Reconeixement de creditos per a estudis de grau

Segons la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials de la Universitat d'Alacant, (art. 7.1) s'hauran de respectar les següents regles bàsiques:

 • Reconeixement de crèdits obtinguts en Estudis Oficials de Grau.
 1. Sempre que el títol al qual s'accedeix pertanga a la mateixa branca de coneixement (en el cas dels nostres estudis, Ciències Socials i Jurídiques), seran objecte de reconeixement almenys el 15 per cent dels crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca.

  Aquesta redacció s'ha modificat a conseqüència de la publicació en el BOE del Reial decret 43/2015, de 2 de febrer (BOE del 3 de febrer), pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. L'RD 43/2015 dóna aqueixa redacció a l'art. 13.a de l'RD 1393/2007.

 2. Quan el títol al qual s'accedeix pertany a una branca de coneixement diferent a la d'origen, seran objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.

La resta dels crèdits ( Graus /Màster) podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre competències i coneixements associats als restants mòduls, matèries o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 1. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 2. Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 3. Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Reconeixement de crèdits en un grau obtinguts en Estudis Oficials cursats conforme a anteriors ordenacions universitàries.
 1. En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials en extinció de la Facultat de Dret de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula de reconeixement de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007, que acompanyarà a cada memòria per a la solcitud de verificació de títols de Grau de la Universitat d'Alacant.
 2. En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials es podran reconocier tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles.
 1. Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 2. Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Reconeixement de crèdits: S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un titule oficial
 • Transferència de crèdits: S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia acceptació de l'estudiant en l'estudi corresponent.

Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient amb la denominació i qualificació d'origen.

 • Cicles formatius de Grau Superior.

El 16 de desembre de 2011 es va publicar en el BOE el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

El citat Decret en el seu article 4.2 sobre els criteris de valoració diu: "Quan entre els títols al·legats i aquells als quals condueixen els ensenyaments que es pretenen cursar existisca una relació directa, les autoritats competents garantiran el reconeixement d'un nombre mínim de crèdits ECTS variable en funció de la duració dels currículums o plans d'estudi".

En el seu article 5.2 sobre les relacions directes entre titulacions diu: "Les relacions directes dels títols universitaris de grau amb els títols de grau d'ensenyaments artístics, de tècnic superior i de tècnic esportiu superior es concretaran mitjançant un acord entre les universitats que els impartisquen i l'Administració educativa corresponent".

Per tant i mentre la Conselleria d'Educació no establisca aquesta relació directa entre determinats cicles formatius de grau superior i les titulacions que s'imparteixen en la Facultat de Dret, s'informa que aquest Centre no procedirà a realitzar cap reconeixement entre aquestes titulacions.

 • Experiència Laboral/professional o ensenyaments universitaris no oficials.

La Normativa de la UA estableix que podrà ser objecte de reconeixement l'experiència laboral i professional acreditada mitjançant un Informe de Vida Laboral, acompanyat d'un certificat de l'empresa on consten les funcions realitzades, quan estiga relacionada amb les competències inherents al títol per al qual se sol·licita el reconeixement. A aquest efecte:

 1. Com a regla general perquè siga valorada la sol·licitud de reconeixement es requerirà acreditar un temps mínim d'experiència laboral i professional d'un any a jornada completa o un període equivalent a jornada parcial.
 2. En el cas de Diplomats/as o Llicenciats/as que sol·liciten el reconeixement de l'experiència laboral i professional en títols de Grau que substitueixen a la Diplomatura/Llicenciatura ja cursada, es requerirà acreditar un temps mínim d'experiència laboral i professional de sis mesos a jornada completa, o un període equivalent a jornada parcial, exercint la professió per a la qual li va qualificar la Diplomatura/Llicenciatura en extinció.

En qualsevol cas, el reconeixement de crèdits a partir d'experiència professional o laboral i/o d'ensenyaments universitaris no oficials, no podrà superar el 15% del total dels crèdits que constitueixen el pla d'estudis.

