trasllat d'expedient a un altre centre o universitat

Si canvies d'Universitat o de Centre per a iniciar, continuar o simultanejar estudis universitaris has de sol·licitar un trasllat d'expedient.
Per a sol·licitar el trasllat d'expedient és necessari que la nova Universitat/Centre universitari et lliure la carta d'admissió.
Si vols simultanejar els dos estudis, la carta d'admissió ha d'indicar clarament que el trasllat es concedeix per simultaneïtat. D'aquesta forma el teu expedient en la Facultat de Dret no es tanca.

No has de traslladar
el teu expedient si ja eres titulat.

 1. TRASLLAT SI JA ERES ALUMNAT DE LA UA
  1. Si has sigut admès/a en un altre grau de la UA
  2. Si has sigut admès/a en un altre grau d'una altra Universitat

 2. TRASLLAT PER A SER ALUMNAT DE LA UA
  1. Per a iniciar estudis universitaris
  2. Per a continuar estudis universitaris

 3. SIMULTANEÏTAT
  1. Entre estudis de la Universitat d'Alacant
  2. Alumnat matriculat en un programa d'estudis simultanis de la UA (DADE i DECRIM)
  3. Entre estudis de la Universitat d'Alacant i una altra Universitat


 4. NORMATIVA

1.1 - Trasllat si ja eres alumne de la UA i has sigut admès/a en un altre grau de la UA

La sol·licitud es realitza mitjançant tràmit electrònic disponible en UACLOUD: (EADM de la teua UA Cloud CV): UA CLOUD > I-Administració > Tràmits > ACADÈMICS > SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT.

No és necessari adjuntar carta d'admissió o justificant de matrícula. El tràmit és gratuït.1.2 - Trasllat si ja eres alumne de la UA i has sigut admès/a en un altre grau d'una altra Universitat

La sol·licitud es realitza mitjançant tràmit electrònic disponible en UACLOUD: (EADM de la teua UA Cloud CV): UA CLOUD > I-Administració > Tràmits > ACADÈMICS > SOL·LICITUD DE TRASLLAT D'EXPEDIENT, adjuntant escanejada la carta d'admissió o justificant de matricula en format pdf. Posteriorment es generarà el rebut de la taxa del Trasllat d'Expedient (27,34 %u20AC).

Consulta els descomptes aplicables

Formes de pagament:
 • UA Cloud CV, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat, punxant en:

"Pagament de rebuts" > Entrar > Rebuts pendents > Pagar online (%u20AC) > Acceptar > Emplenar elº n targeta > Pagar.

El rebut no estarà preparat en UA Cloud CV fins que no emplenes la sol·licitud i adjuntes la documentació en format pdf a la mateixa. Sol tardar unes 24 hores a generar-se.

 • En efectiu en qualsevol oficina del Banc Sabadell, Banc Santander o Bankia, tant en finestreta com en caixer automàtic.

Descarregar i imprimir el rebut en format pdf que trobaràs en "Pagament de rebuts" > Entrar > Rebuts pendents.

Per a finalitzar el tràmit hauràs de lliurar en la Universitat/Centre universitari de destinació, a la qual et trasllades, el rebut original pagat i validat.

2.1 Trasllat per a iniciar estudis universitaris en la UA

Hauràs de sol·licitar el trasllat del teu Certificat d'Accés a la Universitat si has accedit mitjançant:

 • Prova d'Accés a la Universitat (PAU) d'una altra comunitat autònoma o
 • Prova d'Accés de majors de 25 anys realitzada en una altra universitat

La secretaria de la Facultat de Dret et facilitarà una carta d'admissió, que hauràs de presentar en la seua Universitat. Hauràs de realitzar els tràmits corresponents seguint les instruccions que t'indique la teua universitat d'origen.

Una vegada abonat el rebut corresponent a les taxes de trasllat d'expedient, hauràs de presentar-ho en la secretaria de la Facultat de Dret.

L'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció d'aquest certificat i a la verificació dels requisits acadèmics exigits per a formalitzar la matrícula.


2.2 Trasllat per a continuar estudis universitaris en la UA

(Estudiants amb expedient universitari obert en una altra Universitat que accedisquen mitjançant preinscripció o per reconeixement d'un mínim de 30 crèdits ECTS).

La secretaria de la Facultat de Dret et facilitarà una carta d'admissió, que hauràs de presentar en la teua universitat. Hauràs de realitzar els tràmits corresponents seguint les instruccions que t'indiquen en la teua universitat.

Una vegada abonat el rebut corresponent a les taxes de trasllat d'expedient, hauràs de presentar-ho en la secretaria de la Facultat.

