comunitat Valenciana a Alacant
C/ General Marvá, 17
03005 ALACANT
Tel. 965 92 7081
Fax 965 22 8770

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464