 • L'aplicació per a sol·licitar els reconeixements de crèdits la trobaràs en la teua UA Cloud:

  EAdministración ==> Acadèmics ==> Reconeixement de crèdits

  Una vegada finalitzada la petició, hauràs d'imprimir el resguard de cadascuna de les peticions.. Hauràs de presentar en la Secretaria de la Facultat tots els resguards/impresos juntament amb la documentació referida anteriorment.
 • S'haurà d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

La sol·licitud de reconeixement de crèdits es realitza a través de l'UACloud [UACloud < E-administració < Tràmits acadèmics < Reconeixement de crèdits]. Si la procedència és un Cicle Formatiu has de seleccionar l'opció de Centre no universitari.

Terminis de presentació per al curs 2021-22:

 • Accés a estudis de grau per reconeixements: del 22 de març al 17 de maig. Més informació.
  sobre aquest tràmit.
 • Inici d'estudis de grau: del 19 al 27 de juliol
 • Continuació d'estudis de grau: de l'1 al 10 de setembre.

A tenir en compte:

 • És aconsellable sol·licitar el reconeixement de crèdits ABANS DE L'AUTOMATRÍCULA.
 • No cal matricular-se d'aquelles assignatures de les quals se sol·licita el reconeixement.
 • Només s'admetran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació i que estiguen dins
  del termini establit.

Per cada sol·licitud que es realitze l'alumnat haurà de descarregar-se i imprimir el "justificant de registre d'entrada". Aquest justificant haurà de presentar-se amb la documentació que es detalla a continuació.

Si l'origen dels crèdits el reconeixement dels quals se sol·licita són assignatures de grau:

 

1. Certificació acadèmica personal o còpia compulsada de les qualificacions del centre d'origen.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent. Si l'estudi d'origen està adscrit a la Facultat de Dret no serà necessari aportar fitxa informativa. En aquest cas, no obstant això, sí que serà necessari imprimir i lliurar el justificant de registre d'entrada.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any que han sigut superades per l'o l'estudiant, segellats per la Universitat d'origen. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual s'expose que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic en què l'o l'estudiant va aprovar l'assignatura.

Si l'assignatura pertany a una titulació adscrita a la Facultat de Dret no serà necessari aportar el programa de l'assignatura. En aquest cas, no obstant això, sí que serà necessari imprimir i lliurar el justificant de registre d'entrada.

3. Competències de les assignatures.

4. Fotocòpia segellada pel centre d'origen del pla d'estudis iniciat.

5. En almenys un dels tres documents anteriors ha d'aparèixer:

La denominació de la matèria i/o branca de coneixement de les assignatures de formació bàsica.

La denominació de la branca de coneixement a la qual pertany el títol d'origen.

Si l'origen dels crèdits són assignatures de llicenciatura i/o diplomatura:

 

1. Certificació acadèmica personal.

Si els estudis d'origen han sigut cursats en la Universitat d'Alacant serà suficient amb la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent. Si l'estudi d'origen està adscrit a la Facultat de Dret no serà necessari aportar fitxa informativa.

2. Programes de les assignatures a reconèixer.

En ells ha de constar l'any en el qual s'han impartit, que ha de coincidir amb l'any que han sigut superades per l'o l'estudiant, segellats pel departament responsable de la docència de l'assignatura. Si no consta l'any o consta un altre diferent, el departament o centre corresponent haurà de fer una diligència en la qual es faça constar que els continguts són els mateixos que els de l'any acadèmic en què l'o l'estudiant va aprovar l'assignatura.

Si l'assignatura pertany a una titulació adscrita a la Facultat de Dret no serà necessari aportar el programa de l'assignatura.

