Saltar apartados

Taxes acadèmiques


¿Què són les taxes acadèmiques

Les taxes acadèmiques les estableix anualment la Generalitat Valenciana - Curs 2015/16 per a tots els títols oficials i el Consell Social de la Universitat per als títols propis i és l'import que han de pagar els alumnes per a cursar estudis universitaris, per sol·licitar un certificat acadèmic, un títol, etc.

 • Per als rebuts de matrícula, cal tenir en compte que a més de les taxes acadèmiques, cal afegir les taxes administratives d'obertura d'expedient -per a alumnes d'1º curs-, expedició o manteniment de la Targeta d'Identificació Universitària-TIU, segur escolar obligatori,...

¿Com es realitza el pagament de matrícula?

El pagament de la matrícula es realitzarà en 4 terminis per domiciliació bancària (en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros).

Per a açò és IMPRESCINDIBLE lliurar l'ordre de domiciliació emplenada i amb la signatura original de la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament. El document s'emplena i imprimeix a través de l'UACloud..

Si ja es va presentar aquest document en cursos anteriors i el número de compte segueix sent el mateix no és necessari tornar a presentar l'ordre de domiciliació bancària.

L'alumnat pot optar per realitzar el pagament en un únic termini en efectiu a través d'una entitat bancària, i per a açò haurà de sol·licitar-ho en la Secretaria de la Facultat de Dret.

Una setmana abans del cobrament de cada termini la Univesidad enviarà un SMS a l'estudiant recondándole el cobrament. Es podrà consultar el rebut en UACloud [Pagaments de rebuts].
 • Venciment de l'1º termini:

%u2666 Estudiants que inicien estudis i realitzen la seua matrícula en el mes de juliol: 15 de setembre de 2016
%u2666 Estudiants que continuan estudis i realitzen la seua matrícula en el mes de setembre: 15 d'octubre de 2016

 • Venciment delº 2 termini: 15 de desembre de 2016
 • Venciment delº 3 termini: 15 de febrer de 2017
 • Venciment delº 4 termini: 13 d'abril de 2017

L'alumnat d'estudis en extinció (Llicenciatures) tendra un únic termini el venciment del qual serà el 14 d'octubre de 2016 si és efectiu i el 15 d'octubre en cas de domiciliació bancària.

¿Quins descomptes es poden aplicar?

Els descomptes i exempcions que es poden aplicar a l'import de la matrícula són els següents:

  1. L'alumnat sol·licitant de beca del Ministeri d'Educació i/o Generalitat Valenciana difereix el pagament de les taxes acadèmiques fins a la resolució de la seua sol·licitud de beca (*). No obstant açò, sí que ha de realitzar el pagament del 1er rebut de matrícula amb les taxes administratives (60%u20AC aprox. per a alumnes de nou ingrés; 10 %u20AC aprox. per a la resta d'alumnes). Una vegada resolta la sol·licitud de beca, si és favorable, estarà exempt de pagament; si és desfavorable, se li enviarà el rebut corresponent a les taxes acadèmiques.

(*) Els qui no complisquen els requisits acadèmics exigits en les convocatòries sí pagaran les taxes acadèmiques (cobrament cautelar). Si finalment se li concedeix la beca podrà sol·licitar la devolució de taxes.

  1. Els qui opten per la beca parcial han de matricular-se almenys de 30 crèdits que hauran d'aprovar íntegrament per a poder optar a beca el següent curs.
  2. Si en comprovar el rebut de matrícula, s'observa que no s'aplica el descompte, es consultarà en el campus virtual/secretària/beques la informació sobre la situació de la beca: s'indica si s'ha realitzat un cobrament cautelar i el motiu.
  3. La beca de matrícula només inclourà els crèdits en primera matrícula. S'hauran de pagar els crèdits en segona i successives matrícules i per a tots els estudis.
 • Exempció de taxes per Família Nombrosa: L'alumnat membre de família nombrosa tindrà els següents descomptes en matrícula:
  • Família nombrosa de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes acadèmiques de matrícula.
  • Família nombrosa de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes acadèmiques de matrícula.
Si forma part d'una Família Nombrosa, ha de presentar en la Secretaria de la Facultat, en el període de matrícula, original i còpia del títol actualitzat, llevat que ja ho haguera presentat en el curs anterior en el mateix centre i no estiga caducat en la data de començament oficial del curs acadèmic (12/09/2016).