L'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció d'aquest certificat i a la verificació dels requisits acadèmics exigits per a formalitzar la matrícula.

3 - SIMULTANEÏTAT

Simultaneïtat d'estudis és la possibilitat que té l'estudiant de cursar dos o més titulacions universitàries oficials al mateix temps, ja siga en la mateixa o en diferent universitat.

 • El/L'estudiant podrà simultanejar estudis sempre que complisca amb els requisits d'accés i adjudicació de places vigents.
 • El/L'estudiant que simultaneja estudis haurà de sol·licitar el trasllat d'expedient. La carta d'admissió haurà d'indicar clarament que el trasllat es concedeix per simultaneïtat. D'aquesta forma, l'expedient de la titulació obert en aquesta Facultat, ni es tanca, ni es bloqueja.

Seguint la Instrucció del Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat d'Alacant (25/10/2012):

La simultaneïtat entre estudis oficials s'autoritza sempre que l'alumnat complisca amb els requisits d'accés i adjudicació de places vigents i aplicables en aquesta universitat per a cada curs acadèmic. En qualsevol cas, als estudiants que simultanegen estudis oficials se'ls aplicarà la Norma de Permanència i Continuació d'Estudis en tots els estudis dels quals es matriculen.

3.1 - Simultaneïtat entre estudis de la Universitat d'Alacant

L'alumnat que desitge simultanejar estudis des del seu inici en la Universitat d'Alacant, haurà d'obtenir plaça en ambdues titulacions. En matricular-se, l'estudiant haurà de sol·licitar la simultaneïtat expressament en els Centres corresponents. En l'expedient acadèmic que s'òbriga en cada titulació es farà constar tal circumstància. A més, haurà de seguir els passos corresponents a" 2.1 Trasllat per a iniciar estudis universitaris en la UA"

Si ja ha iniciat estudis en la Universitat d'Alacant i desitja simultanejar amb altres estudis de la UA, haurà de realitzar la sol·licitud de trasllat d'expedient des d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'expedient, especificant simultaneïtat. No és necessari adjuntar carta d'admissió o justificant de matrícula. El tràmit és gratuït.

3.2 - Simultaneïtat de l'alumnat matriculat en un programa d'estudis simultanis de la UA (DADE i DECRIM)

En el cas d'estudiants que cursen un doble grau en la Facultat de Dret (DADE o DECRIM) i decidisquen continuar solament en un dels estudis, hauran de seguir els següents passos:

Has de renunciar a continuar en el Doble Grau:

Estudiants Doble Grau en DADE

Estudiants Doble Grau en DECRIM

S'ha de realitzar la sol·licitud de trasllat d'expedient des d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'expedient. No és necessari adjuntar carta d'admissió o justificant de matrícula. El tràmit és gratuït.

3.3 - Simultaneïtat entre estudis de la Universitat d'Alacant i una altra Universitat

Si ja eres estudiant de la Universitat d'Alacant i vols simultanejar amb un estudi d'una altra universitat has de posar-te en contacte amb aqueixa universitat per a informar-te sobre els requisits per a accedir al grau. Una vegada admès, hauràs de sol·licitar el trasllat d'expedient per simultaneïtat segons s'indica a continuació.

 • Ha de realitzar-se la sol·licitud de trasllat d'expedient online a través d'UACloud > I-Administració > Tràmits Acadèmics > Sol·licitud de Trasllat d'Expedient.
 • S'han d'emplenar totes les dades, tant d'universitat d'origen com de destinació. Hauràs de, obligatòriament, marcar per simultaneïtat i adjuntar escanejada la carta d'admissió on s'indique específicament que has sigut admès/a per a simultanejar estudis.
 • Una vegada comprovats les dades per l'administració (24 hores aproximadament), es generarà el rebut de les taxes corresponents a Trasllat d'Expedient. En UACloud > Pagament de rebuts podràs abonar el rebut online, mitjançant targeta bancària de qualsevol entitat, o imprimint el rebut per al seu pagament en efectiu en les següents entitats bancàries (Banc Sabadell, Banc Santander o Bankia)
 • Important: si compleixes algun dels requisits per a ser beneficiari d'algun descomptes aplicables, has de presentar original i fotocòpia de la documentació que ho acredita en Secretaria, perquè siga aplicat en el rebut.
 • Hauràs de presentar l'original del rebut del Trasllat d'Expedient per simultaneïtat, una vegada abonat, en la secretaria del centre de la universitat de destinació on vages a estudiar.

4 - NORMATIVA

REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

Article 56.3: "L'adjudicació de plaça en una altra universitat donarà lloc al trasllat de l'expedient acadèmic corresponent, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència, una vegada que l'interessat acredite haver sigut admès en una altra universitat".