3. Fotocòpia del Boletín Oficial del Estado en el qual es va publicar el Pla d'Estudis.

4. Justificants dels descomptes als quals la persona sol·licitant tinga dret (família nombrosa, discapacitat, etc.)

 

Si l'origen dels crèdits són assignatures d'estudis estrangers:

Tota la documentació ha d'estar traduïda (*) i legalitzada oficialment.

1. Certificació acadèmica oficial dels estudis universitaris estrangers cursats, degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat*, en el qual conste:

* denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari.

* qualificacions de les assignatures superades indicant:

- escala de qualificacions universitàries del país d'origen

- la nota mímima per a aprovar l'assignatura i

- els punts en els quals es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir).

És a dir, les franges numèriques que indiquen els nivells d'assoliments.

* nombre d'hores totals de cada assignatura o, en el seu cas, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals de teoria, pràctica o equivalent; nombre de setmanes que comprèn cada assignatura; equivalència en hores del nombre de crèdits...)

Si la informació anterior no consta expressament en el Certificat, la Universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.

2. Programa (contingut) de les assignatures aprovades. El programa ha de ser de l'any acadèmic en el qual es va aprovar l'assignatura i ha d'anar segellat obligatòriament per la Universitat.

3. Pla d'estudis d'origen (quadre de matèries exigides per a aconseguir la titulació): estructura de la titulació (cursos o semestres en els quals està dividida la titulació, assignatures per curs o semestre, hores lectives o crèdits de cadascuna de les assignatures que componen la titulació).

4. Equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, sol·licitat en: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

Legalització i traducció de documents. Tots els documents hauran de ser oficials, expedits per les autoritats competents, legalitzats per via diplomàtica i traduïts oficialment (*)

- No s'exigirà cap mena de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. Sí que serà necessària la seua traducció degudament legalitzada.

- Més informació sobre traductors jurats a Espanya

* Podran presentar-se en la seua llengua original només en el cas que aquesta siga el castellà.

 

Si la procedència és un Cicle Formatiu de grau superior espanyol

- Certificat acadèmic.

- BOE de la publicació del seu pla d'estudis

Una vegada presentada en Secretaria la sol·licitud de reconeixement/transferència juntament amb tota la documentació necessària s'inicia el tràmit administratiu de reconeixement/transferència de crèdits.

Aquestes sol·licituds són resoltes per la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits corresponent de la Facultat. Aquesta Comissió té com a competència l'avaluació d'expedients i la resolució de les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits presentades per els/as alumnes/as que cursen estudis adscrits al Centre.

La resolució adoptada per cada Comissió es notificarà mitjançant notificació electrònica en UACLOUD, en els següents terminis:

 • en el termini d'un mes a partir de l'endemà al termini de presentació de sol·licituds en el cas d'accedir amb 30 crèdits reconeguts
 • en el termini de 30 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licituds, en la resta de casos

Disposaràs d'un termini de 10 dies (comptats a partir de l'endemà a aquell en què conste la notificació electrònica de la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència) per a reclamar i/o modificar, en el seu cas, la teua matrícula i adaptar-la a la teua nova situació acadèmica, presentant en la Secretaria de la Facultat la teua sol·licitud de modificació o reclamació. També podràs presentar aquesta sol·licitud de modificació de matrícula mitjançant el formulari web de "Contacta amb nosaltres", disponible en aquest enllaç.

En cas de disconformitat amb la resolució de la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits es podrà reclamar davant la mateixa Comissió en el termini de 10 hàbils dies comptats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació electrònica. La reclamació es podrà presentar en la secretaria de la Facultat o mitjançant el formulari web de "Contacta amb nosaltres", disponible en aquest enllaç.

En cas de disconfirmidad amb la resolució de la reclamació, es podrà presentar recurs davant la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la Universitat d'Alacant.

Una vegada resoltes les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits, s'haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits reconeguts en el curs que estigues matriculat. S'exceptua del pagament aquells casos que el reconeixement siga per un procés d'adaptació d'estudis en extinció sense finalitzar als estudis de Grau que els substitueixen.

Art. 16 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat