Suggeriments, reclamacions i queixes

Si la reclamació és relativa a la qualificació obtinguda, podràs realitzar les oportunes revisions i reclamacions segons l'establit en el Capítol VI del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges de la UA (queda derogat el Reglament d'exàmens i altres procediments d'avaluació de de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant):

Revisió de les qualificacions.

Qualsevol usuari de la Facultat de Dret pot presentar un suggeriment, reclamació, queixa o agraïment, emplenant el formulari web oportú, que serà remès a l'equip d'adreça del Centre.

Una vegada rebut, es decideix si s'admet a tràmit.

  • Si no s'admet a tràmit, es comunica per escrit a l'interessat el motiu del rebuig.
  • Si s'admet a tràmit, s'envia a a la persona o unitat competent, perquè inicie el procediment d'anàlisi, valoració i resposta, el resultat de la qual serà comunicat a l'interessat.

Si tens alguna queixa, reclamació o suggeriment relacionat amb la docència de qualsevol assignatura del Centre, has de dirigir-la al professor de l'assignatura. En cas de no estar conforme amb la resolució, podràs elevar aquesta queixa, reclamació o suggeriment al Vicedegà de la Titulació. Per a ser admesa a tràmit, la reclamació ha d'anar acompanyada de còpia de la resolució del professor de l'assignatura.