On dirigir-se per a actualitzar el títol de família nombrosa: informació.

 • Exempció de taxes per a estudiants amb discapacitat: Els qui tinguen reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindran dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i preus públics. Ha de presentar-se original i còpia de la documentació acreditativa en el període de matrícula llevat que s'haguera presentat en el curs anterior en el mateix centre i estiga en vigor en la data de començament del curs acadèmic (12/09/2016).
 • Exempció de taxes per a víctimes del terrorisme: Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques de matrícula els alumnes que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes. Ha de presentar-se original i còpia dels següents documents: el que acredite que és mata de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill/a de la persona reconeguda com victiva, llibre de família.
 • Descompte per obtenció de Matrícula d'Honor:
  • L'obtenció de matrícula d'honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediatament posterior a una bonificació en la matrícula d'aqueix any equivalent a l'import del nombre de crèdits que componen l'assignatura/s en les quals s'ha obtingut la matrícula d'honor. Aquest descompte apareix automàticament en el rebut de matricula amb l'import d'1ª matricula, sense necessitat de sol·licitar-ho.
  • Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat tindran, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes de matrícula. L'alumne ha d'aportar la documentació.

¿Què ocorre si no pague la matrícula?

L'impagament d'algun d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula sense dret al reintegrament de les quantitats abonades.

Si la matrícula s'anul·la per impagament, el pròxim curs que vulgues matricular-te no podràs fraccionar el pagament i hauràs de pagar el total de la matrícula en un únic rebut i en un termini de deu dies explicats des de l'endemà de realitzar la matrícula.

Si fas ús del servei públic d'educació superior en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials, et presentes a examen i constes en actes de l'assignatura de la qual t'has examinat amb qualificació definitiva i no has pagat l'import de la teua matrícula en els terminis establits, es procedirà al bloqueig del teu expedient, sent exigit com a requisit per a desbloquejar-ho el previ pagament de l'import de les taxes de matrícula. Si no pagues s'anul·larà la matrícula.

L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals l'estudiant figure matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït.

¿Existeix un import mínim de matrícula?

El mínim que hauràs de pagar per la teua matrícula, en concepte de taxes acadèmiques, és 300 %u20AC (150 %u20AC si eres Família Nombrosa). Se't cobrarà aquesta quantitat encara que et matricules d'un nombre d'assignatures l'import de les quals siga inferior.

No s'aplicarà aquest mínim si l'import dels crèdits totals que tens pendents per a finalitzar els estudis no supera aquesta quantitat mínima. Si per a complir aquesta excepció has de reconèixer crèdits, hauràs de fer-ho abans de l'emissió dels rebuts de matrícula. Així com en les matricules reduïdes en atenció a una discapacitat.

¿He de pagar el reconeixement de crèdits?

En cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, s'haurà d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre.

En tots els casos, una vegada resolts els reconeixements, s'haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits en el teu estudi, sense perjudici de les exempcions i bonificacions que et corresponguen (les mateixes que per a la matrícula de les assignatures).

No es pagarà en aquells casos que el reconeixement siga per un procés d'adaptació d'estudis en extinció sense finalitzar als estudis de Grau que els substitueixen.

Pel reconeixement d'experiència professional o laboral i/o per ensenyaments universitaris no oficials, s'haurà d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

Si sol·licite beca, ¿puc pagar en un únic termini en efectiu?

No, si se sol·licita beca la forma de pagament serà de 4 terminis domiciliats. Així, en cas de denegació de beca, l'import total de la matrícula serà distribuït entre els terminis de pagament que resten per passar a cobrament a partir del moment de la denegació.

Si només s'han de pagar les taxes administratives i aquestes s'inclouen en el primer pagament, només es realitzarà el cobrament del primer termini, fins que es resolga la beca.

Si a més de les taxes administratives s'han de pagar taxes acadèmiques (per conceptes que no inclou la beca, com a assignatures amb segona matrícula), l'import es repartirà entre els 4 terminis, fins que es resolga la beca.

Serà necessari, per tant, lliurar l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada.

Facultat de Dret


Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3573

Fax: (+34) 96 590 9896

Twitter: https://twitter.com/derecho_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464